Straipsnio ID: 223414 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

KLAIDOS PRANE?IMAS

Klaidos prane?imas, kur? galite gauti, spausdindami i? Outlook programos:
Klaida prad?jus spausdinti.
PASTABA: Microsoft Office 2000 ?taisytos funkcin?s galimyb?s leid?ia gauti daugiau informacijos apie sud?tingo trik?i? ?alinimo prane?imus arba klaid? prane?imus. Jeigu norite ?galinti toki? ?io ir kit? klaid? prane?im? funkcin? galimyb? Microsoft Office 2000, atsisi?skite Microsoft Office 2000 pritaikom? ?sp?jim? funkcij? i? Microsoft Office Update svetain?s ?iuo adresu:
hhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
PASTABA: Jei ?? puslap? atidar?te klaidos prane?ime spustel?dami mygtuk? Informacija internete, pritaikom? ?sp?jim? funkcija jau ?galinta.

PRIE?ASTIS

SI?LOMA PABANDYTI

Spausdintuvas neprieinamas

Jeigu spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio tiesiogiai, patikrinkite, ar jis ?jungtas ir teisingai prijungtas prie kompiuterio. Jeigu tai tinklo spausdintuvas, patikrinkite, ar jis pasiekiamas i? kito tinklo kompiuterio.

Suraskite tinklo spausdintuvo prievad?.

Prie? prad?dami ?i? proced?r?, pasitikrinkite su tinklo administratoriumi, ar turite teising? tinklo spausdintuvo mar?rut?.

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Spausdintuvai.
 2. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite j?s? spausdintuvo piktogram?, tada nuorod? meniu spustel?kite langel? Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Duomenys spustel?kite Surasti spausdintuvo prievad?.
 4. S?ra?e ?renginys spustel?kite ir pasirinkite prievad?, kurio nenaudoja kitas spausdintuvas.
 5. Eilut?jeMar?rutas ?veskite tinklo mar?rut? iki spausdintuvo ir spustel?kite OK.
 6. S?ra?e Spausdinti i? kito prievado pasirinkite prievad?, kur? rinkot?s ties ketvirtu veiksmu ir spustel?kite Gerai.

I? naujo ?diekite spausdintuvo tvarkykl? arba patikrinkite, kaip veikia tinklo spausdinimo paslaugos

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Spausdintuvai.
 2. De?iniuoju pel?s klavi?u pasirinkite numatyt? spausdintuv? ir spustel?kite Naikinti i? nuorod? meniu. Atsiradus u?klausai apie sistemoje likusi? papildom? rinkmen? naikinim?, spustel?kite Taip.
 3. Dukart spustel?kite piktogram? Diegti spausdintuv? ir vykdykite Spausdintuvo diegimo vedlio nurodymus, kaip i? naujo ?diegti spausdintuvo tvarkykl?. Atsiradus u?klausai, ar norite pakeisti esamas rinkmenas, spustel?kite Taip.
 4. Be to, kompiuteriui, kuris bendrai naudoja spausdintuv?, gali prireikti spausdinimo paslaug? prie?i?ros. Susisiekite su tinklo administratoriumi, kad ?sitikintum?te, jog spausdinimo paslaugos veikia.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti papildomos informacijos apie spausdinimo problemas, naudojant Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 arba Microsoft Windows Millennium, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
128345 Spausdinimo trik?i? diagnostika, naudojant Windows 95/98/Millennium Edition (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie spausdinimo problemas, b?dingas spausdinant i? programos Outlook 2000, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite juos Microsoft ?ini? baz?je:
195861 OL2000: (IMO) Klaida 1120, kai spausdinama faksu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
196683 OL2000: Outlook programa ?u?l??ta?, spausdindama i?samaus adreso korteli? rodin? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
197724 OL2000: (IMO) Klaidos prane?imas: Automati?kas failo spausdinimas nepavyko (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
212911 OL2000: Klaida, spausdinant kontakt? adres? korteles (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
212942 OL2000: Klaidingo puslapio spausdinimo problema HP LaserJet 5Si/Si MX PS spausdintuve (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
212946 OL2000: Klaidos prane?imas: 'Bendrosios apsaugos klaida modulyje HPBLA2.DLL, OUTLOOK programoje' spausdinant kortel?s stiliumi (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
212958 OL2000: Spausdintuvo tvarkykl?s gedimas d?l kontakt? s?ra?o spausdinimo Epson LP-9200S spausdintuvu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
218370 OL2000: (IMO) Fakso klaidos prane?imas: Spausdinimo prad?ti nepavyko (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
222419 OL2000: (CW) Klaida, vykdant pra?ym? spausdinti i? neatidaryto prane?imo (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
223410 OL2000: Klaidos prane?imas: Klaida, siekiant gauti spausdinimo parametrus. Spausdinimui i? naujo nustatomi numatytieji parametrai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
234623 OL2000: Klaidos prane?imas: 'Spausdintuvo duomen? nuskaityti nepavyko. Nor?dami patikrinti spausdintuvo nustatymus, du kartus spustel?kite piktogram? Spausdintuvai Windows Valdymo skyde' (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
238473 OL2000: (IMO) Klaidos prane?imas: PCL XL Klaida, spausdinant faksu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
253966 OL2000: Klaida Outlook programoje, nustatant spausdinimo stili? ir parametrus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 223414 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. bir?elio 12 d. - Per?i?ra: 4.3
TAIKOMA
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbdownload kbprb KB223414

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com