Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 trên m?t máy tính v?i không có hệ điều hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 221829 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 trên m?t máy tính v?i không có hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows Millennium Edition (Me) trên m?t máy tính v?i không có hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/kb/271673/en-US/

Thông tin thêm

Xác đ?nh s?n ph?m đ? s? d?ng

Đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98, b?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau:
 • S?n ph?m "Microsoft Windows 98 nâng c?p". Nâng c?p s?n ph?m này có s?n trên CD-ROM. Khi b?n s? d?ng phiên b?n Windows 98 nâng c?p, b?n ph?i có m?t đ?ng g?i c?a phiên b?n trư?c c?a Windows trên đ?a CD-ROM ho?c trên đĩa mềm cho tr?nh ki?m tra tuân th? trong khi thi?t l?p. H?y ch?c ch?n r?ng b?n có phiên b?n c?a b?n đ? đi?u ki?n c?a Windows trên đ?a CD-ROM ho?c trên đ?a trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p. Lưu ? r?ng b?n c?ng ph?i có m?t kh?i đ?ng Windows 98 đ?a cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m này.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 98, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  187632 Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 98 đó FAT32 h? tr?
 • S?n ph?m "Microsoft Windows 98 cho máy tính cá nhân thi?u Windows". Phiên b?n này có s?n trên CD-ROM. M?t đ?a kh?i đ?ng Windows 98 là bao g?m trong s?n ph?m.

Yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98

Yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u bao g?m:
 • B? vi x? l? 486DX 66-MHz ho?c nhanh hơn (Pentium khuy?n cáo)
 • 16 megabyte (MB) c?a b? nh? (24 MB đư?c đ? ngh?)
 • 195 MB dung lư?ng đ?a c?ng tr?ng (không gian yêu c?u cư?c t? 120 MB đ? 295 MB, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính c?a b?n và các tùy ch?n mà b?n ch?n cài đ?t)
 • ổ đĩa CD-ROM ho?c DVD-ROM
 • ? đĩa mềm m?t đ? cao 3.5-inch
 • b?ng m?ch video và màn h?nh có h? tr? VGA ho?c đ? phân gi?i cao
 • Microsoft Mouse ho?c tương h?p v? sau thiết bị trỏ
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182751 Yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u cho Windows 98

C?p nh?t h? th?ng, tr?nh khi?n tr?nh và cân nh?c khác

CMOS Ti?n ích ch?ng vi-rút

Nó là quan tr?ng đ? vô hi?u hóa b?t k? ti?n ích ch?ng vi-rút CMOS đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p. N?u b?n không ch?c ch?n n?u tính năng này đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n, xem tài li?u đư?c bao g?m v?i máy tính c?a b?n, ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính.

Lái xe l?p ph? ph?n m?m

N?u máy tính c?a b?n s? d?ng ổ đĩa l?p ph? ph?n m?m cho phép h? tr? đ?a c?ng l?n, ph?n m?m l?p ph? lái xe ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 98. Đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m l?p ph? drive, xem tài li?u đư?c bao g?m trong ph?n m?m ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m.

C?p nh?t h? th?ng và khi?n tr?nh

Đ? đ?m b?o r?ng ph?n c?ng và ph?n m?m c?a b?n là tương h?p v? sau v?i Windows 98, ki?m ch?ng r?ng b?n có tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t, cơ b?n đ?u vào đ?u ra h? th?ng (BIOS) ho?c b?n vá l?i cho ph?n c?ng và ph?n m?m c?a b?n trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p.

N?u máy tính c?a b?n s? d?ng đ?c quy?n ph?n c?ng và b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 trên đ?a c?ng s?ch s?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i. Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh bán l? ho?c nâng c?p phiên b?n c?a Windows 98 trên máy tính c?a b?n, ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng và xác minh r?ng không có l?i đư?c bi?t đ?n. Ngoài ra, n?u phiên b?n hi?n t?i c?a Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính c?a b?n và đi cùng v?i m?t gói ph?n m?m trên m?t đ?a compact khôi ph?c, b?n có th? không có th? cài đ?t chuyên bi?t nh?ng chương tr?nh trên đ?a CD-ROM khôi ph?c. N?u trư?ng h?p này x?y ra, s? d?ng đ?a CD-ROM khôi ph?c c?a nhà s?n xu?t ph?n c?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 95 và các chương tr?nh bao g?m đ?u tiên, và sau đó ch?y thi?t l?p t? các phiên b?n Windows 98 nâng c?p. Xem tài li?u ph?n c?ng ban đ?u c?a b?n n?u b?n không ch?c ch?n làm th? nào đ? ch?y Khôi ph?c đ?a CD-ROM.

