FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? đi?u khi?n vùng Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 223346 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v? trí c?a ho?t đ?ng Thư m?c linh ho?t đơn-Master (FSMO) vai tr? trong các tên mi?n và r?ng cho các ho?t đ?ng là t?t nh?t th?c hi?n trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t.

THÔNG TIN THÊM

M?t s? tên mi?n và doanh nghi?p-r?ng ho?t đ?ng mà không ph?i là r?t thích h?p đ? C?p Nh?t multi-master ph?i đư?c th?c hi?n trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t trong l?nh v?c ho?c trong r?ng. M?c đích c?a vi?c có m?t ch? s? h?u đơn-master là đ? xác đ?nh m?t m?c tiêu n?i ti?ng cho các ho?t đ?ng quan tr?ng đ? ngăn ch?n s? ra đ?i c?a cu?c xung đ?t hay đ? tr? có th? đư?c t?o ra b?i multi-master C?p Nh?t. Có m?t ho?t đ?ng đơn ch? có ngh?a là có liên quan FSMO vai tr? ch? s? h?u ph?i đư?c tr?c tuy?n, phát hi?n và có s?n trên m?ng c?a máy tính c?n ph?i th?c hi?n ho?t đ?ng ph? thu?c FSMO.

Khi thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng (Dcpromo.exe) t?o ra các tên mi?n đ?u tiên trong m?t khu r?ng new, thu?t s? thêm năm FSMO vai tr?. M?t r?ng v?i m?t tên mi?n có vai tr? năm. Thu?t s? cài đ?t Active Directory cho bi?t thêm ba vai tr? mi?n toàn trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?i tên mi?n b? sung trong r?ng. Ngoài ra, vai tr? ch? cơ s? h? t?ng t?n t?i cho m?i phân vùng ?ng d?ng. Đi?u này bao g?m mi?n m?c đ?nh và các DNS r?ng toàn ?ng d?ng phân vùng đư?c t?o ra trên Windows Server 2003 và trên b? đi?u khi?n vùng sau này. Th?c s? ho?t đ?ng và ph?m vi c?a h? đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
FSMO vai tr?Ph?m viCh?c năng và s?n có yêu c?u
Gi?n đ? MasterDoanh nghi?p
 • Đư?c s? d?ng đ? gi?i thi?u gi?n đ? th? công và chương tr?nh thông tin C?p Nh?t, và đi?u này bao g?m nh?ng b?n C?p Nh?t đư?c b? sung b?i Windows ADPREP /FORESTPREP, b?i Microsoft Exchange, và b?i các ?ng d?ng khác s? d?ng d?ch v? mi?n Active Directory (AD DS).
 • Ph?i đư?c tr?c tuy?n khi gi?n đ? b?n C?p Nh?t đư?c th?c hi?n.
Th?c s? đ?t tên mi?nDoanh nghi?p
 • Đư?c s? d?ng đ? thêm và lo?i b? tên mi?n và ?ng d?ng phân vùng đ? và t? r?ng.
 • Ph?i đư?c tr?c tuy?n khi tên mi?n và ?ng d?ng phân vùng trong m?t khu r?ng đang đư?c thêm vào ho?c g? b?.
B? đi?u khi?n tên mi?n chínhMiền
 • Nh?n đư?c c?p nh?t m?t kh?u khi m?t kh?u đư?c thay đ?i cho máy tính và cho tài kho?n ngư?i dùng trên b? đi?u khi?n vùng b?n sao.
 • Đư?c tư v?n b?i b? đi?u khi?n vùng b?n sao mà yêu c?u xác th?c d?ch v? đó có mismatched m?t kh?u.
 • M?c đ?nh m?c tiêu đi?u khi?n vùng đ? C?p Nh?t chính sách nhóm.
 • M?c tiêu khi?n vùng cho các ?ng d?ng di s?n th?c hi?n có th? ghi đư?c ho?t đ?ng và cho m?t s? công c? qu?n tr?.
 • Ph?i là tr?c tuy?n và có th? truy c?p 24 gi? m?t ngày, b?y ngày m?t tu?n.
THOÁTMiền
 • Phân b? ho?t đ?ng và ch? RID h? bơi đ? b? ki?m soát mi?n b?n sao trong cùng m?t tên mi?n.
 • Ph?i đư?c tr?c tuy?n cho b? đi?u khi?n tên mi?n m?i lên đ? có đư?c m?t h? bơi RID đ?a phương mà b?t bu?c đ? qu?ng cáo ho?c khi b? ki?m soát mi?n hi?n có đ? C?p Nh?t hi?n t?i ho?c ch? RID bơi giao c?a h?.
Cơ s? h? t?ng MasterMiền

?ng d?ng phân vùng
 • C?p Nh?t tham kh?o cross-mi?n và Phantom t? các c?a hàng trên toàn c?u. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  248047 Chi?c Phantom, tombstones và Th?c s? cơ s? h? t?ng
 • M?t t?ng th? cơ s? h? t?ng riêng bi?t đư?c t?o ra cho m?i phân vùng ?ng d?ng bao g?m m?c đ?nh phân vùng r?ng r?ng và tên mi?n-r?ng ?ng d?ng t?o b?ng Windows Server 2003 và sau đó b? đi?u khi?n vùng.

