วิธีการทำให้ Excel จาก c ++โดยไม่ใช้ MFC หรือ #import

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 216686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

มีข้อดีหลายการทำงานอัตโนมัติของคุณในการเขียนโค้ดใน c ++ที่ตรงกัน ก่อน และ foremost คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนสิ่งที่คุณต้องการ ขั้นตอนถัดไป รหัสของคุณจะมีขนาดเล็ก เร็ว และง่ายต่อการตรวจแก้จุดบกพร่อง และสุดท้าย คุณจะไม่ขึ้นอยู่กับไลบรารีใด ๆ แม้ว่าคุณโดยเฉพาะเพื่อใช้ MFC ของคลาสที่ wrapper หรือสนับสนุน COM ดั้งเดิมของ c ++ Visual (#import), คุณอาจยังคงต้อง delve เข้า guts IDispatch และ COM Automation เพื่อแก้บักที่พบโดยทั่วไปและข้อจำกัดกับ frameworks เหล่านี้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำตามขั้นตอนด้านล่างไปยังโปรแกรมประยุกต์คอนโซลการสร้าง 6.0 c ++การแสดงผลที่ธรรมดาที่ automates Microsoft Office Excel โดยใช้ c ++เท่านั้น:
 1. เริ่มการทำงานของ c ++ 6.0 ที่ Visual และสร้างคอนโซล Win32 ที่ใหม่เป็น "Hello เวิลด์ประยุกต์พื้นฐานที่เลือก แอพลิเคชัน XlCpp ชื่อ และคลิกเสร็จสิ้น.
 2. เปิด XlCpp.cpp ที่สร้างขึ้น และเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ก่อนที่จะฟังก์ชัน main()
  #include <ole2.h> // OLE2 Definitions
  
  // AutoWrap() - Automation helper function...
  HRESULT AutoWrap(int autoType, VARIANT *pvResult, IDispatch *pDisp, LPOLESTR ptName, int cArgs...) {
    // Begin variable-argument list...
    va_list marker;
    va_start(marker, cArgs);
  
    if(!pDisp) {
      MessageBox(NULL, "NULL IDispatch passed to AutoWrap()", "Error", 0x10010);
      _exit(0);
    }
  
    // Variables used...
    DISPPARAMS dp = { NULL, NULL, 0, 0 };
    DISPID dispidNamed = DISPID_PROPERTYPUT;
    DISPID dispID;
    HRESULT hr;
    char buf[200];
    char szName[200];
  
    
    // Convert down to ANSI
    WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ptName, -1, szName, 256, NULL, NULL);
    
    // Get DISPID for name passed...
    hr = pDisp->GetIDsOfNames(IID_NULL, &ptName, 1, LOCALE_USER_DEFAULT, &dispID);
    if(FAILED(hr)) {
      sprintf(buf, "IDispatch::GetIDsOfNames(\"%s\") failed w/err 0x%08lx", szName, hr);
      MessageBox(NULL, buf, "AutoWrap()", 0x10010);
      _exit(0);
      return hr;
    }
    
    // Allocate memory for arguments...
    VARIANT *pArgs = new VARIANT[cArgs+1];
    // Extract arguments...
    for(int i=0; i<cArgs; i++) {
      pArgs[i] = va_arg(marker, VARIANT);
    }
    
    // Build DISPPARAMS
    dp.cArgs = cArgs;
    dp.rgvarg = pArgs;
    
    // Handle special-case for property-puts!
    if(autoType & DISPATCH_PROPERTYPUT) {
      dp.cNamedArgs = 1;
      dp.rgdispidNamedArgs = &dispidNamed;
    }
    
    // Make the call!
    hr = pDisp->Invoke(dispID, IID_NULL, LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, autoType, &dp, pvResult, NULL, NULL);
    if(FAILED(hr)) {
      sprintf(buf, "IDispatch::Invoke(\"%s\"=%08lx) failed w/err 0x%08lx", szName, dispID, hr);
      MessageBox(NULL, buf, "AutoWrap()", 0x10010);
      _exit(0);
      return hr;
    }
    // End variable-argument section...
    va_end(marker);
    
    delete [] pArgs;
    
    return hr;
  }
  						
 3. ภายในฟังก์ชัน main() แทนบรรทัด printf() กับรหัสต่อไปนี้
    // Initialize COM for this thread...
    CoInitialize(NULL);
  
    // Get CLSID for our server...
    CLSID clsid;
    HRESULT hr = CLSIDFromProgID(L"Excel.Application", &clsid);
  
    if(FAILED(hr)) {
  
     ::MessageBox(NULL, "CLSIDFromProgID() failed", "Error", 0x10010);
     return -1;
    }
  
