Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng TCP/IP đ?a ch? mà không có tr?nh ph?c v? DHCP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 220874 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng t? đ?ng Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) đ?a ch? mà không có m?t máy ch? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) đư?c tr?nh bày trên m?ng. Các phiên b?n h? đi?u hành đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này có m?t tính năng g?i là t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? (APIPA). V?i đi?u này tính năng, m?t máy tính Windows có th? gán chính nó m?t giao th?c Internet (IP) Đ?a ch? trong trư?ng h?p m?t máy ch? DHCP là không có s?n ho?c không t?n t?i trên m?ng. Tính năng này làm cho c?u h?nh và h? tr? m?t khu v?c đ?a phương nh? M?ng (LAN) ch?y TCP/IP ít khó khăn.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Windows trên máy tính đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DHCP có th? t? đ?ng ch? đ?nh riêng c?a m?nh đ?a ch? giao th?c Internet (IP) n?u m?t máy ch? DHCP không ph?i là có s?n. Ví d?, đi?u này có th? x?y ra trên m?t m?ng mà không có tr?nh ph?c v? DHCP, hay trên m?ng n?u m?t máy ch? DHCP là t?m th?i xu?ng đ? b?o tr?.

Internet gán s? th?m quy?n (IANA) đ? dành riêng 169.254.0.0-169.254.255.255 cho t? đ?ng tư nhân IP Addressing. Do đó, APIPA cung c?p m?t đ?a ch? đó b?o đ?m không đ? xung đ?t v?i các đ?a ch? routable.

Sau khi b? đi?u h?p m?ng đ? đư?c ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP, máy tính có th? s? d?ng TCP/IP đ? giao ti?p v?i b?t k? máy tính khác mà đư?c k?t n?i v?i cùng m?t m?ng LAN và đó c?ng đư?c c?u h?nh cho APIPA hay có đ?a ch? IP b?ng tay đ?t 169.254.x.y (trong đó x.y là đ?nh danh duy nh?t c?a khách hàng) đ?a ch? t?m ho?t đ?ng v?i m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.0.0. Lưu ? r?ng máy tính không th? liên l?c v?i các máy tính khác m?ng con, ho?c v?i các máy tính mà không s? d?ng t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch?. T? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh.

B?n có th? nên vô hi?u hóa nó trong b?t k? trư?ng h?p sau:

-M?ng s? d?ng b? đ?nh tuy?n.

-M?ng đư?c k?t n?i v?i Internet mà không có m?t máy ch? NAT ho?c ?y quy?n.

Tr? khi b?n t?t DHCP liên quan đ?n tin nh?n, tin nh?n DHCP cung c?p cho b?n v?i thông báo khi b?n thay đ?i gi?a DHCP đ?a ch? và t? đ?ng tư nhân IP Đ?a ch?. N?u DHCP nh?n tin vô t?nh vô hi?u hóa, b?n có th? bi?n DHCP thư tr? l?i trên b?ng cách thay đ?i giá tr? c?a giá tr? PopupFlag ? đây đăng k? khóa t? 00 đ?n 01:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP


Lưu ? r?ng b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c. B?n có th? c?ng xác đ?nh xem máy tính c?a b?n đang s? d?ng APIPA b?ng cách s? d?ng các công c? Winipcfg trong Windows Millennium Edition, Windows 98, ho?c Windows 98 Second Edition:
Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i "winipcfg" (không có d?u ngo?c kép), và sau đó b?m Ok. Nh?p vào Thông tin thêm. N?u h?p đ?a ch? IP Autoconfiguration ch?a m?t IP Đ?a ch? trong ph?m vi 169.254.x.x, t? đ?ng tư nhân IP Addressing là đư?c kích ho?t. N?u h?p đ?a ch? IP t?n t?i, t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? không ph?i là hi?n đang có hi?u l?c.
Cho Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003, b?n có th? xác đ?nh máy tính c?a b?n đang s? d?ng APIPA b?ng cách s? d?ng l?nh IPconfig t?i m?t d?u nh?c l?nh:

Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i "cmd" (không có d?u ngo?c kép), và sau đó b?m Ok đ? m? m?t c?a s? d?ng l?nh MS-DOS. Ki?u "ipconfig/all" (không có d?u ngo?c kép), và sau đó nh?n phím ENTER. N?u 'Autoconfiguration b?t' d?ng nói "Có", và 'Autoconfiguration đ?a ch? IP' là 169.254.x.y (trong đó x.y là đ?nh danh duy nh?t c?a khách hàng), sau đó máy tính đang s? d?ng APIPA. N?u 'Autoconfiguration b?t' d?ng nói "Không", sau đó máy tính không đang s? d?ng APIPA.
B?n có th? vô hi?u hóa đ?a t? đ?ng tư nhân IP ch? b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp.

