Làm th? nào đ? t?m và s? d?ng văn ph?ng đ?i tư?ng m?u tài li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 222101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các ngu?n l?c và tài li?u có s?n cho b?n đ? t? đ?ng hoá các ?ng d?ng Microsoft Office. Thông tin này có th? đư?c áp d?ng b?t k? c?a ngôn ng? l?p tr?nh b?n ch?n đ? t? đ?ng hoá m?t ?ng d?ng văn ph?ng. Bài vi?t này c?ng minh ho? làm th? nào b?n có th? b?t đ?u vi?t t? đ?ng hóa m? b?i bư?c b?n thông qua tài li?u hư?ng d?n đ? t?m thông tin b?n c?n đ? th?c hi?n m?t nhi?m v? c? th? thông qua t? đ?ng hóa.

THÔNG TIN THÊM

Tôi có th? t?m các tài li?u mô h?nh đ?i tư?ng?

Các mô h?nh đ?i tư?ng cho các ?ng d?ng văn ph?ng đư?c di?n t? trong m?t tài li?u tham kh?o ngôn ng? cho c? hai phiên b?n c?a văn ph?ng: Microsoft văn ph?ng 97 Visual Basic cho các ?ng d?ng ngôn ng? tham kh?o
ISBN 1-57231-339-0

Microsoft Office 2000 Visual Basic cho các ?ng d?ng ngôn ng? tham kh?o
ISBN 1-57231-955-0.
Tài li?u tham kh?o ngôn ng? có s?n trên MSDN và trong tr? giúp tr?c tuy?n mà tàu v?i Microsoft Office. H? c?ng có th? đư?c mua trong m?u in. Đ? đ?t mua thông tin, vui l?ng truy c?p:
http://mspress.Microsoft.com
B?ng sau đây li?t kê các t?p tin tr? giúp cho m?i ?ng d?ng văn ph?ng.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
?ng d?ngPhiên b?n 97 (hay 8,0)Phiên b?n 2000 (ho?c 9.0)Phiên b?n 2002 (ho?c 10)Phiên b?n 2003 (hay 11)
OfficeVbaoff8.HLPVbaoff9.chmVbaof10.chmVbaof11.chm
Truy c?pAcvba80.HLPAcmain9.chmAcmain10.chm, Vbaac10.chmACMAIN11.chm, VBAAC10.chm
ExcelVbaXl8.hlpVbaxl9.chmVbaxl10.chmVBAXL10.chm
MapPointKHÔNG SẴN CÓMapPoint.chm (ver.2001)MapPoint.chmMAPPOINT.chmn (Ver. 2004)
OutlookVbaoutl.HLPVbaoutl9.chmVbaol10.chmVBAOL11.chm
PowerPointVbappt.HLPVbappt9.chmVbapp10.chmVBAPP10.chm
WordVbawrd8.HLPVbawrd9.chmVbawd10.chmVBAWD10.chm
Đ? th?Vbagrp8.HLPVbagrp9.chmVbagr10.chmVBAGR10.chm
FrontPageKHÔNG SẴN CÓVbafp4.chm, Vbafpom4.chmVbafpd10.chm, vbafpw10.chmVBAFPD10.chm, VBAFPW10.chm
Ch?t k?t dínhVbabdr8.HLPVbabdr8.HLPNgưng


Tr? giúp các t?p tin mà tàu v?i Microsoft văn ph?ng 97 đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh t?i:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
N?u b?n không th? t?m th?y các t?p tin văn ph?ng 97 VBA tr? giúp b?n c?n, nó có th? không đư?c cài đ?t khi b?n bư?c đ?u ch?y thi?t l?p văn ph?ng 97. Đ? cài đ?t các t?p tin tr? giúp, h?y ch?y thi?t l?p văn ph?ng đ? thêm file VBA giúp. Lưu ? r?ng t?p tin Outlook 97 VBA giúp đ? không đư?c cài đ?t b?i văn ph?ng thi?t l?p. Đ? bi?t thông tin v? cài đ?t các t?p tin Outlook 97 VBA tr? giúp, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
166738 OL97: Làm th? nào đ? cài đ?t Visual Basic giúp
Tr? giúp các t?p tin mà tàu v?i Microsoft Office 2000 đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh t?i:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1033
Tr? giúp các t?p tin mà tàu v?i Microsoft Office XP đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh t?i:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033
C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\1033
LƯU ?: Các chương tr?nh Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP và Microsoft Office 2003 Setup cài đ?t các VBA giúp tranh "s? d?ng đ?u tiên." V? v?y, b?n có th? không xem t?p tin tr? giúp trong thư m?c này n?u b?n đ? không trư?c đây c? g?ng đ? truy c?p VBA giúp trong các ?ng d?ng văn ph?ng.

