Straipsnio ID: 223300 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? ?Microsoft Windows XP? versij? skaitykite 314852.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Sistemoje ?Windows? yra registro suaktyvinta registravimo paslauga, pad?sianti nustatyti ?Windows Installer? problemas. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?galinti ?i? registravimo paslaug?.

Pastaba Registro ?ra?as ?iame straipsnyje galioja visose ?Windows? operacin?se sistemose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Windows Installer? gali naudoti registravim?, kad pad?t? diagnozuoti triktis, atsirandan?ias diegiant programin?s ?rangos paketus. ?is registravimas ?galinamas prie registro prid?jus rakt? ir reik?mi?. Prid?j? ?ra?? ir juos ?galin?, galite dar kart? bandyti atlikti problem? suk?lus? diegim?, o ?Windows Installer? steb?s eig? ir nusi?s failus ? laikin?j? aplank?. Naujasis ?urnalo failo pavadinimas parenkamas atsitiktiniu b?du, ta?iau prasideda raid?mis ?Msi?, o baigiasi pl?tiniu ?.log?. Jei norite surasti laikin?j? aplank?, komand? eilut?je ?ra?ykite ?i? komand?:

cd %temp%
Jei norite, kad u? jus ?galintume ar i?jungtume ?Windows Installer? komponentus, pereikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?galinti ?Windows Installer? registravim? savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?galinkite ?Windows Installer? registravim?I?junkite ?Windows Installer? registravim?
Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50380
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50381


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

?Windows Installer? registravimo ?galinimas

Jei norite ?galinti ?Windows Installer? registravim? savaranki?kai, atidarykite registr? naudodami fail? ?Regedit.exe? ir sukurkite ?? keli? ir raktus:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Registravimas
Reik?m?: voicewarmupx
Reik?mi? laukuose raid?i? i?d?stymo tvarka n?ra svarbi. Kiekviena raide galima ?jungti skirting? registravimo re?im?. Kiekvienos raid?s tikroji funkcija MSI 1.1 versijoje:
v ? daugia?od? i?vestis
o ? ?inut?s ?N?ra vietos diske?
i ? b?senos prane?imai
c ? pirminiai vartotojo s?sajos parametrai
e ? visi klaid? prane?imai
w ? ?sp?jimai apie i?taisomas triktis
a ? veiksm? prad?jimas
r ? veiksmams b?dingi ?ra?ai
m ? prane?imai ?Tr?ksta atminties? ar informacija apie lemting? u?baigim?
u ? vartotoj? u?klausos
p ? terminalo ypatyb?s
+ ? prid?ti prie esamo failo
! ? kiekvien? eilut? perkelti ? ?urnal?
x ? papildoma derinimo informacija. ?ym? ?x? b?na tik sistemoje ?Windows Server 2003? ir naujesn?se operacin?se sistemose, taip pat sistemos MSI 3.0 perskirstomojoje versijoje bei naujesn?se MSI perskirstomosiose versijose.

"*" ? pakaita; visos informacijos, i?skyrus v ir x parinktis, registravimas. Nor?dami ?traukti v ir x parinkt?, nurodykite ?/l*vx?.
Pastaba Galima naudoti tik norint diagnozuoti ir ?alinti triktis ir negalima palikti ?jungtos, nes tai neigiamai paveiks sistemos darb? ir u?ims daug vietos diske. Kiekvien? kart? panaudojus valdymo skydo ?rank? Prid?ti / ?alinti programas, sukuriamas naujas ?Msi*.log? failas.

?galinkite ?Windows Installer? registravim? grup?s strategijoje

Paredagav? atitinkamo organizacijos padalinio ar katalog? tarnybos grup?s politik? galite ?galinti registravim? grup?s strategijoje. Grup?s strategijoje i?skleiskite Kompiuterio konfig?racij?, Administravimo ?ablonus, ?Windows? komponentus, tuomet pasirinkite ?Windows Installer?.

Du kartus spustel?kite Registravimas, tuomet ? ?galinta. Lange Registravimas ?veskite parinktis, kurias norite registruoti. Sistemos tomo laikinajame aplanke atsiras ?urnalo failas ?Msi.log?.

Daugiau informacijos apie MSI registravim? ie?kokite ?Windows? ?inyne. Kad gal?tum?te tai atlikti, ie?kodami naudokite fraz? ?msi logging? ir pasirinkite ?Valdymo parinktys kompiuteriams naudojant grup?s strategij??.

Pastaba ?ym? ?x? paprastai b?na tik sistemoje ?Windows Server 2003? ir naujesn?se operacin?se sistemose, taip pat sistemos MSI 3.0 perskirstomojoje versijoje bei naujesn?se MSI perskirstomosiose versijose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 223300 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com