ID c?a bài: 216734 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314054.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows trong Microsoft Windows Server 2000. D?ch v? th?i gian Windows có th? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t đ?ng h? n?i b? ph?n c?ng ho?c m?t ngu?n bên ngoài th?i gian. Chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng m?t đ?ng h? n?i b? ph?n c?ng.

Giới thiệu

Windows bao g?m W32Time, công c? d?ch v? th?i gian đó là yêu c?u c?a giao th?c Kerberos xác th?c. M?c đích c?a th?i gian Windows d?ch v? là đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các máy tính đang ch?y Windows 2000 ho?c m?i hơn Phiên b?n trong m?t t? ch?c s? d?ng m?t th?i gian chung. Đ? đ?m b?o vi?c s? d?ng thích h?p ph? bi?n th?i gian, các d?ch v? th?i gian Windows s? d?ng m?t th? b?c m?i quan h? ki?m soát chính quy?n và không cho phép v?ng.

Theo m?c đ?nh, Windows trên máy tính s? d?ng các h? th?ng phân c?p sau đây:
 • T?t c? các khách hàng máy tính đ? bàn ch? đ?nh các ch?ng th?c đi?u khi?n vùng như đ?i tác trong ràng bu?c th?i gian c?a h?.
 • T?t c? tài kho?n c?a máy ch? làm theo quá tr?nh tương t? như khách hàng máy tính đ? bàn.
 • B? đi?u khi?n vùng có th? ch? đ?nh tên mi?n chính Controller (PDC) ho?t đ?ng n?m v?ng như đ?i tác trong ràng bu?c th?i gian c?a h? nhưng có th? s? d?ng m?t b? đi?u khi?n tên mi?n ph? huynh d?a trên đ?a t?ng đánh s?.
 • T?t c? PDC ho?t đ?ng Th?c s? th?c hi?n theo h? th?ng phân c?p c?a tên mi?n trong vi?c l?a ch?n các đ?i tác trong ràng bu?c th?i gian c?a h?.
Sau này h? th?ng phân c?p, các chi?n d?ch t?i PDC n?m v?ng ? g?c r?ng tr? nên có th?m quy?n cho t? ch?c. Chúng tôi r?t khuyên b?n nên b?n c?u h?nh h? ph?c v? th?i gian có th?m quy?n đ? thu th?p trong th?i gian t? m?t ngu?n ph?n c?ng. Khi b?n c?u h?nh máy ch? có th?m quy?n c?a th?i gian đ?ng b? v?i m?t ngu?n th?i gian Internet, không có không xác th?c. Chúng tôi khuyên bạn nên giảm các cài đặt hiệu chỉnh thời gian cho máy chủ và máy khách độc lập của mình. Những khuyến nghị này giúp miền của bạn có độ chính xác và bảo mật cao hơn.

THÔNG TIN THÊM

Cấu hình dịch vụ Giờ của Windows để sử dụng đồng hồ nội bộ của phần cứng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Chúng tôi khuyên bạn nên cấu hình máy chủ thời gian xác định để thu thập thời gian từ nguồn phần cứng. Khi b?n c?u h?nh máy ch? có th?m quy?n c?a th?i gian đ?ng b? v?i m?t ngu?n th?i gian Internet, không có không xác th?c. Đ? l?p c?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows s? d?ng m?t đ?ng h? ph?n c?ng n?i b?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY đ?a phương MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i ReliableTimeSource, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 4. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.
 5. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY đ?a phương MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i LocalNTP, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 7. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đ? kh?i đ?ng l?i d?ch v? th?i gian Windows, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop w32time && net b?t đ?u w32time
 10. Ch?y l?nh sau trên t?t c? các máy tính khác v?i các máy ch? th?i gian đ? thi?t l?p l?i th?i gian máy tính đ?a phương đ?i v?i các máy ch? th?i gian:
  w32tm -s
Chú ý B?n không ph?i c?u h?nh máy ch? th?i gian đ? đ?ng b? hóa v?i chính nó. N?u b?n c?u h?nh h? ph?c v? th?i gian đ?ng b? v?i b?n thân, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p Nh?t k? ?ng d?ng:

