Položky registru pro službu W32Time

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 223184 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Služba W32Time je integrovaná služba systému Microsoft Windows 2000. Služba W32Time synchronizuje autoritativní časový server s externím zdrojem času. Autoritativní časový server je řadič domény, který pomocí služby W32Time zajišťuje správnou synchronizaci nastavení data a času počítače v rámci organizace.

Tento článek obsahuje seznam položek registru, které řídí aspekty této služby. Po změně konfigurace začne tato změna platit až po zastavení a opětovném spuštění služby W32Time.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí. Hodnoty registru uvedené v tomto článku jsou umístěny v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Formát seznamu položek je:
Název hodnoty: Typ dat
Popis
Hodnoty

Hodnoty registru služby W32Time

 • AvoidTimeSyncOnWan : REG_DWORD (nepovinné)
  Zabrání synchronizaci počítače s počítačem v jiné síti.
  0 = síť zdroje času je ignorována [výchozí]
  1 = počítač není synchronizován se zdrojem času, který je v jiné síti
 • GetDcBackoffMaxTimes : REG_DWORD (nepovinné)
  Maximální počet zdvojnásobení intervalu čekání v případě, že po sobě následující pokusy o nalezení řadiče domény nejsou úspěšné. Událost je protokolována vždy, když dojde k čekání maximální délky.
  0 = čekání mezi dvěma následnými pokusy je vždy minimální a není protokolována žádná událost
  7 = [výchozí]
 • GetDcBackoffMinutes : REG_DWORD (nepovinné)
  Počáteční počet minut čekání před hledáním řadiče domény v případě, že poslední pokus nebyl úspěšný.
  15 = [výchozí]
 • LocalNTP : REG_DWORD
  Slouží ke spuštění serveru SNTP.
  0 = nespouštět server SNTP, pokud tento počítač není řadičem domény [výchozí]
  1 = vždy spouštět server SNTP
 • NtpServer : REG_SZ (nepovinné)
  NtpServer : REG_SZ (nepovinné) Slouží k ruční konfiguraci zdroje času. Nastavte tuto položku na název DNS nebo adresu IP serveru NTP, se kterým chcete počítač synchronizovat. Tuto hodnotu můžete změnit v příkazovém řádku pomocí příkazu net time. Ve výchozím nastavení není tato hodnota zadána.

  Poznámka: Pokud zadáte více položek NTP, je třeba je oddělit mezerou. Pokud například zadáte dvě různé adresy IP pro dva odlišné servery NTP, je třeba tyto položky oddělit mezerou. K oddělení více adres IP nebo více plně kvalifikovaných názvů domén (FQDN) nepoužívejte čárku.
 • Period : REG_DWORD nebo REG_SZ
  Slouží k určení, jak často bude časová služba synchronizována. Je-li zadána hodnota řetězce, musí se jednat o jednu z následujících zvláštních hodnot. Zadáte-li hodnotu řetězce pomocí číslic (například 65535), vytvořte hodnotu, jako je například REG_DWORD. Pokud k určení hodnoty řetězce používáte slovo (například BiDaily), je třeba položku vytvořit jako REG_SZ.
  0 = jedenkrát denně
  65535, „BiDaily“ = jedenkrát za dva dny
  65534, „Tridaily“ = jedenkrát za tři dny
  65533, „Weekly“ = jednou týdně (7 dní)
  65532, „SpecialSkew“ = jednou za každých 45 minut, dokud neproběhnou 3 úspěšné synchronizace, pak jednou za každých 8 hodin (3krát denně) [výchozí]
  65531, „DailySpecialSkew“ = jednou za každých 45 minut, dokud neproběhne 1 úspěšná synchronizace, pak jedenkrát denně
  frekvence = frekvence opakování za den
 • ReliableTimeSource : REG_DWORD (nepovinné)
  Slouží k označení, že čas tohoto počítače je spolehlivý.
  0 = neoznačovat tento počítač jako počítač se spolehlivým časem [výchozí]
  1 = označit tento počítač jako počítač se spolehlivým časem (toto nastavení je užitečné pouze u řadiče domény)
 • Type: REG_SZ
  Slouží k řízení způsobu synchronizace počítače.
  Nt5DS = synchronizovat s hierarchií domény [výchozí]
  NTP = synchronizovat s ručně konfigurovaným zdrojem
  NoSync = nesynchronizovat čas

  Nastavení Nt5DS nesmí používat ručně konfigurovaný zdroj.

  Poznámka: Připojíte-li počítač se systémem Microsoft Windows Server 2003 k doméně, počítač nebude moci synchronizovat čas s nastavením řadiče domény v případě, že není zaškrtnuto políčko Automaticky synchronizovat s časovým serverem v Internetu v dialogovém okně Vlastnosti data a času. Pokud políčko Automaticky synchronizovat s časovým serverem v Internetu není zaškrtnuto, výchozí možnost (NTP) pro počítače pracovní skupiny serveru se systémem Windows Server 2003 je vypnuta. Pokud připojíte počítač k doméně, která používá toto nastavení, výchozí typ synchronizace (Nt5DS) pro počítače připojené k doméně nebude nastaven a služba data a času neprovede synchronizaci z hierarchie domény.
Hodnoty Adj a msSkewPerDay slouží k ukládání informací o hodinách počítače mezi restartováními. Tyto hodnoty neupravujte ručně. Další informace o službě Systémový čas najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
224799 Základní operace služby Systémový čas systému Windows

Vlastnosti

ID článku: 223184 - Poslední aktualizace: 14. února 2007 - Revize: 5.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbinfo kbtimeserv KB223184

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com