SQL Server 2008 Service Pack 2 và SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 c?i ti?n "Chi?n d?ch b? h?y b?" l?i tin nhắn văn bản trong các b?n ghi d?ch v? phân tích

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2216456 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong phiên b?n c?a SQL Server 2008 đư?c s?m hơn SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c trong các phiên b?n c?a SQL Server 2008 R2 có s?m hơn SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2), b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i m?t trong các cách sau.

Lưu ?Các thông báo l?i đư?c hi?n th? trong SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích và trong các b?n ghi d?ch v? phân tích SQL Server 2008 R2.
 • Máy ch?: Chi?n d?ch b? h?y b?
 • 0xC11C0002
 • -1055129598
 • 3239837698
Các thông báo l?i có th? đư?c hi?n th? trong b?t k? c?a nh?ng đ?a đi?m sau:
 • Các văn b?n c?a l?i đư?c tr? l?i cho các ?ng d?ng khách hàng
 • SQL Profiler l?i s? ki?n văn b?n
 • L?ic?t cho các s? ki?n khác nhau trong SQL Profiler

GI?I PHÁP

b?n ghi d?ch v? gói thông tin cho SQL Server 2008

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

b?n ghi d?ch v? gói thông tin cho SQL Server 2008 R2

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2527041Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2

THÔNG TIN THÊM

Microsoft nh?n ra r?ng các thông báo l?i cho tóan là quá chung chung. V? v?y, SQL Server 2008 SP2 và SQL Server 2008 R2 SP2 gi?i thi?u m?t s? thông báo l?i m?i t?t hơn gi?i thích t?i sao các ho?t đ?ng đang b? h?y b?.

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP2 ho?c SQL Server 2008 R2 SP2, các thông báo sáu l?i sau đây đư?c thêm vào đ? làm r? m?t s? trư?ng h?p trong đó chung "Server: chi?n d?ch b? h?y b?" thông báo l?i đư?c tr? l?i.

Lưu ? Các thư này không thay th? các thông báo chung lo?i l?i trong m?i trư?ng h?p. Trong m?t s? t?nh hu?ng, b?n v?n có th? nh?n các thông báo l?i chung.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? th?p l?c phân HresultTh?p phân HResultM? tr? l?i th?p phânL?i tin nhắn văn bảnK?ch b?n
0xC11C0006-10551295943239837702Thao tác hi?n th?i b? h?y b? v? m?t thao tác trong giao d?ch th?t b?i.Ch? bi?n có th? ch?y nhi?u ho?t đ?ng song song. Khi m?t trong nh?ng công vi?c không, nó gây ra t?t c? các công vi?c khác ho?t đ?ng th?t b?i. Nh?ng th?t b?i thêm t?o ra l?i này. Ki?m tra nguyên nhân c?a s? th?t b?i trong m?t l?i.
0xC11C0007-10551295933239837703B? nh? đ?m ch? đ?ng b? h?y b? v? d? li?u m?i hơn đ? tr? thành có s?n.B? nh? đ?m ch? đ?ng kh?i đ?ng đ? x? l?, nhưng m?t thông báo m?i nh?n đư?c mà s? gây ra b? nh? cache MOLAP đ? tr? thành Cu. V? v?y, các máy ch? h?y b? chi?n d?ch x? l? và sau đó kh?i đ?ng l?i thao tác đ? cho b? nh? cache MOLAP ph?n ánh các d? li?u m?i.
0xC11C0008-10551295923239837704Phiên giao d?ch b? h?y b? v? phiên đ?i tư?ng đư?c c?i ti?n b?i m?t giao d?ch.M?t phiên kh?i ho?c nhóm kh?i đư?c t?o ra vào phiên giao d?ch. Tuy nhiên, m?t trong nh?ng v?t mà trên đó các phiên kh?i ho?c nhóm kh?i d?a s?a đ?i theo m?t giao d?ch. Nhà nư?c c?a cube không th? khôi ph?c khi đi?u này x?y ra. Do đó, các máy ch? h?y b? phiên giao d?ch và t?o ra l?i này.
0xC11C0009-10551295913239837705Thao tác b? h?y b? v? c?a khóa xung đ?t.Khi hai giao d?ch đ?ng th?i c? g?ng đ? có ? khóa mà xung đ?t v?i nhau, ngư?i qu?n l? khóa có th? phát hi?n m?t b? t?c. N?u đi?u này x?y ra, ngư?i qu?n l? khóa h?y b? m?t trong các giao d?ch. Tóan đó gây ra l?i này.
0xC11C000A-10551295903239837706Thao tác b? h?y b? b?i ngư?i dùng.Ngư?i dùng g?i m?t yêu c?u h?y b? v? phiên h?p. Đi?u này gây ra các ho?t đ?ng ho?t đ?ng đư?c h?y b?.
0xC11C000B-10551295893239837707Phiên giao d?ch b? h?y b? v? nó vư?t quá m?t thi?t l?p th?i gian ch? (th?i gian ch? phiên m? côi ho?c phiên nhàn r?i timeout) ho?c nó vư?t quá gi?i h?n b? nh? phiên.L?i này bao g?m các trư?ng h?p sau:
 • Phiên giao d?ch s? d?ng quá nhi?u b? nh?. Đi?u này gây ra b? qu?n l? b? nh? đ? ch?y th?p trên b? nh? và h?y b? phiên làm vi?c này.
 • Phiên giao d?ch m? côi t? s? k?t n?i m?ng và không th? đư?c ph?c h?i. Sau khi IdleOrphanSessionTimeout vư?t quá, h? th?ng h?y b? phiên.
 • Phiên giao d?ch v?n c?n nhàn r?i lâu hơn giá tr? MinIdleSessionTimeout. Đi?u này gây ra h? th?ng đ? h?y b? các phiên h?p.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2216456 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbinfo kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2216456 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2216456

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com