Mô t? c?a thông báo l?i giao th?c siêu văn b?n giao thông v?n t?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 218155 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? vi?c s? d?ng c?a thân thi?n Hypertext v?n chuy?n giao th?c (HTTP)-thông đi?p tr?ng thái l?i.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Microsoft Internet Explorer 4, khi các t?p tin Wininet.dll không th? gi?i quy?t m?t yêu c?u, nó s? hi?n th? m?t thông báo l?i ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML) nhúng và m?t đ?nh ngh?a không mô t? (ví d?, "D?n hư?ng h?y b?" ho?c "Không th? truy xu?t trang web trong ch? đ? Offline".) Các thông báo l?i là m?t ngu?n tài nguyên (res:) c?a t?p tin Shdocvw.dll. M?t ngu?n tài nguyên là m? HTML có m?t chương tr?nh s? d?ng cho các m?c đích hi?n th? đư?c nhúng trong m?t t?p tin thư vi?n (DLL) năng đ?ng liên k?t. Trong Internet Explorer 5 ho?c sau này, các thông đi?p l?i đư?c lưu tr? như là m?t ngu?n c?a các t?p tin Shdoclc.dll. Khi thông báo l?i nh?n đư?c nó đư?c thay th? v?i m?t m?u HTML tương ?ng có th? ch?a b?t k? lo?i thông tin, sau đây:
 • Thông tin v? v?n đ?.
 • Thông tin v? làm th? nào đ? s?a ch?a ho?c làm vi?c xung quanh v?n đ?.
 • M?t liên k?t đ?n trang trư?c đó.
 • M?t liên k?t đ?n trang web h? tr? Internet Explorer.
 • M?t liên k?t đ?n cùng m?t trang đ? b?n có th? th? k?t n?i l?i t?i nó.
 • M?t liên k?t đ?n m?t b?n sao c?a trang t? b? nh? cache (n?u m?t ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (API) đư?c t?o ra).
Thân thi?n v?i thông báo l?i HTTP-tr?ng thái đư?c lưu tr? trong khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\ 
   ErrorThresholds
				
Internet Explorer 5 và sau đó cung c?p m?t thay th? cho các m?u HTML cho các thông đi?p thân thi?n l?i sau đây:

400, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 500, 501, 505

Đó là m?t tên giá tr? đôi (ví d?, "404", 128) cho m?i c?a các l?i. Giá tr? đ?u tiên là m? l?i. Giá tr? th? hai là giá tr? kích thư?c byte đư?c s? d?ng b?i Internet Explorer 5 ho?c sau này đ? phát hi?n khi nó c?n thay th? các thông báo l?i v?i riêng c?a m?nh. V? v?y, khi các phiên b?n Internet Explorer 5 c?a t?p tin Wininet.dll l?y đư?c m?t thông báo l?i HTTP, taäp tin Wininet.dll s? xác đ?nh n?u n?i dung HTML g?n li?n v?i l?i HTTP là m?t trang Web c?ng đư?c thi?t k?. Đi?u này d?a trên kích thư?c c?a trang. Giá tr? ngư?ng trong s? đăng k? đư?c đánh giá cho m?i l?i. N?u trang Web là đ? nh?, nó b? bác b?, và trang Web HTTP-t?nh tr?ng thân thi?n s? đư?c hi?n th?.

HKEY_LOCAL_MACHINE ch?a khóa c?a hàng giá tr? m?c đ?nh c?a máy tính. Cùng m?t ch?a khóa và giá tr? có th? đư?c đ?t trong khoá HKEY_CURRENT_USER ghi đè lên các giá tr? HKEY_LOCAL_MACHINE trên m?t cơ s? ngư?i dùng.

Đ? vô hi?u hóa thân thi?n v?i thông báo l?i HTTP-tr?ng thái, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. B?m vào các Hi?n th? các thông báo l?i HTTP thân thi?n h?p ki?m đ? xoá nó.
 4. Nh?p vào Ok.
LƯU ?: T?t các thông báo l?i HTTP thân thi?n vô hi?u hoá ch? thân thi?n HTTP báo l?i cho thông báo l?i HTTP quay tr? l?i b?i các máy ch? (đư?c li?t kê ? trên). Có nh?ng thông đi?p thân thi?n l?i khác mà không th? đư?c vô hi?u hóa. Ví d?, các thông báo l?i DNS x?y ra khi Internet Explorer không th? t?m th?y m?t máy ch?. Trong trư?ng h?p này, đó là không có trang đ? thay th? đ? tr?nh duy?t Internet Explorer 5 ho?c sau này luôn luôn hi?n th? m?t thân thi?n "Trang không th? hi?n th?" l?i tin nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 218155 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB218155 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:218155

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com