Istovremeno pokretanje operativnih sistema Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me i MS-DOS

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 217210 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se ra?unar zasnovan na Intel procesoru konfiguri?e za istovremeno pokretanje slede?ih Microsoft operativnih sistema:
 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP

DODATNE INFORMACIJE

Ako ?elite da istovremeno pokrenete vi?e operativnih sistema, instalirajte operativne sisteme slede?im redom:
 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 ili Windows Me
 3. Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
Instalirajte svaki operativni sistem slede?i standardnu proceduru instalacije. Slede?e operativne sisteme mo?ete da pokrenete pomo?u ekrana modula za u?itavanje operativnog sistema:
 • Windows 95, Windows 98 ili Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
NAPOMENA: Svaki operativni sistem trebalo bi da instalirate na posebnu logi?ku disk jedinicu. Ako instalirate vi?e operativnih sistema na jednu disk jedinicu, mo?e do?i do problema kada poku?ate da pokrenete te operativne sisteme.

Ako instalirate vi?e operativnih sistema na jednu disk jedinicu, Microsoft Internet Explorer mo?e se zatvoriti i mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
iexplore izazvao je gre?ku neva?e?e stranice u modulu kernel32.dll
Mo?ete da konfiguri?ete ra?unar da pokre?e Windows XP, Windows 2000, Windows NT i Windows 95, Windows 98 ili Windows Me. Me?utim, ne mo?ete da konfiguri?ete ra?unar da istovremeno pokre?e bilo koju kombinaciju operativnih sistema Windows 95, Windows 98 i Windows Me jer Windows 95, Windows 98 i Windows Me koriste istu datoteku za pokretanje. Zbog toga istovremeno pokretanje operativnih sistema Windows 95, Windows 98 i Windows Me nije podr?ano.

Trebalo bi da instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me pre nego ?to instalirate Windows NT, Windows 2000 i Windows XP da biste spre?ili da Windows 95, Windows 98 ili Windows Me instalacioni program zameni sektor za pokretanje operativnih sistema Windows XP, Windows 2000 ili Windows NT svojim sektorom za pokretanje sistema. Budu?i da sektor za pokretanje operativnih sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me identifikuje particiju kao FAT16 ili FAT32 particiju, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP vi?e ne mogu da pristupe NTFS volumenima. Da biste prvo instalirali Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, koristite procedure instalacije koje su obezbe?ene sa operativnim sistemima Windows 95, Windows 98 ili Windows Me.

Ako ?elite da istovremeno pokrenete Windows XP, Windows 2000, Windows NT i Windows 95, Windows 98 ili Windows Me sa operativnim sistemom MS-DOS, prvo instalirajte MS-DOS.

Pokretanje operativnog sistema MS-DOS iz Windows 95, Windows 98 ili Windows Me menija za pokretanje

Da biste pokrenuli MS-DOS iz Windows 95, Windows 98 ili Windows Me menija za pokretanje:
 1. Iz menija na ekranu modula za u?itavanje operativnog sistema odaberite operativni sistem Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Da biste prikazali Windows 95, Windows 98 ili Windows Me meni za pokretanje, pritisnite taster F8.
 3. Da biste pokrenuli MS-DOS, odaberite opciju Prethodna verzija operativnog sistema MS-DOS.

Direktno pokretanje operativnog sistema MS-DOS

Da biste direktno pokrenuli MS-DOS:
 1. Iz menija na ekranu modula za u?itavanje operativnog sistem odaberite operativni sistem Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Da biste pokrenuli MS-DOS, pritisnite taster F4.
Drugi na?in za pokretanje tri operativna sistema jeste konfigurisanje ra?unara da istovremeno pokrene Windows XP, Windows 2000, Windows NT i Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, a zatim pokretanje operativnog sistema MS-DOS sa diskete sa koje se mo?e pokrenuti operativni sistem MS-DOS. Ako istovremeno pokrenete Windows XP, Windows 2000 i MS-DOS ili Windows NT i MS-DOS, mo?ete da instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me koriste?i proceduru opisanu u slede?em odeljku.

Instalacija operativnih sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me u Windows XP, Windows 2000 i MS-DOS ili Windows NT i MS-DOS konfiguraciji za istovremeno pokretanje vi?e operativnih sistema

Da biste instalirali Windows 95, Windows 98 ili Windows Me u Windows XP, Windows 2000 i MS-DOS ili Windows NT i MS-DOS konfiguraciji za istovremeno pokretanje vi?e operativnih sistema:
 1. Kada pokrenete ra?unar, iz menija na ekranu modula za u?itavanje operativnog sistema odaberite MS-DOS.
 2. Instalirajte Windows 95, Windows 98 ili Windows Me u fasciklu koja je odvojena od fascikle %SystemRoot% operativnih sistema Windows XP, Windows 2000 ili Windows NT.
Kada uspe?no instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me i ponovo pokrenete ra?unar, pojavi?e se Windows XP ili Windows 2000 ekran modula za u?itavanje operativnog sistema i mo?i ?ete da odaberete MS-DOS i Windows XP, Windows 2000 ili Windows NT. Ako odaberete MS-DOS, pokrenu?e se Windows 95, Windows 98 ili Windows Me.

Pokretanje operativnog sistema MS-DOS iz operativnog sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me

Da biste pokrenuli MS-DOS iz operativnog sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me:
 1. U fascikli ?Moj ra?unar? ili u programu Windows Explorer, u meniju Prikaz izaberite stavku Opcije ili Opcije fascikle.
 2. Na kartici Opcije izaberite stavku Prika?i sve datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na listi datoteka kliknite dvaput na datoteku Msdos.sys.
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Svojstva.
 5. Na kartici Op?te postavke u odeljku Atributi opozovite izbore u poljima za potvrdu Samo za ?itanje i Skriveno, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Otvorite datoteku Msdos.sys koriste?i ure?iva? teksta (na primer, program ?Bele?nica?).
 7. U odeljak [Opcije] datoteke Msdos.sys dodajte slede?i red:
  BootMulti=1
 8. Sa?uvajte datoteku, a zatim je zatvorite.

Nadogradnja operativnih sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me

Ako nadogradite operativne sisteme Windows 95, Windows 98 ili Windows Me ili ako ponovo instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, instalacioni program bri?e odre?ene datoteke iz fascikle ?MS-DOS? i zamenjuje ih Windows 95, Windows 98 ili Windows Me verzijom datoteka u Windows 95, Windows 98 ili Windows Me fascikli i u fascikli ?Komande?. Slede?e datoteke se bri?u i zamenjuju Windows 95, Windows 98 ili Windows Me instalacionim programom:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe

Svojstva

Identifikator ?lanka: 217210 - Poslednji pregled: 19. januar 2007. - Revizija: 3.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Klju?ne re?i: 
kbdualboot kbenv kbhowto kbsetup KB217210

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com