Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng t? hoàn t?t trong Internet Explorer 5 và 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 217148 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng t? hoàn t?t trong Internet Explorer 5 và 6. Các tính năng AutoComplete g?i ? t?t phù h?p cho các m?c b?n nh?p vào các Đ?a ch? qu?y bar, m?t h?nh th?c trang Web, ho?c m?t ngư?i s? d?ng tên ho?c m?t kh?u h?p trên m?t trang Web.

Các tính năng AutoComplete hi?n th? g?i ? trong danh sách ngay sau khi Internet Explorer 5 và 6 b?t đ?u nh?n ra mô h?nh quen thu?c. N?u m?t g?i ? trong danh sách phù h?p v?i tiêu chí c?a b?n cho l?nh v?c đó, Click vào đ? ngh? ho?c b?m phím m?i tên xu?ng đ? hi?n th? m?t danh sách các đ? xu?t, và sau đó nh?n ENTER.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 5 và 6 b?t tính năng AutoComplete theo m?c đ?nh cho đ?a ch? Web, và b?n nh?n đư?c d?u nh?c sau đây trư?c khi Internet Explorer 5 và 6 b?t AutoComplete cho các h?nh th?c trên trang Web:
T? hoàn t?t nh? m?c trong bi?u m?u Web, gi?ng như các m?t trong nh?ng b?n ch? c?n g?. Trong tương lai nó có th? ki?m tra c?a b?n m?c nh?p trư?c đây và đ? ngh? danh sách khi b?n g?.

B?n có mu?n b?t AutoComplete?
Khi b?n l?n đ?u tiên g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u trên m?t trang Web, b?n nh?n đư?c d?u nh?c sau đây:
B?n có mu?n Windows ghi nh? m?t kh?u này, do đó b?n không c?n ph?i g? nó m?t l?n n?a sau khi b?n ghé thăm trang này?
Đó c?ng là m?t Không đ? ngh? ghi nh? b?t c? m?t kh?u b? ki?m tra h?p mà t?t tính năng AutoComplete cho tên ngư?i dùng và m?t kh?u trên bi?u m?u.

Đi?u ch?nh thi?t đ?t t? hoàn t?t

Đ? s?a đ?i thi?t đ?t cho các tính năng AutoComplete ho?c xóa t?t c? các m?c trong danh sách g?i ? m?t kh?u ho?c h?nh th?c, h?y làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các N?i dung tab.
 3. Nh?p vào T? hoàn t?t.
 4. Nh?p vào h?p ki?m AutoComplete thích h?p, ho?c b?m R? ràng các h?nh th?c ho?c Xoá m?t kh?u đ? xóa t?t c? lưu m?c kh?i l?ch s? t? hoàn t?t thích h?p.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? xoá t?ng m?c riêng l? t? danh sách đ? xu?t này h?nh th?c ho?c m?t kh?u, b?m vào kho?n m?c trong danh sách g?i ? cho l?nh v?c đó và sau đó nh?n DELETE. Danh sách AutoComplete t? đ?ng xu?t hi?n khi b?n th?c hi?n b?t k? hành đ?ng sau đây trên m?t h?nh th?c dân cư trư?c đây:
 • G? k? t? đ?u tiên trong l?nh v?c
 • Baám caùc phím lên ho?c xu?ng trong l?nh v?c
 • B?m đúp vào m?t vùng tr?ng trong l?nh v?c
Đ? xoá l?ch s? t? hoàn t?t cho đ?a ch? Web, h?y làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các T?ng quát tab.
 3. Nh?p vào Xoá l?ch s?, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? b?t tính năng t? hoàn t?t cùng d?ng cho đ?a ch? Web, h?y làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Dư?i Duyệt, b?m các S? d?ng t? hoàn t?t cùng d?ng cho đ?a ch? Web ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
LƯU ?: Internet Explorer 4.x s? d?ng t? hoàn t?t cùng d?ng cho đ?a ch? Web và l?nh ho?c tên thư m?c. Ch?c năng này c?a các tính năng AutoComplete cung c?p g?i ? cho nh?ng g? b?n g? b?ng t? đ?ng hoàn t?t đ?a ch? ho?c l?nh n?i tuy?n v?i k?t qu? g?n nh?t. Theo m?c đ?nh, tính năng này đư?c b?t trong Windows Explorer và t?t cho các đ?a ch? Web trong Internet Explorer 5 và 6 (và thay th? b?ng m?t danh sách th? xu?ng).