C?nh báo: khi b?n ch?y đ?a CD-ROM khôi ph?c, nó có th? xóa t?t c? d? li?u trên đ?a c?ng c?a b?n.

Real-ch? đ? đ?a CD-ROM h? tr?

Kh?i đ?ng Windows 98 đ?a ch?a tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM chung mà làm vi?c v?i h?u h?t các ổ đĩa CD-ROM. Kh?i đ?ng Windows 98 đ?a có ch?a đ?a CD-ROM ATAPI chung, ch? đ? th?c và nh? máy tính h? th?ng đi?u khi?n giao di?n (SCSI) mà có th? kích ho?t ổ đĩa CD-ROM sau khi b?n kh?i đ?ng t? đ?a kh?i đ?ng Windows 98. Các tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM không đư?c b?o đ?m đ? làm vi?c v?i t?t c? các ổ đĩa CD-ROM. H? có th? làm vi?c như m?t tr?nh đi?u khi?n thay th? n?u các đ?a CD-ROM b?t-ch? đ? tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong ổ đĩa CD-ROM không có s?n. N?u các tr?nh đi?u khi?n không làm vi?c v?i ổ đĩa compact, xem tài li?u đư?c bao g?m v?i ph?n c?ng c?a b?n, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.

Làm th? nào đ? chu?n b? đ?a c?ng cho các th? t?c cài đ?t chuyên bi?t Windows 98

C?nh báo: các thông tin sau áp d?ng cho chu?n b? đ?a c?ng tr?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98. N?u b?n s? d?ng các bư?c sau đây trên m?t đ?a c?ng đó không ph?i là s?n ph?m nào, m?i d? li?u trên đ?a c?ng đó s? b? xóa.

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 98 trên đ?a c?ng tr?ng, b?n ph?i t?o m?t phân vùng chính và sau đó đ?nh d?ng h? th?ng t?p trên phân vùng đó. M?i phân b? không gian trên đ?a c?ng (phân vùng chính ho?c ổ đĩa logic) đư?c gán m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa. Windows 98 h? tr? h? th?ng t?p FAT16 và FAT32. Khi b?n ch?y công c? Fdisk trên đ?a c?ng l?n hơn 512 MB, b?n đư?c nh?c ch?n m?t h? th?ng t?p.

h? th?ng t?p FAT16 có t?i đa 2 gigabyte (GB) cho m?i tr?nh ph?c v? đư?c phân b? không gian, ho?c tr?nh ph?c v? kí t? đ?i di?n ổ đĩa. Ví d?, n?u b?n s? d?ng h? th?ng t?p FAT16 và b?n có m?t 6-GB đ?a c?ng, b?n có th? có ba ch? cái ổ đĩa (C, D và E), m?i v?i 2 GB dung lư?ng đư?c phân b?.

H? th?ng t?p FAT32 h? tr? các ổ đĩa lên đ?n 2 terabytes kích thư?c và lưu tr? các t?p tin vào ph?n nh? hơn c?a đ?a c?ng hơn h? th?ng t?p FAT16. K?t qu? là thêm không gian tr?ng trên đ?a c?ng. H? th?ng t?p FAT32 không h? tr? ổ đĩa nh? hơn 512 MB. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? th?ng t?p FAT32, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32
118335 Kích thư?c t?i đa phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p FAT16
Thông tin thêm v? h? th?ng t?p là c?ng có s?n trong s? tay "B?t đ?u" đư?c đính kèm v?i Windows 98 đ?a CD-ROM.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? Fdisk, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255867 B?n bư?c c?n thi?t đ? làm cho đ?a c?ng có th? s? d?ng

Làm th? nào đ? phân vùng đ?a c?ng

Sau khi b?n quy?t đ?nh h? th?ng t?p b?n mu?n s? d?ng, h?y ch?y công c? Fdisk:
 1. Đưa đ?a Windows 98 kh?i đ?ng trong ? đĩa mềm, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Khi menu Microsoft Windows 98 kh?i đ?ng s? hi?n th?, ch?n tùy ch?n kh?i đ?ng máy tính mà không có h? tr? đ?a CD-ROM , và sau đó nh?n ENTER.
 3. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? fdisk, và sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u đ?a c?ng l?n hơn 512 MB, b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây:
  Máy tính c?a b?n có m?t đ?a l?n hơn 512 MB. Phiên b?n này c?a Windows bao g?m các h? tr? c?i ti?n cho đ?a l?n, k?t qu? là hi?u qu? hơn s? d?ng không gian đ?a trên ổ đĩa l?n, và cho phép đ?a hơn 2 GB đ? đư?c đ?nh d?ng như m?t ổ đĩa duy nh?t.