Các nhà cung c?p th?i gian NtpClient không th? ti?p c?n ho?c hi?n đang nh?n đư?c d? li?u không h?p l? th?i gian t? 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123-> 192.168.1.1:123).Không có ph?n ?ng đ? nh?n đư?c t? th? công ngang 192.168.1.1 sau khi 8 n? l?c đ? liên l?c v?i nó. Ngang hàng này s? đư?c b? đi như m?t ngu?n th?i gian và NtpClient s? c? g?ng đ? khám phá m?t đ?ng đ?ng m?i mà t? đó đ? đ?ng b? hóa.Bên cung cấp thời gian NtpClient được cấu hình để lấy thời gian từ một hoặc nhiều nguồn thời gian, tuy nhiên hiện tại không có nguồn nào truy cập được. Không c? g?ng liên l?c v?i m?t ngu?n s? đư?c th?c hi?n cho 960 phút. NtpClient không có nguồn thời gian chính xác nào.Đ? bi?t thêm thông tin v? các w32tm l?nh, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
w32tm /?

C?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows s? d?ng m?t ngu?n bên ngoài th?i gian

Qu?n tr? viên có th? c?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows trên PDC master ho?t đ?ng t?i thư m?c g?c c?a r?ng đ? nh?n ra m?t bên ngoài Simple Network Time Protocol (SNTP) ph?c v? th?i gian như có th?m quy?n. Ví d?, b?n có th? s? d?ng máy ch? th?i gian Microsoft (time.windows.com) như bên ngoài máy ch? th?i gian SNTP. Đ? l?p c?u h?nh d?ch v? th?i gian Windows s? d?ng máy ph?c v? th?i gian SNTP bên ngoài, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Làm theo các bư?c sau đ? thay đ?i lo?i máy ch? NTP:
  1. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY đ?a phương MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i LO?I, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  3. Trong Ch?nh s?a các giá tr?, lo?i NTP trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.
 3. Làm theo các bư?c sau đ? c?u h?nh h? ph?c v? như m?t ngu?n th?i gian đáng tin c?y:
  1. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i ReliableTimeSource, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  2. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.
 4. Làm theo các bư?c sau đ? c?u h?nh máy ch? LocalNTP 0:
  1. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i LocalNTP, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  2. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i 0 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.
 5. Làm theo các bư?c sau đ? xác đ?nh ngu?n th?i gian:
  1. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i NtpServer, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  2. Trong Ch?nh s?a các giá tr?, lo?i Đ?ng nghi?p trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.

   Chú ý Đ?ng nghi?p là m?t gi? ch? cho m?t không gian phân cách danh sách c?a các đ?ng nghi?p t? mà máy tính c?a b?n l?y đư?c th?i gian tem. Mỗi tên DNS được liệt kê phải là duy nhất.
 6. Windows 2000 Service Pack 4 ch?, đ?t th?i gian ch?nh s?a thi?t l?p. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i MaxAllowedClockErrInSecs, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  3. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i TimeInSeconds trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.

   Chú ý TimeInSeconds là m?t gi? ch? cho s? giây s? khác bi?t gi?a đ?ng h? đ?a phương và th?i gian nh?n đư?c t? các máy ch? NTP đ? đư?c xem xét m?t h?p l? m?i th?i gian, t?i đa.
 7. Làm theo các bư?c sau đ? đ?t kho?ng th?i gian thăm d? ? ki?n:
  1. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY đ?a phương MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?i Giai đo?n, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
  3. Trong Ch?nh s?a các giá tr? DWORD, lo?i 24 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó b?m Ok.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? thoát kh?i Registry Editor.
 9. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đ? kh?i đ?ng l?i d?ch v? th?i gian Windows, và sau đó nh?n ENTER:
  net stop w32time && net b?t đ?u w32time
 10. Ch?y l?nh sau trên t?t c? các máy tính khác v?i các máy ch? th?i gian đ? thi?t l?p l?i th?i gian máy tính đ?a phương đ?i v?i các máy ch? th?i gian:
  w32tm -s