    // Start server and get IDispatch...
    IDispatch *pXlApp;
    hr = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IDispatch, (void **)&pXlApp);
    if(FAILED(hr)) {
     ::MessageBox(NULL, "Excel not registered properly", "Error", 0x10010);
     return -2;
    }
  
    // Make it visible (i.e. app.visible = 1)
    {
  
     VARIANT x;
     x.vt = VT_I4;
     x.lVal = 1;
     AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlApp, L"Visible", 1, x);
    }
  
    // Get Workbooks collection
    IDispatch *pXlBooks;
    {
     VARIANT result;
     VariantInit(&result);
     AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlApp, L"Workbooks", 0);
     pXlBooks = result.pdispVal;
    }
  
    // Call Workbooks.Add() to get a new workbook...
    IDispatch *pXlBook;
    {
     VARIANT result;
     VariantInit(&result);
     AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlBooks, L"Add", 0);
     pXlBook = result.pdispVal;
    }
  
    // Create a 15x15 safearray of variants...
    VARIANT arr;
    arr.vt = VT_ARRAY | VT_VARIANT;
    {
     SAFEARRAYBOUND sab[2];
     sab[0].lLbound = 1; sab[0].cElements = 15;
     sab[1].lLbound = 1; sab[1].cElements = 15;
     arr.parray = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 2, sab);
    }
  
    // Fill safearray with some values...
    for(int i=1; i<=15; i++) {
     for(int j=1; j<=15; j++) {
       // Create entry value for (i,j)
       VARIANT tmp;
       tmp.vt = VT_I4;
       tmp.lVal = i*j;
       // Add to safearray...
       long indices[] = {i,j};
       SafeArrayPutElement(arr.parray, indices, (void *)&tmp);
     }
    }
  
    // Get ActiveSheet object
    IDispatch *pXlSheet;
    {
     VARIANT result;
     VariantInit(&result);
     AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlApp, L"ActiveSheet", 0);
     pXlSheet = result.pdispVal;
    }
  
    // Get Range object for the Range A1:O15...
    IDispatch *pXlRange;
    {
     VARIANT parm;
     parm.vt = VT_BSTR;
     parm.bstrVal = ::SysAllocString(L"A1:O15");
  
     VARIANT result;
     VariantInit(&result);
     AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlSheet, L"Range", 1, parm);
     VariantClear(&parm);
  
     pXlRange = result.pdispVal;
    }
  
    // Set range with our safearray...
    AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlRange, L"Value", 1, arr);
  
    // Wait for user...
    ::MessageBox(NULL, "All done.", "Notice", 0x10000);
  
    // Set .Saved property of workbook to TRUE so we aren't prompted
    // to save when we tell Excel to quit...
    {
     VARIANT x;
     x.vt = VT_I4;
     x.lVal = 1;
     AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlBook, L"Saved", 1, x);
    }
  
    // Tell Excel to quit (i.e. App.Quit)
    AutoWrap(DISPATCH_METHOD, NULL, pXlApp, L"Quit", 0);
  
    // Release references...
    pXlRange->Release();
    pXlSheet->Release();
    pXlBook->Release();
    pXlBooks->Release();
    pXlApp->Release();
    VariantClear(&arr);
  
    // Uninitialize COM for this thread...
    CoUninitialize();
  						
 4. การคอมไพล์ และเรียกใช้
ฟังก์ชัน AutoWrap() simplifies ส่วนใหญ่ของรายละเอียดระดับต่ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ IDispatch โดยตรง คุณรู้สึกว่างที่จะใช้ในการ implementations ของคุณเอง caveat หนึ่งคือ ว่า ถ้าคุณส่งพารามิเตอร์หลาย จำเป็นต่อการส่งผ่านไปตามลำดับ reverse ตัวอย่าง::
  VARIANT parm[3];
  parm[0].vt = VT_I4; parm[0].lVal = 1;
  parm[1].vt = VT_I4; parm[1].lVal = 2;
  parm[2].vt = VT_I4; parm[2].lVal = 3;
  AutoWrap(DISPATCH_METHOD, NULL, pDisp, L"call", 3, parm[2], parm[1], parm[0]);
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตโนมัติ Office โดยใช้ c ++ Visual คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196776ทำงานอัตโนมัติของ office ที่ใช้ c ++ Visual
216388B2CSE.exe แปลงการทำงานอัตโนมัติของ Visual Basic รหัส c ++ Visual
(c) Microsoft Corporation 1999 สงวนลิขสิทธิ์ contributions โดย Joe Crump, Microsoft Corporation

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 216686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition
Keywords: 
kbautomation kbhowto kbmt KB216686 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com