Raksta ID: 2202188 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu Microsoft Office 2010. gada sist?mas 32 bitu un 64 bitu izdevumiem. ?is atjaunin?jums nodro?ina jaun?kos labojumus Office 2010. gada sist?mas 32 bitu un 64 bitu izdevumiem. Turkl?t ?is atjaunin?jums ietver stabilit?tes un veiktsp?jas uzlabojumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?ma probl?ma

Lietot?jiem, kuru Windows lietot?jv?rdos ir papla?in?t?s ASCII rakstz?mes vai dubultbaitu rakstz?mju kopas (DBCS) rakstz?mes, ir probl?mas Office 2010. gada sist?mas pal?dz?bas sist?mas izmanto?an? klienta lietojumprogramm?m.

Office 2010. gada sist?mas pal?dz?bai ir divi darb?bas re??mi: bezsaistes re??ms un tie?saistes re??ms. Bezsaistes re??m? lietot?ji nevar skat?t kategorijas saites vai bezmaksas teksta mekl??anas rezult?tus.

Izmantojot bezsaistes pal?dz?bu, ?? probl?ma ietekm? ikvienu lietot?ju, kuram pieteik?an?s v?rd? ir iepriek? nor?d?t?s rakstz?mes vai kur? izmanto oper?t?jsist?mas Windows XP valodu, kur? mapes Temporary Internet Files (Pagaidu interneta faili) nosaukum? ir k?da no iepriek? nor?d?taj?m rakstz?m?m.

Lietot?jiem, kuri izmanto Office 2010. gada sist?mas grie?u valodas versiju sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, netiek atgriezti rezult?ti, bezsaist? mekl?jot v?rdus, kas beidzas ar mazo sigma burtu "?" (U+03C2). ?? probl?ma nepast?v, kad pal?dz?ba ir iestat?ta tie?saistes re??m?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par rakstz?mju kop?m, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Rakstz?mju kopas

Lai ieg?tu papildinform?ciju par papla?in?taj?m ASCII rakstz?m?m, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN) vietni:
ASCII rakstz?mju kodi

Instal??anas deta?as

Atjaunin??anas deta?as

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumus.

K? ieg?t un instal?t atjaunin?jumu

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

32 bitu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 32 bitu versijas atjaunin?juma pakotni t?l?t.

64 bitu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 64 bitu versijas atjaunin?juma pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators nav j?restart?.

K? noteikt, vai atjaunin?jums ir instal?ts

?aj? atjaunin?jum? iek?auti faili, kuru versijas nor?d?tas t?l?k redzamaj? tabul?.

32 bitu
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000211,32029-Jun-201006:40

64 bitu
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000271,73629-Jun-201006:46

Lai noteiktu dator? instal?to failu versiju, izpildiet turpm?k nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i oper?t?jsist?mai, kas darbojas dator?.

Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Dators.
 2. Lodzi?? Mekl?t dator?ievadiet Clview.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Clview.exe un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Ciln? Visp?r?gi iegaum?jiet dator? instal?t? Clview.exe faila rekviz?tus.


Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 2. Noklik??iniet uz Papildu mekl??ana.
 3. Lodzi?? Atra?an?s vieta noklik??iniet uz Lok?lie cietie diski.
 4. Lodzi?? Nosaukums ierakstiet Clview.exe un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 5. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Clview.exe un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 6. Ciln? Visp?r?gi iegaum?jiet dator? instal?t? Clview.exe faila rekviz?tus.
Windows XP
 1. Palaidiet mekl??anas pal?gu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Search (Mekl?t).

  Piez?me. Ja Windows mekl??ana dator? tiek palaista, noklik??iniet uz Click here (Noklik??iniet ?eit), lai izmantotu mekl??anas pal?gu.
 2. Mekl??anas rezult?tu log? r?t? Search Companion (Mekl??anas pal?gs) noklik??iniet uz All files and folders (Visi faili un mapes).
 3. Lodzi?? All or part of the file name (Viss faila nosaukums vai da?a no t?) ierakstiet Clview.exe un p?c tam noklik??iniet uz Search (Mekl?t).
 4. Failu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Clview.exe un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 5. Ciln? General (Visp?r?gi) un Version (Versija) iegaum?jiet dator? instal?t? Outlfltr.dat faila rekviz?tus.

K? atinstal?t ?o atjaunin?jumu

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Izmantojiet k?du no ??m proced?r?m atkar?b? no oper?t?jsist?mas, kas darbojas dator?:
  • Windows 7 un Windows Vista
   1. Noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
   2. Atjaunin?jumu sarakst? atrodiet atjaunin?jumu 2202188, noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
  • Windows XP
   1. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Show updates (R?d?t atjaunin?jumus).
   2. Atjaunin?jumu sarakst? atrodiet atjaunin?jumu 2202188, noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt).


Office sist?mas TechCenter vietn? ietverti jaun?kie administrat?vie atjaunin?jumi un strat??iskie izvieto?anas resursi vis?m Office sist?mas versij?m. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office sist?mas TechCenter vietni, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2202188 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2010. gada 8. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Personal 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2202188

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com