Đ? b?t tính năng t? hoàn t?t cùng d?ng cho đ?a ch? Web, h?y làm theo các bư?c trong Internet Explorer:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. Dư?i Duyệt, b?m các S? d?ng t? hoàn t?t cùng d?ng cho đ?a ch? Web ki?m tra h?p, và sau đó b?m OK.
LƯU ?: N?u b?n t?t các AutoComplete tính năng cho các đ?a ch? Web (xem ph?n "Đi?u ch?nh thi?t đ?t t? hoàn t?t" c?a bài vi?t này) và b?t n?i tuy?n, AutoComplete cho đ?a ch? Web b?t hành vi t? hoàn t?t cùng như trong Internet Explorer 4.x.

LƯU ?: N?u tính năng t? hoàn t?t cùng d?ng b?t cho đ?a ch? Web, đ?a ch? mà không bao g?m m?t đ?nh danh tài nguyên ti?n t? (ví d?, http:// ho?c ftp: / /) không t? đ?ng hoàn t?t. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ho?c ch? r? ti?n t? đ?nh danh tài nguyên cho các đ?a ch? Web mà b?n mu?n s? d?ng tính năng t? hoàn t?t cùng d?ng, ho?c t?t tính năng AutoComplete cho đ?a ch? Web và s? d?ng ch? cùng d?ng AutoComplete (Internet Explorer 4.x AutoComplete).

Làm th? nào các tính năng AutoComplete ho?t đ?ng

Internet Explorer 5 và 6 AutoComplete cho th?y tính năng phù h?p khi b?n g? văn b?n trong b?t k? l?nh v?c sau:
 • Các Đ?a ch? thanh công c? trong Internet Explorer, Windows Explorer, ho?c trên máy tính đ? bàn Windows ho?c thanh tác v?
 • Các M? h?p trong các Ch?y h?p tho?i truy c?p t? các B?t đ?u tr?nh đơn, ho?c các M? h?p tho?i truy c?p t? các Tệp Menu trong Internet Explorer
 • Các h?nh th?c (bao g?m c? tên ngư?i dùng và m?t kh?u trên các h?nh th?c) trên các trang Web
N?u b?n s? d?ng các thành ph?n Windows Desktop Update là bao g?m trong Internet Explorer 4, Windows 98 ho?c sau này ho?c Windows 2000, tính năng AutoComplete g?i ? phù h?p khi b?n g? trong m?t Đ?a ch? thanh công c? trong Windows Explorer ho?c trong các M? h?p trong các Ch?y h?p tho?i truy c?p t? các B?t đ?u tr?nh đơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t c?u ph?n Windows Desktop Update cho Windows 95 ho?c Windows NT 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
165695Làm th? nào đ? thêm ho?c g? b? Windows Desktop Update
Danh sách các tr?n tính năng AutoComplete g?i ? r?ng m?t đ?a ch? Web, thư m?c, ho?c tên chương tr?nh đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các m?c sau đây:
 • Ưa chu?ng và l?ch s? thư m?c
 • N?i dung c?a thư m?c b?n ch? đ?nh cho t?p tin ho?c thư m?c
 • N?i dung c?a ngăn trái trong Windows Explorer
 • M?t danh sách c?a b?n nh?t g?n đây đ? g? đ?a ch?, l?nh hay truy v?n AutoSearch, mà s? đư?c lưu trong s? đăng k?
Các tính năng AutoComplete cho đ?a ch? Web này c?ng bao g?m m?t tính năng AutoCorrect mà có th? s?a ch?a l?i ph? bi?n. Ví d?, n?u b?n vô t?nh g? "htp: / /" ho?c "http:\\" thay v? c?a "http://", Internet Explorer 5 và 6 có th? t? đ?ng s?a l?i ngay sau khi b?n nh?p vào Đi ho?c b?m phím ENTER.

Danh sách các tr?n tính năng AutoComplete g?i ? r?ng các h?nh th?c ho?c tên ngư?i dùng và m?t kh?u trên bi?u m?u đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n và đư?c m?t m? hóa đ? b?o v? riêng tư c?a b?n. Các trang web không th? truy c?p vào thông tin này tr? khi b?n g?i m?u ho?c đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t kh?u đ? xu?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng tính năng t? hoàn t?t trong Internet Explorer 4.x, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171230Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng t? hoàn t?t trong Internet Explorer 4
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng AutoSearch và AutoScan trong Internet Explorer 5, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221754Làm th? nào đ? t?m ki?m Internet t? thanh đ?a ch? trong Internet Explorer
Internet Explorer 4 và 5 h? tr? các tính năng AutoComplete cho các h?nh th?c trang Web s? d?ng công c? tr? l? h? sơ. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng các công c? tr? l? h? sơ, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
220017Mô t? c?a tr? tá H? sơ

Thu?c tính

ID c?a bài: 217148 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbfaq kbhowto kbmt KB217148 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:217148

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com