Identifikator ?lanka: 223300 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Da biste videli verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows XP, pogledajte 314852.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Windows obuhvata uslugu vo?enja evidencije koju aktivira registrator koja poma?e u dijagnostikovanju problema u vezi sa programom Windows Installer. Ovaj ?lanak opisuje na?in omogu?avanja te usluge vo?enja evidencije.

Napomena Stavka registratora u ovom ?lanku va?e?a je za sve Windows operativne sisteme.

DODATNE INFORMACIJE

Windows Installer mo?e da koristi vo?enje evidencije kako bi pomogao u re?avanju problema sa instaliranjem softverskih paketa. Ovo vo?enje evidencije omogu?ava se dodavanjem klju?eva i vrednosti u registrator. Kada se stavke dodaju i omogu?e, mo?ete ponovo poku?ati sa problemati?nom instalacijom i Windows Installer ?e pratiti tok i poslati ga u fasciklu ?Privremene datoteke?. Ime datoteke nove evidencije je nasumi?no, ali po?inje slovima ?Msi?, a zavr?ava se oznakom tipa datoteke .log. Da biste prona?li lokaciju fascikle ?Privremene datoteke?, na komandnoj liniji otkucajte slede?i red:

cd %temp%
Da bismo omogu?ili ili onemogu?ili vo?enje evidencije programa Windows Installer umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite vo?enje evidencije programa Windows Installer, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Omogu?avanje vo?enja evidencije programa Windows InstallerOnemogu?avanje vo?enja evidencije programa Windows Installer
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50380
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50381


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Omogu?avanje vo?enja evidencije programa Windows Installer

Da biste sami omogu?ili vo?enje evidencije programa Windows Installer, otvorite registrator pomo?u datoteke Regedit.exe i kreirajte slede?u putanju i klju?eve:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Vo?enje evidencije
Vrednost: voicewarmupx
Slova u polju za vrednost mogu stajati u bilo kojem redosledu. Svako slovo uklju?uje drugi re?im vo?enja evidencije. Stvarna funkcija svakog slova za MSI verzije 1.1 slede?a je:
v ? detaljni prikaz
o ? poruke o nedovoljno prostora na disku
i ? poruke o statusu
c ? po?etni UI parametri
e ? sve poruke o gre?kama
w ? upozorenja koja nisu fatalna
a ? pokretanje radnji
r ? zapisi specifi?ni za radnju
m ? informacije o nedovoljno memorije ili fatalnom izlazu
u ? korisni?ki zahtevi
p ? svojstva terminala
+ ? dodavanje postoje?oj datoteci
! ? pra?njenje svakog reda u evidenciju
x ? dodatne informacije o otklanjanju gre?aka. Zastavica ?x? dostupna je samo u operativnom sistemu Windows Server 2003 i novijim operativnim sistemima, kao i u MSI-u za ponovnu distribuciju verzije 3.0 i u novijim verzijama MSI-a za ponovnu distribuciju.

"*" ? d?oker, evidentiranje svih informacija osim za opcije v i x. Da biste uklju?ili opcije v i x, navedite ?/l*vx?.
Napomena Ovo bi trebalo da se koristi samo u svrhe re?avanje problema i ne bi trebalo da se ostavlja zato ?to ?e imati negativan uticaj na performanse sistema i prostor na disku. Svaki put kada koristite alatku ?Dodaj/ukloni programe? na kontrolnoj tabli, kreira se nova Msi*.log datoteka.

Omogu?avanje vo?enje evidencije programa Windows Installer pomo?u smernica grupe

Vo?enje evidencije mo?ete omogu?iti pomo?u smernica grupe tako ?to ?ete urediti odgovaraju?e smernice grupe OJ ili direktorijuma. U okviru ?Smernice grupe? razvijte stavku ?Konfiguracija ra?unara?, razvijte stavku ?Administrativni predlo?ci?, razvijte stavku ?Windows komponente?, a zatim izaberite stavku ?Windows Installer?.

Kliknite dvaput na stavku Vo?enje evidencije, a zatim na dugme Omogu?eno. U polje Vo?enje evidencije unesite opcije koje ?elite da evidentirate. Datoteka evidencije Msi.log pojavljuje se u fascikli ?Privremene datoteke? sistemskog volumena.

Vi?e informacija o vo?enju evidencije za MSI potra?ite u pomo?i za Windows. Da biste to uradili, pretra?ite frazu ?vo?enje evidencije za msi? i izaberite stavku ?Upravljanje opcijama za ra?unare putem smernica grupe?.

Napomena Dodatak u vidu zastavice ?x? originalno je dostupan u operativnom sistemu Windows Server 2003 i novijim operativnim sistemima, kao i u MSI-u za ponovnu distribuciju verzije 3.0 i u novijim verzijama MSI-a za ponovnu distribuciju.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 223300 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com