Identifikator ?lanka: 216734 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Da biste videli verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows XP, pogledajte314054 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se pode?ava usluga Windows Time u sistemu Microsoft Windows Server 2000. Usluga Windows Time mo?e da se podesi tako da koristi unutra?nji hardverski sat ili eksterni izvor vremena. Preporu?ujemo da koristite unutra?nji hardverski sat.

Uvod

Windows sadr?i W32Time, alatku usluge za vreme koju zahteva protokol za potvrdu identiteta Kerberos. Svrha usluge Windows Time jeste da osigura da svi ra?unari u organizaciji na kojima je pokrenut Windows 2000 ili novije verzije koriste zajedni?ko vreme. Da bi se osigurala odgovaraju?a upotreba zajedni?kog vremena, usluga Windows Time koristi hijerarhijski odnos koji kontroli?e nadle?nost i ne dozvoljava petlje.

Ra?unari zasnovani na operativnom sistemu Windows podrazumevano koriste slede?u hijerarhiju:
 • Svi klijentski stoni ra?unari postavljaju kontroler za potvrdu identiteta domena za svog ulaznog vremenskog partnera.
 • Svi serveri ?lanova prate isti proces kao i klijentski stoni ra?unari.
 • Kontroleri domena mogu postaviti master operacija glavnog kontrolera domena (PDC) za svog ulaznog vremenskog partnera, ali mogu da koriste nadre?eni kontroler domena zasnovan na slojevitom numerisanju.
 • Svi PDC masteri operacija prate hijerarhiju domena u izboru svog ulaznog vremenskog partnera.
Prate?i ovu hijerarhiju, PDC master operacija u korenu ?ume postaje ovla??en za organizaciju. Preporu?ujemo da podesite ovla??eni vremenski server da biste dobili vreme iz hardverskog izvora. Kada podesite ovla??eni vremenski server da bude sinhronizovan sa vremenskim izvorom na Internetu, nema potvrde identiteta. Tako?e preporu?ujemo da smanjite postavke za ispravku vremena za servere i samostalne klijente. Ove preporuke obezbe?uju va?em domenu ve?u ta?nost i bezbednost.

DODATNE INFORMACIJE

Pode?avanje usluge Windows Time tako da koristi unutra?nji hardverski sat

Upozorenje Mogu se javiti ozbiljni problemi ako pogre?no izmenite registrator pomo?u ure?iva?a registratora ili pomo?u nekog drugog metoda. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Preporu?ujemo da podesite ovla??eni vremenski server da biste dobili vreme iz hardverskog izvora. Kada podesite ovla??eni vremenski server da bude sinhronizovan sa vremenskim izvorom na Internetu, nema potvrde identiteta. Da biste podesili uslugu Windows Time tako da koristi unutra?nji hardverski sat, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Pouzdani vremenski izvor i zatim izaberite stavku Izmeni.
 4. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 1 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju LocalNTP i zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 1 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Napustite ure?iva? registratora.
 9. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu da biste ponovo pokrenuli uslugu Windows Time i zatim pritisnite taster ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Pokrenite slede?u komandu na svim ra?unarima osim vremenskog servera da biste uspostavili po?etnu vrednost lokalnog vremena na ra?unaru na osnovu vremenskog servera:
  w32tm -s
Napomena Ne smete podesiti vremenski server tako da bude sinhronizovan sa samim sobom. Ako podesite vremenski server tako da bude sinhronizovan sa samim sobom, slede?i doga?aji bi?e zavedeni u evidenciji aplikacije:

Dobavlja? vremena NtpClient ne mo?e da dobije ili trenutno prima pogre?ne podatke o vremenu od 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).Nakon osam poku?aja da se uspostavi veza, nema odgovora od ru?nog ravnopravnog ure?aja 192.168.1.1. Ovaj ravnopravni ure?aj bi?e odba?en kao vremenski izvor i NtpClient ?e poku?ati da otkrije novi ravnopravni ure?aj sa kojim ?e se sinhronizovati.Dobavlja? vremena NtpClient pode?en je da dobija vreme iz nekoliko vremenskih izvora, ali nijedan od izvora trenutno nije dostupan. Narednih 960 minuta ne?e biti poku?aja povezivanja sa izvorom. NtpClient nema izvor ta?nog vremena.Za vi?e informacija o komandi w32tm na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu:
w32tm /?

