Raksta ID: 223188 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Br?din?jums. Neizmantojiet ?aj? rakst? aprakst?to proced?ru, lai main?tu diska burtu dator?, kur? diska burts nav main?ts. T? r?kojoties, iesp?jams, nevar?s start?t oper?t?jsist?mu. Izmantojiet ?aj? rakst? aprakst?to proced?ru tikai, lai atkoptu no diska burta mai?as, nevis lai main?tu eso?u datora disku pret citu. Pirms izmai?u veik?anas izveidojiet re?istra atsl?gu dubl?jumkopijas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
249321 Nevar pieteikties, ja ir main?ts s?kn??anas nodal?juma diska burts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?aj? rakst? izkl?st?ts, k? main?t sist?mas vai s?kn??anas diska burtu sist?m? Windows. Parasti to nav ieteicams dar?t, it ?pa?i, ja diska burts ir t?ds pats, k? instal?jot sist?mu Windows. Tas j?dara tikai tad, ja disku burti ir main?ti bez lietot?ja l?dzdal?bas. T? var notikt, ja tiek sadal?ts spogu?s?jums vai ar? ir main?ta diskdzi?a konfigur?cija. T? notiek ?oti reti, un disku burti ir j?atjauno atbilsto?i s?kotn?jai instal?cijai.

Lai main?tu vai apmain?tu disku burtus s?jumiem, kuriem tos nevar main?t, izmantojot papildprogrammu Disk Management, r?kojieties ??di.

Piez?me. ?aj? aprakst? disks D ir s?jumam pie??irtais (nepareizais) diska burts, bet disks C ir (jaunais) diska burts, uz kuru j?maina jeb kur? j?pie??ir s?jumam.

?? proced?ra apmaina disku C un D burtus. Ja disku burti nav j?apmaina, v?rt?bai \DosDevice\letter: vienk?r?i pie??iriet jebkuru jaunu diska burtu, kas v?l netiek lietots.

Sist?mas/s?kn??anas diska burta mai?a

Br?din?jums. Ja nepareizi modific?jat re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft negarant?, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Izveidojiet piln?gu datora un sist?mas st?vok?a dubl?jumkopiju.
 2. Piesakieties k? administrators.
 3. Start?jiet Regedt32.exe.
 4. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Noklik??iniet uz MountedDevices.
 6. Izv?ln? Security (Dro??ba) noklik??iniet uz Permissions (At?aujas).
 7. P?rbaudiet, vai administratoriem ir piln?ga kontrole. P?c ?o darb?bu veik?anas atjaunojiet ?? iestat?juma iepriek??jo v?rt?bu.
 8. Izejiet no Regedt32.exe un start?jiet Regedit.exe.
 9. Atrodiet ?o re?istra atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Atrodiet (jauno) diska burtu, kas j?iestata. Mekl?jiet v?rt?bu "\DosDevices\C:".
 11. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz \DosDevices\C: un p?c tam noklik??iniet uz Rename (P?rd?v?t).

  Piez?me. Lai p?rd?v?tu ?o re?istra atsl?gu, j?izmanto Regedit, nevis Regedt32.
 12. Pie??iriet diska burtu, kas netiek lietots ?\DosDevices\Z:?.

  T?d?j?di tiek atbr?vots diska burts C.
 13. Atrodiet diska burtu, kas j?maina. Mekl?jiet v?rt?bu "\DosDevices\D:".
 14. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz \DosDevices\D: un p?c tam noklik??iniet uz Rename (P?rd?v?t).
 15. Pie??iriet pareizo (jauno) diska burtu ?\DosDevices\C:?.
 16. Noklik??iniet uz v?rt?bas \DosDevices\Z:, noklik??iniet uz Rename (P?rd?v?t) un atkal pie??iriet nosaukumu "\DosDevices\D:".
 17. Izejiet no Regedit un start?jiet Regedt32.
 18. Atjaunojiet administratoru ties?bu l?me?a iepriek??jo iestat?jumu (visdr?z?k ?im iestat?jumam j?b?t Read Only (Tikai las?ms)).
 19. Restart?jiet datoru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 223188 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 10. augusts - P?rskat??ana: 5.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbenv KB223188

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com