  Quan tr?ng: N?u b?n b?t h? tr? đ?a l?n và t?o ra b?t k? ổ đĩa m?i trên đ?a này, b?n s? không th? truy c?p (s) m?i b?ng cách s? d?ng hệ điều hành khác, bao g?m m?t s? phiên b?n c?a Windows 95 và Windows NT, c?ng như các phiên b?n trư?c c?a Windows và MS-DOS. Ngoài ra, Ti?n ích đ?a đ? không ch? đ?nh m?t cách r? ràng cho h? th?ng t?p FAT32 s? không có th? làm vi?c v?i đ?a này. N?u b?n mu?n truy c?p vào đ?a này v?i các hệ điều hành khác ho?c các ti?n ích đ?a l?n, làm không có h? tr? các ổ đĩa l?n kích ho?t.

  B?n có mu?n cho phép h? tr? đ?a l?n (Y/N)?
  N?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t?p FAT32, b?m Y, và sau đó nh?n ENTER. N?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t?p FAT16, báo chí N, và sau đó nh?n ENTER.

 5. Sau khi b?n nh?n ENTER, menu Fdisk tùy ch?n đư?c hi?n th?. Nh?n 1 đ? ch?n các tùy ch?n phân vùng DOS t?o ho?c h?p l? DOS Drive , và sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?n 1 đ? ch?n tùy ch?n T?o ra các phân vùng DOS chính , và sau đó nh?n ENTER.
 7. Sau khi b?n nh?n ENTER, b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây:
  B?n có mu?n s? d?ng t?i đa kích thư?c có s?n đ? phân vùng DOS chính?
  FAT32 Các h? th?ng t?p:

  1. N?u b?n đ? ch?n h? th?ng t?p FAT32 trong bư?c 4 và b?n mu?n t?t c? không gian trên đ?a c?ng đ? đư?c ch? đ?nh vào ổ đĩa C, b?m Y, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Nh?n ESC và sau đó nh?n ESC đ? b? công c? Fdisk và tr? v? m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
  3. B? qua đ?n bư?c 10.
  FAT16 Các h? th?ng t?p tin:

  1. N?u b?n đ? ch?n h? th?ng t?p FAT16 ? bư?c 4, và b?n mu?n ph?n 2 GB đ?u trên đ?a c?ng đ? đư?c ch? đ?nh vào ổ đĩa C, b?m Y, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Nh?n ESC đ? tr? v? tr?nh đơn tu? ch?n , và sau đó b? qua bư?c i.
  3. N?u b?n mu?n tu? ch?nh kích c? c?a phân vùng (? đ?a logic) trên đ?a c?ng, báo chí N, và sau đó nh?n ENTER.
  4. M?t d?u ki?m nh?c s? đư?c hi?n th? cho b?n nh?p kích thư?c mà b?n mu?n cho phân vùng chính ? megabyte ho?c ph?n trăm không gian đ?a. Lưu ? r?ng đ?i v?i m?t máy tính d?a trên Windows 98, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n làm cho ti?u h?c phân vùng t?i thi?u 500 MB. Nh?p kích thư?c c?a phân vùng mà b?n mu?n t?o ra, và sau đó nh?n ENTER.
  5. Nh?n ESC đ? tr? v? tr?nh đơn tùy ch?n .
  6. Nh?n 2 đ? ch?n tùy ch?n thi?t l?p phân vùng ho?t đ?ng , và sau đó nh?n ENTER.
  7. Khi b?n đư?c nh?c nh?p s? phân vùng mà b?n mu?n th?c hi?n phân vùng ho?t đ?ng, h?y b?m 1, và sau đó nh?n ENTER.
  8. Nh?n ESC đ? tr? v? tr?nh đơn tùy ch?n .
  9. Ch? đ?nh kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho thêm không gian trên đ?a c?ng:
   1. B?m 1, và sau đó nh?n ENTER.
   2. Nh?n 2 đ? ch?n tùy ch?n T?o m? r?ng phân vùng DOS , và sau đó nh?n ENTER.
   3. Tùy ch?n s? xu?t hi?n Hi?n th? t?i đa không gian có s?n đ? phân vùng m? r?ng. B?n có th? đi?u ch?nh kích thư?c c?a phân vùng ho?c b?n có th? s? d?ng kích thư?c m?c đ?nh. Lưu ? r?ng không gian t?i đa m?c đ?nh đư?c khuy?n khích, nhưng không gian có th? đư?c phân chia gi?a nhi?u kí t? đ?i di?n ổ đĩa. Nh?p s? ti?n c?a không gian mà b?n mu?n, nh?n ENTER, và sau đó nh?n ESC.
   4. Menu T?o h?p l? DOS Drive(s) trong phân vùng DOS m? r?ng s? đư?c hi?n th?. Đây là tr?nh đơn mà b?n s? d?ng đ? ch? đ?nh không gian đ?a c?ng c?n l?i cho các kí t? đ?i di?n ổ đĩa b? sung. Nh?p s? ti?n c?a không gian mà b?n mu?n gán cho kí t? đ?i di?n ổ đĩa ti?p theo t?i d?u ki?m nh?c nh?p kích thư?c ổ đĩa logic trong Mbytes ho?c ph?n trăm không gian đ?a (%) , và sau đó nh?n ENTER.
   5. M?t b?ng li?t kê kí t? đ?i di?n ổ đĩa mà b?n đ? t?o và s? lư?ng không gian trên ổ đĩa đó đư?c hi?n th?. N?u có là không gian v?n c?n tr?ng trên đ?a c?ng, nó hi?n th? g?n dư?i cùng c?a b?ng. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 4 cho đ?n khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
    T?t c? không gian s?n dùng trong phân vùng DOS m? r?ng đư?c gán cho ổ đĩa c?c b?
   6. Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo này, nh?n ESC và sau đó nh?n ESC đ? b? công c? Fdisk và tr? v? m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 8. Sau khi b?n t?o các phân vùng, kh?i đ?ng b?n máy v?i Windows 98 kh?i đ?ng đ?a trong ? đĩa mềm.
 9. Khi tr?nh đơn Kh?i đ?ng Windows 98 s? đư?c hi?n th?, ch?n tùy ch?n kh?i đ?ng máy tính mà không có h? tr? đ?a CD-ROM , và sau đó nh?n ENTER.
 10. Khi Hi?n th? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? đ?nh d?ng c:, và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ?: n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo "Bad l?nh ho?c t?p tin tên", b?n có th? c?n ph?i gi?i nén ti?n ích Format.com đ? đ?a kh?i đ?ng. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gi?i nén ebd.cab format.com
  Sau khi các ti?n ích Format.com đư?c chi?t xu?t đ? đ?a kh?i đ?ng và hi?n th? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? đ?nh d?ng c:.

