Phương pháp th?c hành t?t nh?t cho thi?t l?p b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216899 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trư?c khi đ?t b? ki?m soát mi?n Windows 2000 và máy ch? thành viên vào s?n xu?t, qu?n tr? h? th?ng có th? xác nh?n c?u h?nh các máy ch?. Danh sách ki?m tra này th?o lu?n v? m?t s? khu v?c đ? t?p trung vào. M?t s? ch? đ? đ? c?p đ?n yêu c?u nghiên c?u vư?t ra ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Xem l?i cài đ?t và kh?i đ?ng quá tr?nh b?ng tr?nh xem s? ki?n

Ki?m tra Event Viewer (Eventvwr.msc) và l?i thông đi?p c?nh báo liên quan đ?n v?i tr?nh cài đ?t ho?c kh?i đ?ng. Gi?i quy?t các thành ph?n và d?ch v? liên quan đ?n các s? ki?n theo yêu c?u.

Đ?t kích c? s? ghi s? ki?n ngư?i xem và b?c cài đ?t

Kích c? s? ghi s? ki?n và đăng nh?p gói (ghi đè lên khi c?n thi?t, xóa đăng nh?p b?ng tay ho?c ghi đè lên sau khi n ngày) nên đư?c đ?nh ngh?a đ? phù h?p v?i kinh doanh và yêu c?u b?o m?t. Xem xét vi?c th?c hi?n m?t chính sách h? th?ng t?i trang web, tên mi?n ho?c c?p đơn v? t? ch?c th?c hi?n các c?u h?nh thích h?p.

Kh?i đ?ng d?ch v? đánh giá

T? thư m?c d?ch v? trong máy tính qu?n l? snap-in, xác nh?n r?ng t?t c? các d?ch v? thi?t l?p đ? t? đ?ng b?t đ?u lên c?t b?t đ?u mà không có s? can thi?p c?a ngư?i dùng ho?c nhi?u retries.

Vô hi?u hoá d?ch v? không c?n thi?t

Thi?t l?p giá tr? kh?i đ?ng cho các d?ch v? không c?n thi?t ho?c không s? d?ng hư?ng d?n s? d?ng. ?ng c? viên đ? xem xét bao g?m:
 • D?ch v? b? đ?m máy in cho máy vi tính không chia s? ho?c truy c?p vào máy in. (Ít nh?t m?t DC trong m?i trang web ph?i có d?ch v? b? đ?m máy in ch?y theo th? t? đ? qu?n l? t? đ?ng c?a các đ?i tư?ng máy in trong thư m?c ho?t đ?ng đ? ho?t đ?ng đúng.)Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  246269Yêu c?u đ?i v?i đúng ch?c năng c?a d?ch v? thư m?c máy in Pruner trong doanh nghi?p
 • Messenger và c?nh báo d?ch v? trên t?t c? các máy ch?.
Xem xét vi?c t?o ra m?t chính sách h? th?ng t?i trang web, tên mi?n ho?c c?p đơn v? t? ch?c th?c hi?n các c?u h?nh d?ch v? mong mu?n.

Máy ch? d?ch v? t?i ưu hóa

Thi?t l?p các thi?t l?p t?i ưu hóa máy ch? trong các công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n đ? phù h?p v?i vai tr? máy tính s? chơi trong t? ch?c c?a b?n, đ?c bi?t là cho các máy tính thay đ?i vai tr? t? b? ki?m soát mi?n đ? các máy ch? thành viên n?u c?ng c? tên mi?n. Các d?ch v? Server cho máy ch? chuyên d?ng máy ch? đ?u cu?i ho?c IIS nên đư?c t?i ưu hóa cho băng "c?c đ?i hóa thông d? li?u cho ?ng d?ng m?ng."

