วิธีการทำให้ PowerPoint โดยใช้ Visual Basic ใน Office 2003 ในนัก พัฒนา XP Office และนัก พัฒนา 2000 ของ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 222929 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ Microsoft PowerPoint โดยใช้ Microsoft Visual Basic ใน Microsoft Office 2003 ในนัก พัฒนา XP Office ของ Microsoft และสำหรับนัก พัฒนา 2000 ของ Microsoft Office

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยใช้การดำเนินการอัตโนมัติใน PowerPoint คุณสามารถโดยทางโปรแกรมพิมพ์ แสดงภาพนิ่ง และดำเนินการสิ่งที่คุณสามารถทำ interactively ส่วนใหญ่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง และเรียกใช้ตัวอย่างการดำเนินการอัตโนมัติ Visual Basic:
 1. สร้างโครงการ EXE มาตรฐานใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. เพิ่ม CommandButton แบบให้กับฟอร์มเริ่มต้น
 3. จากนั้นProjectเมนู คลิกอ้างอิง:และเพิ่มการไลบรารีวัตถุ Microsoft PowerPoint 8.0และการไลบรารีวัตถุ Microsoft Office 8.0. สำหรับ Office 2000 นี่คือรุ่น 9.0 ของไลบรารีชนิด สำหรับ Office 2002 นี่คือรุ่น 10.0 Microsoft Office 2003 นี่คือรุ่น 11.0
 4. เพิ่มต่อไปนี้ลงในหน้าต่างรหัสของแบบฟอร์มของคุณ:
  Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
  
  Private Sub Command1_Click()
    ' Start PowerPoint.
    Dim ppApp As PowerPoint.Application
    Set ppApp = CreateObject("Powerpoint.Application")
   
    ' Make it visible.
    ppApp.Visible = True
   
    ' Add a new presentation.
    Dim ppPres As PowerPoint.Presentation
    Set ppPres = ppApp.Presentations.Add(msoTrue)
   
    ' Add a new slide.
    Dim ppSlide1 As PowerPoint.Slide
    Set ppSlide1 = ppPres.Slides.Add(1, ppLayoutText)
   
    ' Add some text.
    ppSlide1.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "My first slide"
    ppSlide1.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = "Automating Powerpoint is easy" & vbCr & "Using Visual Basic is fun!"
   
    ' Add another slide, with a chart.
    Dim ppSlide2 As PowerPoint.Slide
    Set ppSlide2 = ppPres.Slides.Add(2, ppLayoutTextAndChart)
    
    ' Add some text.
    ppSlide2.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide 2's topic"
    ppSlide2.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = "You can create and use charts in your Powerpoint slides!"
   
    ' Add a chart in the same location as the old one.
    Dim cTop As Double
    Dim cWidth As Double
    Dim cHeight As Double
    Dim cLeft As Double
    With ppSlide2.Shapes(3)
      cTop = .Top
      cWidth = .Width
      cHeight = .Height
      cLeft = .Left
      .Delete
    End With
    ppSlide2.Shapes.AddOLEObject cLeft, cTop, cWidth, cHeight, "MSGraph.Chart"
   
    ' Add another slide, with an organization chart.
    Dim ppSlide3 As PowerPoint.Slide
    Set ppSlide3 = ppPres.Slides.Add(3, ppLayoutOrgchart)
   
    ' Add some text.
  
    ppSlide3.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "The rest is only limited by your Imagination"
   
    ' Add an Org Chart in the same location as the old one.
    With ppSlide3.Shapes(2)
      cTop = .Top
      cWidth = .Width
      cHeight = .Height
      cLeft = .Left
      .Delete
    End With
    ppSlide3.Shapes.AddOLEObject cLeft, cTop, cWidth, cHeight, "OrgPlusWOPX.4" 'OrgPlusWOPX.4 
    ' is an object of the application Microsoft Organization Chart
  
   
    ' Setup slide show properties.
    With ppPres.Slides.Range.SlideShowTransition
      .EntryEffect = ppEffectRandom
      .AdvanceOnTime = msoTrue
      .AdvanceTime = 5 ' 5 seconds per slide
    End With
   
    ' Prepare and run the slide show.
    With ppPres.SlideShowSettings
      .ShowType = ppShowTypeKiosk
      .LoopUntilStopped = msoTrue
  
      .RangeType = ppShowAll
      .AdvanceMode = ppSlideShowUseSlideTimings
      .Run
    End With
   
    ' Sleep so user can watch the show.
    Sleep (15000)
   
    ' Clean up.
    ppApp.Quit
  
  End Sub
  					
 5. เรียกใช้โครงการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ Office แวะไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนการพัฒนา Office ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/ofd

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 222929 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbhowto kbmt KB222929 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:222929

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com