Làm th? nào tôi có th? s? d?ng tài li?u mô h?nh đ?i tư?ng?

Có m?t s? phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? t?m tài li?u hư?ng d?n cho m?t l?p h?c c? th?, phương pháp, ho?c b?t đ?ng s?n:
 • T?m ki?m t?p tr? giúp VBA:

  Trong Visual Basic Editor cho các ?ng d?ng văn ph?ng, b?m N?i dungCh? s? trên các Trợ giúp tr?nh đơn. Trên các N?i dung tab, ch?n tham chi?u ngôn ng? b?n mu?n và nh?p vào Màn hình. VBA giúp đ? tham kh?o ngôn ng? b?n ch?n s? xu?t hi?n. T?i th?i đi?m này, b?n có th? s? d?ng ho?c các Ch? s? ho?c các T?m Tab đ? xác đ?nh v? trí thông tin vào m?t l?p h?c c? th?, phương pháp, ho?c tài s?n.
 • S? d?ng tr? giúp c?nh nh?y c?m trong m?t mô-đun ho?c trong ngăn ngay l?p t?c:

  Trong Visual Basic Editor cho các ?ng d?ng văn ph?ng, g? l?p, phương th?c ho?c thu?c tính trong c?a s? m? c?a m?t mô-đun ho?c trong các C?a s? ngay l?p t?c, làm n?i b?t các văn b?n và b?m phím F1. Ch? đi?m tr? giúp cho m?c đó xu?t hi?n.
 • S? d?ng các tr?nh duy?t đ?i tư?ng:

  B?m F2 trong Visual Basic Editor cho các ?ng d?ng văn ph?ng đ? hi?n th? các Đ?i tư?ng tr?nh duy?t. Các Đ?i tư?ng tr?nh duy?t danh sách t?t c? các l?p h?c cho th?y nhi?u ?ng d?ng và phương pháp ho?c thu?c tính liên k?t v?i m?i l?p. Xem tr? giúp trên m?t l?p h?c c? th? ho?c l?p h?c viên, h?y ch?n nó trong tr?nh duy?t đ?i tư?ng và b?m phím F1.

Làm th? nào đ? tôi bi?t mà các l?p h?c, phương pháp, và các thu?c tính đ? s? d?ng?

N?u b?n không ph?i đ? quen thu?c v?i các mô h?nh đ?i tư?ng c?a các ?ng d?ng b?n có ? đ?nh t? đ?ng, b?n có th? s? d?ng các ?ng d?ng Macro Recorder đ? có đư?c m?t ? tư?ng. Đ? minh h?a, gi? s? b?n mu?n t? đ?ng hoá Microsoft Word đ? thêm m?t s? văn b?n vào m?t tài li?u m?i và sau đó lưu tài li?u nhưng b?n không bi?t nh?ng phương pháp và các thu?c tính ph?i s? d?ng; b?n có th? b?t đ?u v?i máy ghi v? mô:
 1. B?t đ?u Microsoft Word.
 2. Nh?p vào V? mô trên các Công cụ tr?nh đơn và sau đó ch?n K? l?c m?i Macro. H?y lưu ? c?a v? mô m?i tên và b?m Ok đ? b?t đ?u quay.
 3. B?t đ?u m?t tài li?u m?i.
 4. Lo?i m?t trong nh?ng và b?m phím ENTER.
 5. Lo?i hai và b?m phím ENTER.
 6. Lo?i ba.
 7. Nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn và lưu các tài li?u như "C:\doc1.doc."
 8. B?m vào các D?ng ghi âm nút (ho?c Click vào V? mô trên các Công cụ Menu và ch?n D?ng ghi âm).
 9. Đ? xem m? VBA Macro Recorder t?o ra t? hành đ?ng c?a b?n, b?m V? mô trên các Công cụ Menu và ch?n Macro. Ch?n tên v? mô m?i trong danh sách và b?m Ch?nh s?a. Visual Basic Editor xu?t hi?n v?i v? mô đư?c ghi l?i:
   Documents.Add
   Selection.TypeText Text:="one"
   Selection.TypeParagraph
   Selection.TypeText Text:="two"
   Selection.TypeParagraph
   Selection.TypeText Text:="three"
   ActiveDocument.SaveAs FileName:="Doc1.doc", FileFormat:=wdFormatDocument,_
    LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:=True, _ 
    WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
    EmbedTrueTypeFonts:=False, SaveNativePictureFormat:=False, _
    SaveFormsData:=False, SaveAsAOCELetter:= False
  					
B?n có th? hư?ng l?i r?t nhi?u t? s? hi?u bi?t làm th? nào m?i l?p h?c phù h?p trong các mô h?nh đ?i tư?ng và h?c t?p mô t? và lo?i c?a t?t c? các tham s? cho các phương pháp và các thu?c tính b?n s? d?ng.

