Wpisy rejestru usługi W32Time

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 223184 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w wypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Usługa W32Time jest usługą wbudowaną w system Windows 2000. Ta usługa zapewnia synchronizację ustawień daty i godziny komputerów w organizacji.

W tym artykule wymieniono wpisy rejestru sterujące różnymi aspektami tej usługi. Po modyfikacji konfiguracji należy zatrzymać i uruchomić ponownie usługę W32Time, aby zmiana zaczęła obowiązywać.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Wartości rejestru wymienione w tym artykule znajdują się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Lista wpisów ma format:
Nazwa wartości: typ danych
Opis
Wartości

Wartości rejestru usługi W32Time

 • AvoidTimeSyncOnWan : REG_DWORD (opcjonalna)
  Uniemożliwia synchronizację komputera z komputerem znajdującym się w innej lokacji.
  0 = lokacja źródła czasu jest ignorowana [domyślnie]
  1 = komputer nie synchronizuje czasu ze źródłem czasu z innej lokacji
 • GetDcBackoffMaxTimes : REG_DWORD (opcjonalna)
  Maksymalna liczba razy dwukrotnego wydłużenia interwału oczekiwania, kiedy kolejne próby znalezienia kontrolera domeny kończą się niepowodzeniem. Zdarzenie jest rejestrowane, ilekroć czas oczekiwania osiągnie maksymalną długość.
  0 = oczekiwanie między kolejnymi próbami jest zawsze minimalne i żadne zdarzenie nie jest rejestrowane
  7 = [domyślnie]
 • GetDcBackoffMinutes : REG_DWORD (opcjonalna)
  Początkowa liczba minut oczekiwania przed wyszukiwaniem kontrolera domeny, jeśli ostatnia próba się nie powiodła.
  15 = [domyślnie]
 • LocalNTP : REG_DWORD
  Służy do uruchamiania serwera SNTP.
  0 = serwer SNTP nie jest uruchamiany, o ile komputer nie jest kontrolerem domeny [domyślnie]
  1 = serwer SNTP jest zawsze uruchamiany
 • NtpServer : REG_SZ (opcjonalna)
  NtpServer : REG_SZ (opcjonalna) Służy do ręcznego konfigurowania usługi. Nadaje się jej wartość nazwy DNS lub adresu IP serwera NTP służącego do synchronizacji. Można ją zmodyfikować z wiersza polecenia za pomocą polecenia net time. Wartość jest domyślnie pusta.
 • Period : REG_DWORD lub REG_SZ
  Służy do sterowania częstością synchronizacji usługi czasu. Jeśli zostanie podana wartość typu ciąg tekstowy, wówczas musi mieć jedną ze specjalnych postaci podanych poniżej. Jeśli ma być podany ciąg zawierający liczby (na przykład 65535), wówczas wartość należy utworzyć jako typ REG_DWORD. Jeśli jako wartość ciągu ma być podany wyraz (na przykład „Bidaily”), wówczas wpis powinien być utworzony jako typ REG_SZ.
  0 = raz dziennie
  65535, „BiDaily” = raz co 2 dni
  65534, „Tridaily” = raz co 3 dni
  65533, „Weekly” = raz na tydzień (7 dni)
  65532, „SpecialSkew” = raz na 45 minut do momentu nastąpienia 3 dobrych synchronizacji, a potem co 8 (3 razy dziennie) [domyślnie]
  65531, „DailySpecialSkew” = raz na 45 minut do nastąpienia 1 dobrej synchronizacji, a potem raz dziennie
  częst = częst razy dziennie
 • ReliableTimeSource : REG_DWORD (opcjonalna)
  Służy do wskazywania, że komputer ma rzeczywisty czas.
  0 = nie oznaczaj komputera jako mającego rzeczywisty czas [domyślnie]
  1 = oznacz komputer jako mający rzeczywisty czas (wartość użyteczna tylko na kontrolerze domeny)
 • Typ: REG_SZ
  Służy do sterowania sposobem synchronizacji komputera.
  Nt5DS = synchronizacja zgodnie z hierarchią domen [domyślnie]
  NTP = synchronizacja z ręcznie skonfigurowaną usługą
  NoSync = bez synchronizacji czasu

  Ustawienie Nt5DS nie może być użyte w wypadku stosowania ręcznie skonfigurowanego źródła.
Wartości Adj i msSkewPerDay służą do przechowywania informacji o zegarze komputera między ponownymi uruchomieniami. Tych wartości nie należy edytować ręcznie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o usłudze zegara systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224799 Podstawowa informacja o usłudze zegara systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 223184 - Ostatnia weryfikacja: 25 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbtimeserv kbenv KB223184

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com