  Windows Server 2008 R2 ADPREP /RODCPREP l?nh nh?m vào vai tr? ch? infrastrucutre cho ?ng d?ng DNS m?c đ?nh trong tên mi?n g?c r?ng. Đư?ng d?n DN cho ngư?i gi? vai tr? này là CN = cơ s? h? t?ng, DC = DomainDnsZones, DC =<forest root="" domain="">, DC =<top level="" domain=""> và CN = cơ s? h? t?ng, DC = ForestDnsZones, DC =<forest root="" domain="">, DC =<top level="" domain="">.</top></forest></top></forest>

FSMO có s?n và v? trí

Thu?t s? cài đ?t Active Directory th?c hi?n các v? trí ban đ?u c?a vai tr? trên tên mi?n b? đi?u khi?n. V? trí này là thư?ng xuyên chính xác cho thư m?c đó có ch? là m?t vài tên mi?n b? đi?u khi?n. Trong m?t thư m?c có nhi?u b? đi?u khi?n vùng, các v? trí m?c đ?nh có th? không phù h?p nh?t cho m?ng c?a b?n.

H?y xem xét sau đây trong các tiêu chí l?a ch?n c?a b?n:
 • Nó là d? dàng hơn đ? theo d?i FSMO vai tr? n?u b?n lưu tr? chúng trên máy tính ít hơn.
 • Vai di?n ra trên b? đi?u khi?n vùng đang có th? đư?c truy c?p b?i các máy tính c?n truy c?p vào m?t vai tr? nh?t đ?nh, đ?c bi?t là trên m?ng mà không hoàn toàn chuy?n. Ví d?, đ? có đư?c m?t hi?n t?i ho?c ch? RID bơi, ho?c th?c hi?n pass-through xác th?c, t?t c? các DCs c?n m?ng truy c?p vào các ch? s? h?u RID và PDC vai tr? trong l?nh v?c tương ?ng c?a h?.
 • N?u m?t vai tr? có th? di chuy?n vào m?t b? đi?u khi?n tên mi?n khác nhau, và ngư?i gi? vai tr? hi?n t?i là tr?c tuy?n và có s?n, b?n nên chuy?n (không n?m b?t) vai tr? v?i b? đi?u khi?n tên mi?n m?i. FSMO vai tr? ch? nên b? t?ch thu n?u ngư?i gi? vai tr? hi?n t?i không có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc816945 (WS.10) .aspx
 • FSMO vai tr? đư?c gán cho b? đi?u khi?n vùng đang gián tuy?n ho?c trong m?t nhà nư?c l?i ch? ph?i đư?c chuy?n giao ho?c b? t?ch thu n?u ph? thu?c vào vai tr? ho?t đ?ng đang đư?c th?c hi?n. N?u ngư?i gi? vai tr? có th? đư?c th?c hi?n ho?t đ?ng trư?c khi vai tr? là c?n thi?t, b?n có th? làm ch?m n?m b?t vai tr?. N?u s?n có vai tr? quan tr?ng, chuy?n giao ho?c gi? vai tr? theo yêu c?u. Vai tr? PDC trong m?i tên mi?n ph?i tr?c tuy?n 24 x 7.
 • Ch?n m?t đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p intrasite cho hi?n có vai tr? ch? đ? ho?t đ?ng như m?t ngư?i gi? vai tr? d? ph?ng. N?u ch? s? h?u chính đi gián tuy?n ho?c không thành công, chuy?n giao ho?c n?m b?t vai tr? đi?u đư?c ch? ch? FSMO khi?n vùng theo yêu c?u.

Khuy?n ngh? chung cho v? trí FSMO

 • Đ?t master gi?n đ? trên PDC tên mi?n g?c r?ng.
 • Nơi master đ?t tên mi?n vào r?ng g?c PDC.

  B? sung ho?c b?i b? các tên mi?n nên là m?t ho?t đ?ng ki?m soát ch?t ch?. Đ?t vai tr? này vào thư m?c g?c r?ng PDC. M?t s? ho?t đ?ng s? d?ng các tên mi?n đ?t tên th?y, ch?ng h?n như t?o ho?c lo?i b? tên mi?n và ?ng d?ng phân vùng, không n?u Th?c s? đ?t tên mi?n không có s?n. Trên b? ki?m soát mi?n ch?y Microsoft Windows 2000, Th?c s? đ?t tên mi?n c?ng ph?i đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u. Trên b? đi?u khi?n vùng mà ch?y Windows Server 2003 ho?c phiên b?n m?i nh?t, Th?c s? đ?t tên mi?n không ph?i là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u.
 • Đ?t PDC trên ph?n c?ng t?t nh?t c?a b?n trong m?t trang web trung tâm ho?t đ?ng đáng tin c?y có ch?a b? ki?m soát mi?n b?n sao trong cùng m?t thư m?c ho?t đ?ng trang web và tên mi?n.