B?t đ?u v?i ki?m tra d?ng đ?u tiên c?a v? mô đư?c ghi l?i: Documents.Add. Đi?m n?i b?t Tài li?u vào mô-đun m? cho Recorded v? mô và báo chí F1 phím. Ch? đi?m tr? giúp cung c?p cho b?n các thông tin quan tr?ng sau đây:
 • Thu?c tính tài li?u"" tr? v? m?t b? sưu t?p tài li?u mà đ?i di?n cho t?t c? các tài li?u m?.
 • "Thu?c tính tài li?u" áp d?ng cho các đ?i tư?ng ?ng d?ng.
Quay tr? l?i v? mô đư?c ghi l?i, làm n?i b?t Thêm ngày m? mô-đun và báo chí F1 phím. M?t ch? đi?m tr? giúp xu?t hi?n gi?i thích r?ng r?t nhi?u các đ?i tư?ng khác nhau có m?t phương pháp thêm. Nh?p vào Tài li?u đ? xem s? tr? giúp cho các Thêm phương pháp thu th?p tài li?u. Ch? đi?m tr? giúp cung c?p cho b?n các thông tin quan tr?ng sau đây:
 • "Thêm phương pháp" cho bi?t thêm m?t tài li?u m?i, có s?n ph?m nào cho b? sưu t?p tài li?u m?.
 • "Thêm phương pháp" có th? m?t hai đ?i s?, c? hai đ?u là tùy ch?n.
Bây gi? ki?m tra d?ng k? ti?p t?i v? mô đư?c ghi l?i: Selection.TypeText Text: = "m?t trong nh?ng". Đi?m n?i b?t L?a ch?n ngày m? mô-đun và báo chí F1 phím:
 • "L?a ch?n tài s?n" tr? v? đ?i tư?ng l?a ch?n đ?i di?n cho m?t ph?m vi đư?c ch?n ho?c đi?m chèn.
 • "L?a ch?n tài s?n" áp d?ng cho các đ?i tư?ng ?ng d?ng.
Quay tr? l?i v? mô đư?c ghi l?i, làm n?i b?t TypeText ngày m? mô-đun và báo chí F1 phím:
 • "Phương pháp TypeText" Chèn văn b?n đ? ch? r?.
 • "Phương pháp TypeText" có m?t yêu c?u đ?i s? ki?u chu?i.
 • "Phương pháp TypeText" áp d?ng cho các đ?i tư?ng l?a ch?n.
Sau đó, xem ch? đi?m tr? giúp cho TypeParagraph:
 • "Phương pháp TypeParagraph" chèn m?t đo?n tr?ng m?i.
 • "Phương pháp TypeParagraph" áp d?ng đ? l?a ch?n đ?i tư?ng và đ? không có tham s?.
Ki?m tra các ch? đi?m tr? giúp cho các ActiveDocument b?t đ?ng s?n và các SaveAs phương pháp:
 • "Tài s?n ActiveDocument" tr? v? m?t đ?i tư?ng tài li?u đ?i di?n cho tài li?u v?i tr?ng tâm. "activedocument" áp d?ng cho các đ?i tư?ng ?ng d?ng.
 • "Phương pháp SaveAs" ti?t ki?m m?t tài li?u. Tùy thu?c vào phiên b?n Word, phương pháp này có t? 11 đ?n 16 đ?i s?, ch? m?t trong s? đó là c?n thi?t. "saveas" áp d?ng cho m?t đ?i tư?ng tài li?u.
B?n có th? nh?n th?y r?ng các Tài li?u b?t đ?ng s?n, L?a ch?n b?t đ?ng s?n, và ActiveDocument b?t đ?ng s?n là t?t c? các tài s?n mà áp d?ng cho các ?ng d?ng đ?i tư?ng nhưng chưa đư?c không đ? đi?u ki?n v?i "?ng d?ng" ? v? mô đư?c ghi l?i. Các ?ng d?ng đ?i tư?ng là các đ?i tư?ng m?c đ?nh cho t?t c? tài s?n và do đó có th? đư?c b? qua khi vi?t m? trong VBA macro. Đi?u này không ph?i là trư?ng h?p khi vi?t t? đ?ng hóa m?; t?t c? các tài s?n và phương pháp nên đư?c đ? đi?u ki?n trong m? c?a b?n t? đ?ng hóa.

