Linh ho?t đơn Master chi?n d?ch chuy?n và quá tr?nh t?ch thu

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 223787 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO) vai tr? đư?c chuy?n t? m?t đi?u khi?n vùng cho vai tr? khác và cách này có th? đư?c b? nhi?m m?nh m? làm trong trư?ng h?p đó b? đi?u khi?n tên mi?n mà trư?c đây đ? t? ch?c vai tr? không c?n có s?n.

Đ? bi?t thêm thông tin v? FSMO vai tr? trong t?ng h?p, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197132 Vai trò FSMO trong Active Directory của Windows 2000
Đ? thêm thông tin v? các v? trí chính xác c?a FSMO vai tr?, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223346 FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên mi?n Windows 2000 lên mi?n

THÔNG TIN THÊM

Chuy?n giao linh ho?t vai tr? ho?t đ?ng đơn Master

Chuy?n giao m?t vai tr? FSMO là h?nh th?c đ? ngh? c?a di chuy?n m?t vai tr? FSMO gi?a đi?u khi?n vùng và có th? đư?c kh?i xư?ng b?i ngư?i qu?n tr? ho?c b?i demoting m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, nhưng không sáng ki?n t? đ?ng c?a h? đi?u hành. Đi?u này bao g?m m?t máy ch? trong m?t nhà nư?c t?t. FSMO vai tr? không t? đ?ng tái đ?nh cư trong quá tr?nh shutdown--đi?u này ph?i đư?c xem xét khi t?t b? ki?m soát mi?n có m?t vai tr? FSMO đ? b?o tr?, ví d?.

Trong m?t chuy?n giao duyên dáng c?a m?t vai tr? FSMO gi?a hai b? ki?m soát mi?n, đ?ng b? hoá d? li?u đư?c duy tr? b?i ngư?i s? h?u FSMO vai tr? ph?c v? nh?n vai tr? FSMO đư?c th?c hi?n trư?c khi đ? chuy?n giao vai tr? đ? đ?m b?o r?ng b?t k? thay đ?i đ? đư?c ghi nh?n trư?c khi s? thay đ?i vai tr?.

Ho?t đ?ng thu?c tính là thu?c tính mà d?ch thành m?t hành đ?ng trên máy ch?. Lo?i thu?c tính không đư?c đ?nh ngh?a trong gi?n đ?, nhưng thay vào đó đư?c duy tr? b?i các máy ch? và ch?n khi khách hàng m?t n? l?c đ? đ?c ho?c vi?t thư cho nó. Khi các thu?c tính đ?c, nói chung k?t qu? là m?t k?t qu? tính t? h? ph?c v?. Khi các thu?c tính b?ng văn b?n, m?t hành đ?ng đư?c xác đ?nh trư?c x?y ra trên b? đi?u khi?n tên mi?n.

Thu?c tính ho?t đ?ng sau đây đư?c s? d?ng đ? chuy?n các vai tr? FSMO và đư?c đ?t ? RootDSE (ho?c g?c DSA nh?p c?nh c? th?--g?c cây thư m?c ho?t đ?ng cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n nh?t đ?nh nơi thông tin c? th? v? b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c gi?). Trong ho?t đ?ng c?a văn b?n cho các thu?c tính thích h?p ho?t đ?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ? nh?n vai tr? FSMO, b? đi?u khi?n tên mi?n c? giáng ch?c và và b? đi?u khi?n tên mi?n m?i đư?c phát huy t? đ?ng. Không có s? can thi?p c?a hư?ng d?n s? d?ng là c?n thi?t. Các thu?c tính ho?t đ?ng đ?i di?n cho các vai tr? FSMO là:
becomeRidMaster
becomeSchemaMaster
becomeDomainMaster
becomePDC
becomeInfrastructureMaster
N?u các qu?n tr? viên xác đ?nh máy ch? nh?n vai tr? FSMO b?ng cách s? d?ng m?t công c? như Ntdsutil, vi?c trao đ?i vai tr? c?a các FSMO đư?c đ?nh ngh?a gi?a ch? hi?n t?i và b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c ch? đ?nh b?i các qu?n tr? viên.

Khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n h? c?p, các thu?c tính ho?t đ?ng "giveawayallfsmoroles" đư?c vi?t, mà gây nên b? đi?u khi?n vùng đ? xác đ?nh v? trí các b? đi?u khi?n vùng đ? offload b?t k? vai tr? nó hi?n đang s? h?u. Windows 2000 s? xác đ?nh vai tr? mà đi?u khi?n vùng đang đư?c h? c?p hi?n đang s? h?u và đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n thích h?p b?ng cách làm theo nh?ng quy t?c:
  1. Xác đ?nh v? trí m?t máy ch? trong cùng m?t trang.
  2. Xác đ?nh v? trí m?t máy ch? mà không có k?t n?i RPC.
  3. S? d?ng m?t máy ch? trên m?t tàu v?n chuy?n không đ?ng b? (ch?ng h?n như SMTP).
Trong t?t c? các giao d?ch chuy?n, n?u vai tr? là m?t tên mi?n c? th? vai, vai tr? có th? di chuy?n ch? đ? đi?u khi?n vùng khác trong cùng m?t tên mi?n. N?u không, b?t k? đi?u khi?n mi?n c?a doanh nghi?p là m?t ?ng c? viên.

N?m b?t linh ho?t vai tr? ho?t đ?ng đơn Master

Qu?n tr? viên nên s? d?ng h?t s?c th?n tr?ng trong cách n?m b?t FSMO vai tr?. Thao tác này, trong h?u h?t trư?ng h?p, nên đư?c th?c hi?n ch? khi ch? s? h?u b?n g?c vai tr? FSMO s? không đư?c đưa tr? l?i vào môi trư?ng.

Khi các qu?n tr? viên n?m vai tr? FSMO t? m?t máy tính hi?n có, các thu?c tính "fsmoRoleOwner" l?n trên đ?i tư?ng đ?i di?n cho thư m?c g?c c?a d? li?u tr?c ti?p b? qua đ?ng b? hóa d? li?u và chuy?n giao duyên dáng c?a vai tr?. Các thu?c tính "fsmoRoleOwner" c?a m?i c?a các đ?i tư?ng sau đây đư?c vi?t v?i s? phân bi?t tên (DN) c?a đ?i tư?ng NTDS cài đ?t (các d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng giúp xác đ?nh m?t máy tính như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n) c?a b? đi?u khi?n tên mi?n l?y quy?n s? h?u c?a vai tr? đó. Như nhân r?ng c?a s? thay đ?i này b?t đ?u lây lan, các b? đi?u khi?n vùng t?m hi?u c?a s? thay đ?i vai tr? FSMO.

C?p ti?u Domain Controller (PDC) FSMO:
LDAP: / / DC = MICROSOFT, DC = COM
Thoát KH?I Master FSMO:
LDAP: / / CN = thoát kh?i Manager$, CN = h? th?ng, DC = MICROSOFT, DC = COM
Gi?n đ? Master FSMO:
LDAP: / / CN = Schema, CN = Configuration, DC = Microsoft, DC = Com
Cơ s? h? t?ng Master FSMO:
LDAP: / / CN = cơ s? h? t?ng, DC = Microsoft, DC = Com
Tên mi?n đ?t tên Master FSMO:
LDAP: / / CN = phân vùng, CN = Configuration, DC = Microsoft, DC = Com
Ví d?, n?u Server1 là PDC trong Microsoft.com tên mi?n và ngh? hưu và ngư?i qu?n tr? không th? demote máy tính đúng cách, Server2 c?n đư?c ch? đ?nh vai tr? FSMO c?a PDC. Sau khi chi?m gi? vai tr? di?n ra, giá tr?
CN = NTDS cài đ?t, CN = SERVER2, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = Microsoft, DC = Com
đư?c tr?nh bày trên các đ?i tư?ng sau:
LDAP: / / DC = MICROSOFT, DC = COM

Thu?c tính

ID c?a bài: 223787 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB223787 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:223787

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com