Ki?m tra IP, DNS, th?ng và thi?t đ?t c?ng n?i m?c đ?nh

T? d?u nh?c l?nh, g? IPCONFIG/ALL đ? xác minh chính xác IP, DNS, th?ng và c?u h?nh c?ng m?c đ?nh. Đ?i v?i các Windows 2000 Server (đ?c bi?t là b? ki?m soát mi?n) th?ng khách hàng, nhưng c?ng đang ch?y d?ch v? h? ph?c v? WINS, c? hai đ?a ch? th?ng nên đi?m đ?n h? ph?c v? này hay m?t h? ph?c v? WINS t? xa đ? tránh cross-đăng k?.

Ch?y Netdiag đ? th? nghi?m k?t n?i m?ng và đăng k? DNS\WINS

T? d?u nh?c l?nh, g? netdiag/v > c:\netdiag.mmddyy.txt nơi mmddyy b?n đ? đ? ngày hôm nay. Xem l?i các t?p tin văn b?n cho k?t n?i t?t m?ng và đăng k? DNS\WINS. Lưu và c?p nh?t các t?p tin này vào m?t thư m?c đ?a phương trên t?t c? máy ch? do đó, nó có th? đư?c xem xét b?t c? khi nào thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? c?u h?nh máy ch? ho?c m?ng v?n đ? đang g?p ph?i.

Xem tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n

T? d?u nh?c l?nh, g? c?u h?nh m?ng rdr đ? xem tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n. So sánh k?t qu? v?i tên Active Directory đ? xác nh?n h? phù h?p v?i ho?c khác nhau như d? đ?nh.

Đ?nh c? t?p hoán trang và v? trí

Đ?t kích thư?c t?p hoán trang và v? trí d?a vào b? nh? cách s? d?ng kích thư?c và máy ch?. Kích thư?c t?p hoán trang có th? dao đ?ng t? kích thư?c b? nh? RAM + 12 MB đ? kích thư?c b? nh? RAM * 2. Cho nhi?m v? quan tr?ng máy ch?, m?t t?p hoán trang b?ng ho?c l?n hơn kích thư?c b? nh? RAM nên đư?c đ?t trên phân vùng cùng là h? đi?u hành cho phép tai n?n b?i đ? đư?c ghi l?i. Cho hi?u su?t t?t hơn, t?p hoán trang có th? đư?c đ?t trên m?t ? đ?a v?t l? chuyên d?ng riêng bi?t t? ? đ?a lưu tr? Windows NT, m?t m?ng ? đ?a c?ng, ho?c t? ch?c trên nhi?u ? đ?a v?t l?, nơi l?n đ?c và vi?t x?y ra trong th?i trang "v?ng-robin-như" cho đ?n khi không gian s?n dùng đư?c tiêu th?.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
197379C?u h?nh t?p tin trang đ? t?i ưu hóa và ph?c h?i trong Windows Server 2003, Windows 2000 và trong Windows NT

Thêm các chuy?n đ?i /DEBUG đ? t?p tin Boot.ini đ? g? l?i

Thêm /DEBUG chuy?n đ?i t?p Boot.ini đ? kích ho?t tính năng post-mortem debugs c?a các máy ch? c?a b?n. Thêm các nguyên nhân gây t?c g? l?i m?t 2-3 ph?n trăm gi?m hi?u năng c?a máy ch? nhưng cho phép m?t tr?nh g? l?i đ? đư?c n?i m?t l?n là m?t v? tai n?n x?y ra đ? post-mortem g? l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
121543 Thi?t l?p lên đ? g? l?i t? xa
Gi? phù h?p v?i bi?u tư?ng t?p cho h? đi?u hành l?i, gói d?ch v? và hotfixes trên h? ph?c v? m?i lúc.