Sau khi ki?m tra c?a v? mô đư?c ghi l?i, b?n th?y r?ng các SaveAs phương pháp có m?t đ?i s? mà nó đ? vư?t qua các liên t?c đư?c xây d?ng trong wdFormatDocument. Tùy thu?c vào ngôn ng? l?p tr?nh b?n ch?n cho b? đi?u khi?n t? đ?ng hóa c?a b?n, b?n có th? c?n ph?i vư?t qua giá tr? s? đ? built-in các h?ng s?. Ch? đi?m tr? giúp cho các SaveAs phương pháp không đưa ra thông tin này, nhưng b?n có th? t?m th?y nó trong các Đ?i tư?ng tr?nh duy?t. B?m F2 đ? hi?n th? các Đ?i tư?ng tr?nh duy?t. Loại:

wdFormatDocument

trong c?a s? t?m ki?m và nh?n ENTER phím. ? dư?i cùng c?a ngăn các Đ?i tư?ng tr?nh duy?t, b?n nh?n th?y tương đương soá wdFormatDocument(=0) c?ng như các thông tin khác v? các liên t?c.

THAM KH?O

Tôi có th? t?m t? đ?ng hóa m?t s? m?u m??

Thông tin đư?c tr?nh bày cho đ?n nay mang đ?n cho b?n cơ s? t?t cho vi?t t? đ?ng hóa m?. Cơ s? ki?n th?c Microsoft là m?t ngu?n tài nguyên tuy?t v?i cho vi?c t?m ki?m t? đ?ng hóa m?u m? đư?c vi?t b?ng Visual Basic, Visual c ++ và MFC. Dư?i đây là ch? là m?t vài:

Đ?i v?i các nhà phát tri?n Visual Basic

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
220595Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Outlook b?ng cách s? d?ng Visual Basic
219151 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Excel t? Visual Basic
147650 Làm th? nào đ? di chuy?n các đ?i tư?ng Excel t? Visual Basic
142387 Làm th? nào đ? t?o Excel bi?u đ? w/OLE t? đ?ng hóa t? Visual Basic
184974 Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa (OLE) v?i Word
220607 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Word đ? th?c hi?n mail merge t? Visual Basic
222929 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá PowerPoint b?ng cách s? d?ng Visual Basic trong Office 2003, Office XP nhà phát tri?n, và trong nhà phát tri?n Office 2000

Các nhà phát tri?n Visual C++ (s? d?ng MFC)

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178749Làm th? nào đ? t?o ra m?t d? án t? đ?ng hóa b?ng cách s? d?ng MFC và m?t thư vi?n ki?u
179706 Làm th? nào đ? s? d?ng MFC đ? t? đ?ng hoá Excel và t?o và đ?nh d?ng m?t b?ng tính m?i
186120 Làm th? nào đ? s? d?ng MFC đ? t? đ?ng hoá Excel và đi?n vào m?t ph?m vi v?i m?t m?ng
186122 Làm th? nào đ? s? d?ng MFC đ? t? đ?ng hoá Excel 2000 và Excel 2002 và có đư?c m?t m?ng t? m?t ph?m vi trong Excel 2000 và Excel 2002
220911 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Word đ? th?c hi?n m?t mail merge s? d?ng Visual c ++ và MFC
222960 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá PowerPoint b?ng cách s? d?ng Visual C++ 5.0 ho?c Visual C++ 6.0 v?i The Microsoft Foundation Classes

C/c ++ phát tri?n (không có MFC)

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216686Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Excel t? C++ mà không s? d?ng MFC ho?c #import
181473 Làm th? nào đ? s? d?ng OLE t? đ?ng hóa t? ?ng d?ng c m?t ch? không ph?i là C++

Th? giác J ++ các nhà phát tri?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
219430Làm th? nào đ? t?o/đ?nh d?ng m?t b?ng tính Excel s? d?ng J Visual C++ t? đ?ng hóa
215484 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá PowerPoint b?ng cách s? d?ng Visual J C++ 6.0

Các nhà phát tri?n Visual FoxPro

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142193Làm th? nào đ? s? d?ng OLE t? đ?ng hóa thêm d? li?u vào Excel t?
180901 Làm th? nào đ? t?o m?t b?ng phân lo?i trong Word 97 ho?c trong Office Word 2003 t? Visual FoxPro for Windows 5.0 và phiên b?n m?i nh?t
181926 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá mail merge đ? Word b?ng cách s? d?ng OLE và ODBC
194306 Làm th? nào đ? làm cho Word in song b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa OLE t? Visual FoxPro
230154 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá PowerPoint s? d?ng Visual FoxPro
241942 Làm th? nào đ? ngăn ch?n t? in ?n l?i v?i b?t đ?ng s?n BackgroundPrintingStatus
Đ? thêm thông tin, bao g?m c? m?u m? và ngu?n l?c đ? t? đ?ng hoá Microsoft Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/ofd

Thu?c tính

ID c?a bài: 222101 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual J++ 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
 • Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition
T? khóa: 
_ik11561 _ik11593 kbautomation kbgrpdso kbhowto kbvba kbvbp400 kbvbp500 kbvbp600 kbmt KB222101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:222101

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com