Pode?avanje usluge Windows Time tako da koristi eksterni vremenski izvor

Administratori mogu da podese uslugu Windows Time na PDC masteru operacija u korenu ?ume tako da prepoznaje eksterni Simple Network Time Protocol (SNTP) vremenski server kao ovla??en. Na primer, mo?ete da koristite Microsoft vremenski server (time.windows.com) kao eksterni SNTP vremenski server. Da biste podesili uslugu Windows Time tako da koristi eksterni SNTP vremenski server, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Pratite ove korake da biste promenili tip servera u NTP:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju TYPE i zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U polju Ure?ivanje vrednosti otkucajte NTP u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Pratite ove korake da biste podesili server kao pouzdan vremenski izvor:
  1. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Pouzdani vremenski izvor i zatim izaberite stavku Izmeni.
  2. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 1 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Pratite slede?e korake da bise podesili LocalNTP servera na 1:
  1. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju LocalNTP i zatim izaberite stavku Izmeni.
  2. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 1 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Pratite slede?e korake da biste odredili vremenske izvore:
  1. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju NtpServer i zatim izaberite stavku Izmeni.
  2. U polju Ure?ivanje vrednosti otkucajte Ravnopravni ure?ajiu okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Napomena Ravnopravni ure?aji je ?uvar mesta za prostorno razgrani?enu listu ravnopravnih ure?aja od kojih ra?unar dobija vremenske oznake. Svako DNS ime u listi mora biti jedinstveno.
 6. Podesite postavku ispravke vremena samo za Windows 2000 sa servisnim paketom 4. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Najve?i dozvoljeni broj gre?aka sata u sekundama i zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte Vreme u sekundama u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.

   NapomenaVreme u sekundama je ?uvar mesta za maksimalni broj sekundi koje ?ine razliku izme?u lokalnog sata i vremena primljenog sa NTP servera da bi to vreme moglo da se smatra za va?e?e novo vreme.
 7. Sledite ove korake da biste podesili interval upita:
  1. Prona?ite i zatim kliknite na slede?i potklju? registratora:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Period i zatim izaberite stavku Izmeni.
  3. U polju Ure?ivanje DWORD vrednosti otkucajte 24 u okviru Podaci o vrednosti, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili ure?iva? registratora.
 9. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu da biste ponovo pokrenuli uslugu Windows Time, a zatim pritisnite taster ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Pokrenite slede?u komandu na svim ra?unarima osim vremenskog servera da biste uspostavili po?etnu vrednost lokalnog vremena na ra?unaru na osnovu vremenskog servera:
  w32tm -s

SNTP podrazumevano koristi User Datagram Protocol (UDP) port 123. Ako ovaj port nije otvoren za Internet, ne mo?ete sinhronizovati svoj server sa Internet SNTP serverima. Ra?unar koji je pode?en da bude pouzdani vremenski izvor identifikovan je kao koren usluge Windows Time. Koren usluge za vreme jeste ovla??eni server za domen i obi?no je pode?en da dobija vreme od eksternog NTP servera ili hardverskog ure?aja. Vremenski server mo?e da se podesi kao pouzdani vremenski izvor da bi se optimizovao prenos vremena kroz hijerarhiju domena. Ako je kontroler domena pode?en da bude pouzdani vremenski izvor, usluga ?Prijavljivanje na mre?u? objavi?e da je kontroler domena pouzdani vremenski izvor kada se prijavi na mre?u. Kada drugi kontroleri domena tra?e vremenski izvor s kojim ?e se sinhronizovati, oni ?e kao pouzdani izvor odabrati prvi koji je dostupan.

Klju? registratora
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
kontroli?e koliko se ?esto usluga Windows Time sinhronizuje. Ako se navodi vrednost, to mora biti jedna od posebnih vrednosti iz slede?e liste:
 • 65531, ?Posebno dnevno isko?avanje? - Pode?ava sinhronizaciju tako da se obavlja jednom na svakih 45 minuta dok ne bude uspe?na, a zatim jednom dnevno.
 • 65532, ?Posebno isko?avanje? - Pode?ava sinhronizaciju tako da se obavlja jednom na svakih 45 minuta dok ne uspe tri puta, a zatim jednom dnevno. Ovo je podrazumevana postavka.
 • 65533, ?Sedmi?no? - Pode?ava sinhronizaciju tako da se obavlja jednom na svakih sedam dana.
 • 65534, ?Trodnevno? - Pode?ava sinhronizaciju tako da se obavlja jednom na svaka tri dana.
 • 65535, ?Dvodnevno? - Pode?ava sinhronizaciju tako da se obavlja jednom na svaka dva dana.
 • 0 - Za NT5DS sinhronizacija se obavlja jednom na svakih 45 minuta dok ne uspe tri puta, a zatim jednom na svakih osam sati. Za NTP sinhronizacija se obavlja jednom na svakih osam sati.
 • freq - freq ozna?ava koliko puta dnevno ?elite da se sinhronizuje usluga Windows Time. Ako ?elite da koristite vrednost koja je razli?ita od onih koje ste ranije naveli, morate iskoristiti ovu opciju.

REFERENCE

Za dodatne informacije o usluzi Windows Time kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
884776 Pode?avanje usluge Windows Time u skladu sa velikim vremenskim pomakom (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
816042 Pode?avanje ovla??enog vremenskog servera u sistemu Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314054 Pode?avanje ovla??enog vremenskog servera u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Za dodatne informacije o usluzi Windows Time u ?umi zasnovanoj na sistemu Windows Server 2003 posetite slede?u Web lokaciju:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/a0fcd250-e5f7-41b3-b0e8-240f8236e2101033.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 216734 - Poslednji pregled: 26. oktobar 2007. - Revizija: 11.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com