Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong các tài li?u văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 223396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?t c? khi nào b?n t?o ra, m? ho?c lưu m?t tài li?u trong b?t k? c?a các chương tr?nh đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này, các tài li?u có th? ch?a thông tin mà b?n có th? không mu?n chia s? v?i ngư?i khác n?u b?n phát hành các tài li?u đi?n t?. Thông tin này đư?c bi?t đ?n như "siêu d? li?u". Siêu d? li?u là đư?c s? d?ng cho nhi?u m?c đích đ? tăng cư?ng các ch?nh s?a, xem, n?p h? sơ, và tra c?u tài li?u văn ph?ng.

M?t s? siêu d? li?u có th? truy c?p d? dàng thông qua giao di?n ngư?i dùng c?a m?i chương tr?nh văn ph?ng. Siêu d? li?u khác là ch? có th? truy c?p thông qua các phương ti?n b?t thư?ng, ch?ng h?n như vi?c m? m?t tài li?u trong m?t tr?nh so?n th?o t?p tin ? đ? cao th?p, nh? phân. Sau đây là m?t s? ví d? v? siêu d? li?u mà có th? đư?c lưu tr? trong tài li?u c?a b?n:
 • Tên b?n
 • Ch? cái đ?u c?a b?n
 • Tên công ty ho?c t? ch?c c?a b?n
 • Tên c?a máy tính c?a b?n
 • Tên c?a h? ph?c v? m?ng hay đ?a c?ng nơi b?n đ? lưu tài li?u
 • Thông tin thu?c tính và tóm t?t tin khác
 • Không có th? nh?n th?y nh?ng ph?n c?a các đ?i tư?ng nhúng OLE
 • Tên c?a tác gi? tài li?u trư?c đó
 • S?a đ?i tài li?u
 • Phiên b?n tài li?u
 • Thông tin m?u
 • Văn b?n ?n ho?c các t? bào
 • Cá nhân hoá lư?t xem
 • ? ki?n

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? lo?i b? siêu d? li?u t? tài li?u c?a b?n

Cho thông tin b? sung v? lo?i b? siêu d? li?u t? tài li?u c?a b?n, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290945Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Microsoft Word 2002
223789 XL:How đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Excel Workbook
314800 PPT2002: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Microsoft PowerPoint Presentations
237361 Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong tài li?u Microsoft Word 2000
314797 PPT2000: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Microsoft PowerPoint Presentations
223793 PPT97: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong thuy?t tr?nh PowerPoint
223790 WD97: Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong tài li?u Word

L?i đ? ngh? chung v? an ninh

Đ? tăng m?c đ? an ninh trong môi trư?ng máy tính c?a b?n, xem xét nh?ng l?i đ? ngh? sau đây:

 • Khi b?n không làm vi?c t?i máy tính c?a b?n, an toàn c?a b?n máy tính v?i m?t m?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m, m?t quy?n l?c vào m?t kh?u, ho?c các Windows NT Khóa Tr?m làm vi?c b? ch? huy.
 • N?u máy tính c?a b?n có b?t k? c?p chia s?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng m?t kh?u cho các thư m?c, v? v?y mà ch? đư?c cho phép ngư?i s? d?ng có th? truy c?p c?a b?n chia s?. Đ?i v?i b?o m?t t?t hơn, s? d?ng c?p đ? ngư?i dùng truy c?p ki?m soát, do đó b?n có th? ki?m soát chính xác nh?ng ngư?i có th? truy c?p vào máy tính c?a b?n chia s?.
 • Khi b?n xoá b? m?t t?p, trút s?ch thùng rác ngay l?p t?c. B?n có th? mu?n xem xét vi?c s? d?ng m?t ti?n ích mà hoàn toàn xoá ho?c ghi đè các t?p tin khi h? s? b? xóa.
 • Khi b?n sao lưu d? li?u c?a b?n, lưu tr? các t?p tin sao lưu trong m?t v? trí an toàn, như là m?t nơi an toàn, m?t h?p ti?n g?i an ninh, ho?c m?t t? khóa. Lưu m?t b?n sao c?a b?n sao lưu c?a b?n t?i m?t đ?a đi?m off-trang web an toàn trong trư?ng h?p c?a b?n v? trí chính tr? nên không s? d?ng đư?c.
 • Tài li?u quan tr?ng c?n đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u đ? đ?m b?o r?ng ch? có ngư?i dùng đư?c ?y quy?n có th? m? chúng. M?t kh?u c?a b?n nên đư?c lưu tr? trong m?t v? trí an toàn, riêng bi?t.

  QUAN TR?NG: N?u b?n quên m?t kh?u, không có không có cách nào đ? ph?c h?i các n?i dung c?a m?t m?t kh?u b?o v? tài li?u.
 • Không phân ph?i các tài li?u ? d?ng đi?n t?. Thay vào đó, in chúng và phân ph?i chúng. Không s? d?ng nh?n d?ng các y?u t?, ch?ng h?n như phông ch? đ?c bi?t, watermarks, bi?u tư?ng, ho?c đ?c bi?t gi?y, tr? khi c?n thi?t, cho Ví d?, cho m?t bài tr?nh bày.
 • Thư đi?n t? là không Chưa xác đ?nh ngư?i. Không g?i m?t tài li?u b?ng e-mail n?u b?n đang quan tâm v? danh tính c?a b?n đang đư?c g?n vào trong b?t k? cách nào đ? tài li?u.
 • Đ?ng g?i tài li?u qua Internet b?ng cách s? d?ng m?t trong hai Các giao th?c HTTP ho?c FTP. Thông tin đư?c g?i qua nh?ng giao th?c này đư?c g?i "xoá văn b?n". Đi?u này có ngh?a r?ng nó là k? thu?t t?t (Tuy nhiên không) cho các thông tin đ? đư?c ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 223396 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB223396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:223396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com