FSMO có s?n và v? trí

Windows NT th?c hi?n m?t v? trí ban đ?u c?a vai tr? v? b? đi?u khi?n vùng. V? trí này thư?ng là đúng cho các thư m?c v?i vài b? ki?m soát mi?n. Trong m?t thư m?c v?i b? đi?u khi?n vùng nhi?u v? trí m?c đ?nh là dư?ng như không có k?t qu? t?t nh?t vào m?ng c?a b?n. M?t cu?c th?o lu?n v? DFSMO vai tr? v? trí là vư?t ra ngoài ph?m vi c?a tài li?u này, nhưng như m?t quy lu?t chung:
 • Gi?n đ? master và tên mi?n đ?t tên vai tr? ch? nên đư?c đ?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n tương t? như h? hi?m khi đư?c s? d?ng và c?n đư?c ki?m soát ch?t ch?.
 • Cơ s? h? t?ng master không nên đư?c đ?t trên cùng m?t b? đi?u khi?n vùng đang n?m gi? RID master và vai tr? gi? l?p PDC n?u nó c?ng là m?t máy ch? GC. Quan tr?ng nh?t, xác nh?n r?ng t?t c? các FSMO vai tr? có s?n b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng bàn giao ti?p qu?n l? (ví d? như Dsa.msc ho?c Ntdsutil.exe).
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
223346FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000

Th?c hi?n m?t sao lưu DS và các d?ch v? chính

S? d?ng tùy ch?n tr?ng thái h? th?ng sao lưu Windows 2000 ho?c tương đương đ? sao lưu h? th?ng. Phát tri?n và duy tr? m?t quá tr?nh sao lưu cho d?ch v? thư m?c và t?t c? các d?ch v? quan tr?ng.

Th?c hành ph?c h?i c?a toàn b? máy tính c?ng như ph?c h?i có th?m quy?n và không có th?m quy?n DS và các d?ch v? cá nhân trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m mô ph?ng c?a b?n cơ s? h? t?ng m?ng s?n xu?t v? t?c đ?, kh? năng và ph?n c?ng.

Sao lưu tr?ng thái h? th?ng b?ng cách s? d?ng Ntbackup.exe ho?c m?t Windows 2000 Active Directory tương thích ti?n ích sao lưu. Lưu m?t b?n sao c?a h?nh ?nh sao lưu trên ? đ?a đ?a phương c?a m?i đi?u khi?n vùng khuy?n khích đ?u tư, c?ng như m?t b?n sao c?a offsite. Trương m?c máy tính, các đ?i tư?ng NTDS cài đ?t và ho?t đ?ng thư m?c/t?p tin h? th?ng ph?n c?a chính sách h? th?ng không th? đư?c ti?ng trong trư?ng h?p c?a xóa. N?u b?n t?m th?y m?t đ?i tư?ng quan tr?ng đ? b? xóa, lo?i b? b? đi?u khi?n vùng b?n sao, đ?c bi?t là nh?ng ngư?i trong các trang web t? xa nhân có th? không có r?ng xoá kh?i m?ng, do đó m?t c?a hàng có th?m quy?n có th? đư?c th?c hi?n. Microsoft khuy?n cáo b?n sao lưu:
 • B? ki?m soát mi?n trong tên mi?n g?c c?a r?ng.
 • B? ki?m soát mi?n trong mi?n con có tên mi?n con.
 • Máy tính tài kho?n đ?i tư?ng cho t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong r?ng.
 • Tên mi?n m?c đ?nh và chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh s?ng trong Active directory và SYSVOL chia s? cho t?t c? các tên mi?n trong r?ng.

EFS Recovery Policy

Phát tri?n m?t k? ho?ch đ? lưu tr? và ph?c h?i c?a ch?ng ch? m?t m? hóa t?p h? th?ng (EFS) đưa vào xem xét an ninh và nhân viên truy c?p vào các th?i đi?m h? có kh? năng s? là c?n thi?t. Xây d?ng các máy ch? đang thư?ng l?i trong th?i gian m?t gi? off m?t s? 6-36 tháng sau khi tri?n khai ban đ?u).

Gián tuy?n SAM Password chính sách

Thông tin v? ch? đ? này, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223301 B?o v? các tài kho?n Administrator trong SAM gián tuy?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 216899 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB216899 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216899

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com