B?n có th? c?u thông tin TCP/IP, mà vô hi?u hóa DHCP hoàn toàn. B?n có th? vô hi?u hoá t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? (nhưng không DHCP) b?ng cách ch?nh s?a các s? đăng k?. B?n có th? làm như v?y b?ng cách thêm "ipautoconfigurationenabled" DWORD m?c nh?p Registry v?i m?t giá tr? c?a 0x0 đ?n khóa registry sau đây cho Windows Millennium Edition, Windows98 ho?c Windows 98 Second Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
Cho Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003, APIPA có th? đư?c vô hi?u hóa b?ng cách thêm "ipautoconfigurationenabled" m?c nh?p registry DWORD v?i m?t giá tr? c?a 0x0 đ?n khóa registry sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<adapter guid=""></adapter>
Chú ý Các B? đi?u h?p GUID subkey là m?t đ?nh danh duy nh?t toàn c?u (GUID) cho b? đi?u h?p m?ng LAN c?a máy tính.

Ch? đ?nh m?t giá tr? là 1 cho IPAutoconfigurationEnabled DWORD m?c s? cho phép APIPA, mà là tr?ng thái m?c đ?nh khi giá tr? này b? qua t? s? đăng k?.

Ví d? v? nơi APIPA có th? h?u ích

Ví d? 1: Không có đ?a ch? IP trư?c đó và không có máy ch? DHCP

Khi máy tính Windows d?a trên (c?u h?nh cho DHCP) kh?i t?o, nó phát sóng ba ho?c nhi?u hơn "khám phá" tin nh?n. N?u m?t máy ch? DHCP không đáp ?ng sau khi m?t s? khám phá bài vi?t đ?u đư?c phát ra, máy tính Windows gán chính nó m?t đ?a ch? l?p B (APIPA). Sau đó máy tính Windows s? hi?n th? m?t thông báo l?i cho ngư?i dùng máy tính (cung c?p nó không bao gi? đư?c ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP t? m?t DHCP server trong quá kh?). Máy tính Windows s? sau đó g?i ra m?t thông đi?p Discover m?i ba phút trong m?t n? l?c đ? thi?t l?p liên l?c v?i tr?nh ph?c v? DHCP.

Ví d? 2: Đ?a ch? IP trư?c đó và không có máy ch? DHCP

Máy tính ki?m tra các máy ch? DHCP và n?u không đư?c t?m th?y, m?t n? l?c đư?c th?c hi?n liên h? v?i c?ng m?c đ?nh. N?u c?ng m?c đ?nh tr? l?i, sau đó là các c?a s? máy tính v?n gi? đ?a ch? IP cho thuê trư?c đó. Tuy nhiên, n?u máy tính không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng t? c?ng m?c đ?nh ho?c n?u không đư?c ch? đ?nh, sau đó nó s? d?ng tính t? đ?ng tư nhân IP đ?a ch? năng ch? đ?nh riêng c?a m?nh m?t IP Đ?a ch?. M?t thông báo l?i đư?c tr?nh bày cho ngư?i s? d?ng và khám phá thông đi?p truy?n m?i 3 phút. M?t khi m?t máy ch? DHCP nói trên d?ng, m?t tin nh?n là t?o ra nói truy?n đ? đư?c tái l?p v?i tr?nh ph?c v? DHCP.

Ví d? 3: Cho thuê h?t h?n và không có máy ch? DHCP

Windows trên máy tính c? g?ng thi?t l?p l?i các h?p đ?ng thuê c?a IP Đ?a ch?. N?u máy tính Windows không t?m th?y m?t máy ch? DCHP, nó s? gán riêng c?a m?nh m?t IP đ?a ch? sau khi t?o ra m?t thông báo l?i. Các máy tính sau đó phát sóng b?n khám phá bài vi?t, và sau m?i 5 phút nó l?p l?i các th? t?c toàn b? cho đ?n khi m?t máy ch? DHCP đi trên đư?ng. M?t thông báo sau đó đư?c t?o ra ch? ra r?ng truy?n thông đ? đư?c tái l?p v?i máy ch? DHCP.

Thu?c tính

ID c?a bài: 220874 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB220874 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:220874

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com