  Trong môi trư?ng l?n ho?c b?n r?n, PDC thư?ng xuyên có s? d?ng CPU cao nh?t b?i v? nó x? l? vư?t qua, thông qua xác th?c và m?t kh?u C?p Nh?t. N?u vi?c s? d?ng CPU cao s? tr? thành m?t v?n đ?, xác đ?nh ngu?n, và đi?u này bao g?m các ?ng d?ng ho?c máy tính mà có th? th?c hi?n quá nhi?u ho?t đ?ng (transitively) nh?m m?c tiêu PDC. K? thu?t đ? gi?m b?t CPU bao g?m:
  • Thêm nhi?u hơn ho?c nhanh hơn CPU
  • Thêm b?n sao b? sung
  • Thêm b? nh? b? sung cho các đ?i tư?ng Active Directory b? nh? cache
  • Lo?i b? danh m?c toàn c?u đ? tránh c?a hàng toàn c?u tra c?u
  • Gi?m s? lư?ng các đ?i tác nhân r?ng và ra
  • Tăng l?ch tr?nh sao chép
  • Vi?c gi?m kh? năng hi?n th? xác th?c b?ng cách s? d?ng LDAPSRVWEIGHT và LDAPPRIORITY đư?c mô t? trong 296716 và Randomize1CList đư?c mô t? trong231305
  T?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n nh?t đ?nh, và máy tính ch?y các ?ng d?ng và công c? qu?n tr? nh?m m?c tiêu PDC, ph?i có kh? năng k?t n?i m?ng đ?n mi?n PDC.
 • Đ?t RID master trên vùng PDC trong cùng m?t tên mi?n.

  Thoát KH?I ch? trên không là ánh sáng, đ?c bi?t là trong l?nh v?c trư?ng thành mà đ? t?o ra s? lư?ng l?n c?a ngư?i dùng, máy tính, và các nhóm c?a h?. Tên mi?n PDC thư?ng nh?n đư?c h?u h?t s? chú ? t? qu?n tr? viên, do đó, đ?ng vai tr? này vào PDC giúp b?o đ?m s?n có t?t. H?y ch?c ch?n r?ng b? ki?m soát mi?n hi?n có và b? đi?u khi?n m?i lên vùng, đ?c bi?t là nh?ng ngư?i qu?ng bá các trang web t? xa ho?c dàn, có kh? năng k?t n?i m?ng đ? có đư?c ho?t đ?ng và ch? RID bơi t? b?c th?y RID.
 • Hư?ng d?n di s?n cho th?y vi?c đ?t các cơ s? h? t?ng master trên m?t máy ch? c?a hàng không toàn c?u. Có hai quy t?c đ? xem xét:
  • Tên mi?n duy r?ng:

   Trong m?t khu r?ng mà ch?a m?t tên mi?n Active Directory duy nh?t, không có không có chi?c Phantom. Do đó, cơ s? h? t?ng th?y đ? không có vi?c ph?i làm. Th?c s? cơ s? h? t?ng có th? đư?c đ?t trên b?t k? b? ki?m soát mi?n trong l?nh, b?t k? cho dù đó đi?u khi?n vùng ch? c?a hàng toàn c?u hay không.
  • Multidomain r?ng:

   N?u m?i b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n là m?t ph?n c?a m?t khu r?ng multidomain c?ng ch? c?a hàng toàn c?u, không có chi?c Phantom ho?c làm vi?c cho các th?y cơ s? h? t?ng đ? làm. Th?c s? cơ s? h? t?ng có th? đư?c đ?t vào b?t k? b? ki?m soát mi?n trong mi?n đó. Trong đi?u ki?n th?c t?, h?u h?t các qu?n tr? viên máy ch? lưu tr? danh m?c toàn c?u trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n trong r?ng.
  • N?u m?i b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n nh?t đ?nh mà n?m ? m?t khu r?ng multidomain không lưu tr? danh m?c toàn c?u, cơ s? h? t?ng master ph?i đư?c đ?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n mà không lưu tr? các c?a hàng trên toàn c?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
281662Windows 2000, Windows Server 2003 và Windows Server 2008 c?m nút như b? ki?m soát mi?n
Bài vi?t v? vai tr? ho?t đ?ng Master vào Microsoft Technet:
248047 Chi?c Phantom, tombstones và Th?c s? cơ s? h? t?ng
949257 Thông báo l?i khi b?n ch?y l?nh "adprep /rodcprep" trong Windows Server 2008: "Adprep không có th? liên h? v?i m?t b?n sao cho phân vùng DC = DomainDnsZones, DC = Contoso, DC = com"

NTDS nhân r?ng s? ki?n 1586 gây ra khi vai tr? PDC FSMO cho m?t tên mi?n nh?t đ?nh đ? đư?c thu gi? ho?c chuy?n lên b? ki?m soát mi?n m?i đ? không là m?t đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p c?a ngư?i gi? vai tr? trư?c đó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 223346 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB223346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:223346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com