 11. Khi b?n ch?y ti?n ích Format.com thành công, b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây:
  C?NH BÁO, T?T C? D? LI?U TRÊN ổ đĩa KHÔNG R?I C: S? B? M?T!

  Ti?p t?c v?i đ?nh d?ng (Y/N)?
  B?m Y, và sau đó nh?n ENTER đ? đ?nh d?ng ? C.

 12. Sau khi hoàn t?t các th? t?c đ?nh d?ng, b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c sau đây:
  Nh?n ổ đĩa (11 kí t? đ?i di?n, ENTER không)?
  Đây là m?t tính năng tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? g? tên cho đ?a c?ng. G? m?t 11-k? t? tên ổ đĩa, ho?c đ? tr?ng, và sau đó nh?n ENTER.

 13. L?p l?i các bư?c 10 thông qua 13 cho b?t k? kí t? đ?i di?n ổ đĩa b? sung mà b?n đ? t?o ? bư?c i.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98

Sau khi phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98:
 1. Đưa đ?a Windows 98 kh?i đ?ng trong ? đĩa mềm, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Khi menu Windows 98 kh?i đ?ng s? hi?n th?, ch?n tùy ch?n kh?i đ?ng máy tính v?i s? h? tr? đ?a CD-ROM , và sau đó nh?n ENTER.
 3. N?u đ?a CD-ROM h? tr? cung c?p b?i các tr?nh đi?u khi?n chung trên đ?a kh?i đ?ng, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo sau đây, nơi X là kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c gán cho ổ đĩa CD:
  Lái xe X: = Tr?nh đi?u khi?n MSCD001

  Lái xe X: = Tr?nh đi?u khi?n OEMCD001
  Lưu ?: n?u ổ đĩa CD-ROM là không có s?n sau khi b?n kh?i đ?ng t? đ?a kh?i đ?ng Windows 98, cài đ?t chuyên bi?t các tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM đư?c đính kèm v?i ổ đĩa CD-ROM. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho ổ đĩa compact, xem tài li?u có trong đi?n tho?i c?a b?n, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng.

 4. Đưa đ?a CD-ROM 98 Windows vào ổ đĩa CD-ROM, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó nh?n ENTER
  X: \setup
  nơi X là kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c gán cho ổ đĩa CD-ROM.

 5. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m phím ENTER, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? hoàn thành các th? t?c thi?t l?p:
  Xin vui l?ng ch? trong khi thi?t l?p kh?i. Thi?t l?p bây gi? s? th?c hi?n m?t ki?m tra thư?ng xuyên trên h? th?ng c?a b?n. Đ? ti?p t?c nh?n Enter.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh Cài đặt Windows 98, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195568 Mô t? c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows 98
188881 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 98: l?i khuyên h?u ích và g?i ?

Thu?c tính

ID c?a bài: 221829 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprod2web kbsetup kbmt KB221829 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 221829

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com