Theo m?c đ?nh, SNTP s? d?ng giao th?c Datagram ngư?i dùng (UDP) c?ng 123. N?u c?ng này không ph?i là m? c?a cho Internet, b?n không th? đ?ng b? hóa máy ch? c?a b?n Các máy ch? Internet SNTP. M?t máy tính đư?c c?u h?nh là m?t ngu?n đáng tin c?y th?i gian đư?c xác đ?nh là g?c r? c?a các d?ch v? th?i gian Windows. G?c c?a các d?ch v? th?i gian là các máy ch? có th?m quy?n cho các tên mi?n và thông thư?ng đư?c c?u h?nh đ? truy xu?t th?i gian t? m?t máy ch? NTP bên ngoài ho?c m?t thi?t b? ph?n c?ng. Bạn có thể cấu hình máy chủ thời gian làm nguồn thời gian đáng tin cậy để tối ưu hoá cách chuyển thời gian qua phân cấp miền. Nếu bộ điều khiển miền được đặt cấu hình là nguồn thời gian đáng tin cậy thì dịch vụ Đăng nhập Mạng sẽ thông báo rằng bộ điều khiển miền là nguồn thời gian đáng tin cậy khi nó đăng nhập vào mạng. Khi các b? đi?u khi?n vùng t?m ki?m m?t th?i gian ngu?n đ? đ?ng b? hóa v?i, h? ch?n m?t ngu?n đáng tin c?y đ?u tiên n?u ai có s?n.

Các
HKEY đ?a phương MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
khóa s? đăng k? ki?m soát như th? nào thư?ng xuyên các d?ch v? th?i gian Windows đ?ng b? hóa. N?u m?t giá tr? đư?c ch? đ?nh, nó ph?i là m?t trong nh?ng giá tr? đ?c bi?t trong danh sách sau:
 • 65531, "dailyspecialskew" -Đ?t đ?ng b? hóa m?t th?i gian m?i 45 phút cho đ?n khi thành công m?t l?n, sau đó m?t l?n m?i ngày.
 • 65532, "specialskew" -Đ?t đ?ng b? hóa m?t th?i gian m?i 45 phút cho đ?n khi thành công ba l?n, sau đó m?t th?i gian m?i tám gi?. Đây là thi?t l?p m?c đ?nh.
 • 65533, "Weekly" -Đ?t đ?ng b? hóa m?t th?i gian m?i b?y ngày.
 • 65534, "tridaily" -Đ?t đ?ng b? hóa m?t l?n m?i ba ngày.
 • 65535, "bidaily" -Đ?t đ?ng b? hóa m?t l?n m?i hai ngày.
 • 0 -Đ?i v?i NT5DS, đ?ng b? hoá là m?t th?i gian m?i 45 phút cho đ?n khi thành công ba l?n, sau đó m?t th?i gian m?i tám gi?. NTP, đ?ng b? hoá là m?t th?i gian m?i 8 gi?.
 • Freq - Freq là vi?t t?t c?a s? l?n m?i ngày b?n mu?n d?ch v? th?i gian Windows đ? đ?ng b? hóa. N?u mu?n s? d?ng m?t giá tr? khác hơn b?t k? m?t trong nh?ng ngư?i đư?c ch? đ?nh trư?c đó, b?n ph?i s? d?ng tùy ch?n này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? th?i gian Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
884776Cấu hình dịch vụ Giờ của Windows đối với lượng bù thời gian lớn
816042 Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy ch? th?i gian có th?m quy?n trong Windows Server 2003
314054 Cách cấu hình máy chủ thời gian xác định trong Windows XP


Đ? thêm thông tin v? các d?ch v? th?i gian Windows trong m?t khu r?ng d?a trên Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc773061.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 216734 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto kbmt KB216734 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216734

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com