Kako se u operativnom sistemu Windows oznaka sistemske ili disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar vra?a u prethodno stanje

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 223188 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Upozorenje Nemojte koristiti proceduru koja je opisana u ovom ?lanku da biste menjali disk jedinicu na ra?unaru na kojem nije promenjena oznaka disk jedinice. Ako to uradite, ne?ete mo?i da pokrenete operativni sistem. Sledite proceduru koja je opisana u ovom ?lanku samo da biste opozvali promenu oznake disk jedinice, a ne da biste promenili postoje?u disk jedinicu na ra?unaru u ne?to drugo. Napravite rezervnu kopiju klju?eva registratora pre nego ?to napravite ovu promenu.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
249321 Prijavljivanje nije mogu?e ako je promenjena oznaka disk jedinice particije sa koje se pokre?e ra?unar (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ovaj ?lanak opisuje kako se u operativnom sistemu Windows menja oznaka sistemske ili disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar. U ve?ini slu?ajeva se ovo ne preporu?uje, naro?ito ako je oznaka disk jedinice ista kao i kada je instaliran Windows. Jedini slu?aj u kojem ?ete mo?da ?eleti da to uradite je kada su oznake disk jedinica promenjene bez bilo kakve intervencije korisnika. Ovo se mo?e desiti kada raskinete preslikani volumen ili kada do?e do promene konfiguracije disk jedinice. Ovo bi trebalo da bude retka pojava i trebalo bi da promenite oznake disk jedinica tako da se podudaraju sa po?etnom instalacijom.

Da biste na volumenima promenili ili zamenili oznake disk jedinica koje ina?e ne mogu da se promene pomo?u pro?irenja konzole ?Disk Management? (Upravljanje diskovima), koristite slede?e korake:

Napomena U ovim koracima, disk jedinica D se odnosi na (pogre?nu) oznaku disk jedinice dodeljene volumenu, a disk jedinica C se odnosi na (novu) oznaku disk jedinice sa kojom ?elite da je zamenite ili da je dodelite volumenu.

Ova procedura me?usobno zamenjuje oznake disk jedinica C i D. Ako ne morate da zamenite oznake disk jedinica, jednostavno dodelite vrednosti \DosDevice\letter: bilo koju novu oznaku disk jedinice koja nije u upotrebi.

Menjanje oznake sistemske ili disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar

Upozorenje Mogu se javiti ozbiljni problemi ako pogre?no izmenite registrator pomo?u programa Registry Editor ili pomo?u nekog drugog metoda. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstveni rizik.
 1. Napravite rezervnu kopiju ?itavog sistema i njegovog stanja.
 2. Prijavite se kao administrator.
 3. Pokrenite program Regedt32.exe.
 4. Idite na slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Izaberite klju? registratora MountedDevices.
 6. U meniju Security (Bezbednost) izaberite stavku Permissions (Dozvole).
 7. Proverite da li administratori imaju potpunu kontrolu. Vratite dozvole na prvobitne vrednosti kada zavr?ite sa ovim koracima.
 8. Napustite program Regedt32.exe i zatim pokrenite program Regedit.exe.
 9. Prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Prona?ite oznaku disk jedinice sa kojom ?elite da je zamenite (novu). Tra?ite ?\DosDevices\C:?.
 11. Kliknite desnim tasterom mi?a na klju? registratora \DosDevices\C: i zatim izaberite stavku Rename (Preimenuj).

  Napomena Morate koristiti program Regedit umesto programa Regedt32 da biste preimenovali ovaj klju? registratora.
 12. Preimenujte ga u neiskori??enu oznaku disk jedinice ?\DosDevices\Z:?

  Ovo osloba?a oznaku disk jedinice C.
 13. Prona?ite oznaku disk jedinice koju ?elite da promenite. Tra?ite ?\DosDevices\D:?.
 14. Kliknite desnim tasterom mi?a na klju? registratora \DosDevices\D: i zatim izaberite stavku Rename (Preimenuj).
 15. Preimenujte ga u odgovaraju?u (novu) oznaku disk jedinice ?\DosDevices\C:?
 16. Kliknite na vrednost klju?a registratora \DosDevices\Z:, izaberite stavku Rename (Preimenuj) i zatim ga opet preimenujte u ?\DosDevices\D:?.
 17. Napustite program Regedit i zatim pokrenite program Regedt32.
 18. Vratite dozvole na prethodnu postavku za administratore (ovo bi verovatno trebalo da bude samo za ?itanje)
 19. Ponovo pokrenite ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 223188 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 5.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster KB223188

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com