Kaip ?krauti sud?tin? ?Windows XP?, ?Windows 2000?, ?Windows NT?, ?Windows 95?, ?Windows 98?, ?Windows Me? ir MS-DOS ?krov?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 217210 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukonfig?ruoti kompiuter?, kuriame veikia ?Intel?, kad b?t? galima ?krauti sud?tin? ?i? ?Microsoft? operacini? sistem? ?krov?:
 • MS-DOS
 • ?Microsoft Windows 95?, ?Microsoft Windows 98? arba ?Microsoft Windows Millennium Edition? (Me):
 • ?Microsoft Windows NT?
 • ?Microsoft Windows 2000?
 • ?Microsoft Windows XP?

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei operacines sistemas norite ?krauti sud?tine ?krova, ?diekite jas tokia tvarka:
 1. MS-DOS
 2. ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?
 3. ?Windows NT?
 4. ?Windows 2000?
 5. ?Windows XP?
Kiekvien? operacin? sistem? ?diekite atlikdami standartin? diegimo proced?r?. Toliau pateiktas operacines sistemas galima paleisti i? ?krovos programos (operacin?s sistemos ?krovos programos) ekrano:
 • ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?
 • ?Windows NT?
 • ?Windows 2000?
 • ?Windows XP?
PASTABA: Kiekvien? operacin? sistem? reikia ?diegti atskirame loginiame diske. Jei viename diske ?diegsite kelias operacines sistemas, bandant jas paleisti gali kilti nesklandum?.

Jei viename diske ?diegsite kelias operacines sistemas, ?Microsoft Internet Explorer? gali i?sijungti, o ekrane bus parodytas pana?us klaidos prane?imas:
iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll (d?l iexplore modulyje kernel32.dll ?vyko neleistina puslapio klaida)
Kompiuter? galite sukonfig?ruoti taip, kad jame b?t? paleista ?Windows XP?, ?Windows 2000?, ?Windows NT? ir ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?. Nepaisant to, kompiuterio negalima sukonfig?ruoti taip, kad jame b?t? sud?tine ?krova ?kraunama ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows Me?, nes ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows Me? naudoja t? pat? ?krovos fail?. D?l to sud?tin? ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows Me? yra negalima.

?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? reik?t? ?diegti prie? diegiant ?Windows NT?, ?Windows 2000? ir ?Windows XP?, kad ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? s?rankos programa nepakeist? ?Windows XP?, ?Windows 2000? arba ?Windows NT? ?krovos sektoriaus savuoju ?krovos sektoriumi. ?Windows NT?, ?Windows 2000? ir ?Windows XP? nebegali pasiekti NTFS sistemos, nes ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? ?krovos sektorius skaidin? identifikuoja kaip FAT16 arba FAT32 skaidin?. Nor?dami pirmiausia ?diegti ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?, atlikite diegimo proced?ras, pateiktas kartu su ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?.

Jei norite sud?tine ?krova ?krauti ?Windows XP?, ?Windows 2000?, ?Windows NT? ir ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? su MS-DOS, pirmiausia ?diekite MS-DOS.

Kaip paleisti MS-DOS i? ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? paleisties meniu

Nor?dami paleisti MS-DOS i? ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? paleisties meniu:
 1. ?krovos programos ekrano meniu pasirinkite Windows 95, Windows 98 arba Windows Millennium Edition, tada paspauskite ENTER.
 2. Jei norite, kad b?t? parodytas ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? paleisties meniu, paspauskite F8.
 3. Nor?dami paleisti MS-DOS, pasirinkite parinkt? Ankstesn? MS-DOS versija.

Kaip tiesiogiai paleisti MS-DOS

Nor?dami tiesiogiai paleisti MS-DOS:
 1. ?krovos programos ekrano meniu pasirinkite Windows 95, Windows 98 arba Windows Millennium Edition, tada paspauskite ENTER.
 2. Nor?dami paleisti MS-DOS, paspauskite F4.
Paleisti tris operacines sistemas galima ir kitu b?du: sukonfig?ruokite kompiuter? taip, kad b?t? ?kraunama sud?tin? ?Windows XP?, ?Windows 2000?, ?Windows NT? ir ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? ?krova, tada i? MS-DOS ?kraunamo diskelio paleiskite MS-DOS. ?krov? sud?tin? ?Windows XP?, ?Windows 2000? ir MS-DOS arba ?Windows NT? ir MS-DOS ?krov?, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? galite ?diegti vykdydami tolesn?je dalyje apra?ytas proced?ras.

Kaip ?diegti ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? ? ?Windows XP?, ?Windows 2000? ir MS-DOS arba ?Windows NT? ir MS-DOS sud?tin?s ?krovos konfig?racij?

Nor?dami ?diegti ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? ? ?Windows XP?, ?Windows 2000? ir MS-DOS arba ?Windows NT? ir MS-DOS sud?tin?s ?krovos konfig?racij?:
 1. Paleid? kompiuter?, ?krovos programos ekrane rodomame meniu pasirinkite MS-DOS.
 2. ?diekite ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? aplanke, kuris n?ra ?Windows XP?, ?Windows 2000? arba ?Windows NT? aplankas %SystemRoot%.
S?kmingai ?diegus ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? ir i? naujo paleidus kompiuter?, parodomas ?Windows XP? arba ?Windows 2000? ?krovos programos ekranas ir j?s galite pasirinkti MS-DOS ir ?Windows XP?, ?Windows 2000? arba ?Windows NT?. Jei pasirinksite MS-DOS, bus paleista ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?.

Kaip paleisti MS-DOS i? ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?

Nor?dami paleisti MS-DOS i? ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?
 1. Aplanko Mano kompiuteris arba ?Windows Explorer? nar?ykl?s meniu Rodymas spustel?kite Parinktys arba Aplanko parinktys.
 2. Skirtuke Parinktys spustel?kite Rodyti visus failus, tada spustel?kite Gerai.
 3. Fail? s?ra?e dukart spustel?kite fail? Msdos.sys.
 4. Meniu Failas spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtuko Bendra dalyje Atributai panaikinkite ?ym?s langeli? Tik skaityti ir Pasl?pta ?ym?jim?, tada spustel?kite Gerai.
 6. Atidarykite fail? Msdos.sys naudodami teksto rengykl? (pvz., U?ra?in?).
 7. Failo Msdos.sys dalyje [Parinktys] prid?kite toki? eilut?:
  BootMulti=1
 8. Fail? ?ra?ykite, tada u?darykite.

Kaip i?pl?toti iki ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?

Jei turim? versij? i?pl?tosite iki ?Windows 95?, ?Windows 98? ar ?Windows Me? arba jei i? naujo ?diegsite ?Windows 95?, ?Windows 98? ar ?Windows Me?, s?ranka panaikins kai kuriuos j?s? MS-DOS aplanke esan?ius failus ir ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? aplanke ir komand? aplanke pakeis juos ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? versijos failais. ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? s?ranka panaikina ir pakei?ia ?iuos failus:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe

Savyb?s

Straipsnio ID: 217210 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gegu??s 11 d. - Per?i?ra: 3.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Rakta?od?iai: 
kbdualboot kbenv kbhowto kbsetup KB217210

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com