Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216498 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, các ti?n ích LDP, ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách hàng, và b?n không chính xác thay đ?i thu?c tính c?a các ho?t đ?ng Thư m?c các đ?i tư?ng, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Windows c? hai và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Active Directory thu?c tính đ?i tư?ng có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Thu?t s? cài đ?t Active Directory (Dcpromo.exe) đư?c s? d?ng cho vi?c thúc đ?y m?t máy ch? đ? đi?u khi?n vùng và cho demoting đi?u khi?n vùng ph?c v? m?t thành viên (ho?c đ?n m?t máy ch? đ?c l?p trong m?t nhóm làm vi?c n?u đi?u khi?n vùng là chi?c cu?i cùng vào tên mi?n). Như m?t ph?n c?a các vi?c quá tr?nh, thu?t s? lo?i b? d? li?u c?u h?nh cho tên mi?n b? đi?u khi?n t? Active Directory. D? li?u này có d?ng c?a m?t cài đ?t NTDS đ?i tư?ng mà t?n t?i như m?t đ?a tr? c?a đ?i tư?ng máy ch? trong ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.

Thông tin có trong v? trí sau đây trong ho?t đ?ng Thư m?c:
CN = NTDS Thi?t đ?t, CN =<servername>, CN = máy ch?, CN =<sitename>, CN = các trang web, CN = Configuration, DC =<domain>...</domain></sitename></servername>
Các thu?c tính c?a đ?i tư?ng NTDS cài đ?t bao g?m d? li?u đ?i di?n cho cách b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c xác đ?nh trong quan đ?n c?a nó sao chép các đ?i tác, các b?i c?nh đ?t tên đư?c duy tr? trên máy tính này, cho dù đi?u khi?n vùng là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u, và truy v?n m?c đ?nh chính sách. Đ?i tư?ng thi?t đ?t NTDS c?ng là m?t container có th? đ?a tr? các đ?i tư?ng đ?i di?n cho b? đi?u khi?n tên mi?n tr?c ti?p đ?i tác nhân r?ng. D? li?u này đư?c yêu c?u cho b? đi?u khi?n vùng đ? ho?t đ?ng trong môi trư?ng, nhưng ngh? hưu khi vi?c.

N?u các cài đ?t NTDS đ?i tư?ng đư?c l?y ra không chính xác (ví d?, n?u đ?i tư?ng NTDS cài đ?t đư?c l?y ra không chính xác t? m?t n? l?c vi?c), ngư?i qu?n tr? có th? t? lo?i b? siêu d? li?u cho m?t đ?i tư?ng h? ph?c v?. Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2, các qu?n tr? viên có th? lo?i b? các siêu d? li?u cho m?t đ?i tư?ng máy ch? b?ng cách lo?i b? các đ?i tư?ng h? ph?c v? trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.

Trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server, các qu?n tr? viên có th? s? d?ng các Ntdsutil.exe ti?n ích đ? t? lo?i b? đ?i tư?ng NTDS cài đ?t. Sau đây Bư?c Danh sách các th? t?c đ? lo?i b? đ?i tư?ng thi?t đ?t NTDS trong ho?t đ?ng Thư m?c cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th?. T?i m?i đơn Ntdsutil, các ngư?i qu?n tr? có th? g? Tr? giúp đ? bi?t thêm thông tin v? các tùy ch?n có s?n.

Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c sau này service pack-Phiên b?n nâng cao c?a Ntdsutil.exe

Phiên b?n Ntdsutil.exe đư?c bao g?m v?i Service Pack 1 ho?c sau này service pack cho Windows Server 2003 đ? đư?c tăng cư?ng đ? làm cho các siêu d? li?u quá tr?nh d?n d?p hoàn ch?nh. B?n Ntdsutil.exe có là bao g?m trong SP1 ho?c sau này gói d?ch v? nào sau khi d?n d?p siêu d? li?u ch?y:
 • Lo?i b? các ch? đ? NTDSA ho?c cài đ?t NTDS.
 • Lo?i b? qui trong AD k?t n?i các đ?i tư?ng mà hi?n t?i đi?m đ?n DCs s? d?ng đ? tái t?o t? ngu?n DC b? xóa.
 • Lo?i b? trương m?c máy tính.
 • Lo?i b? đ?i tư?ng thành viên FRS.
 • Lo?i b? đ?i tư?ng FRS thuê bao.
 • C? g?ng đ? thu h?i linh ho?t các ho?t đ?ng duy nh?t vai tr? ch? (c?ng đư?c g?i là linh ho?t ho?t đ?ng duy nh?t t?ng th? ho?c FSMO) đư?c t? ch?c b?i DC mà đang đư?c lo?i b?.
Lưu ý Ngư?i qu?n tr? ph?i c?ng đ?m b?o r?ng nhân r?ng có x?y ra t? vi?c trư?c khi t? lo?i b? đ?i tư?ng cài đ?t NTDS Đ?i v?i b?t k? máy ch?. B?ng cách s? d?ng các ti?n ích Ntdsutil không đúng có th? d?n đ?n m?t ph?n ho?c hoàn thành m?t ch?c năng Active Directory.

Th? t?c 1: Windows Server 2003 SP1 hay sau này gói d?ch v? ch?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó Nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g?ntdsutil, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Lo?i siêu d? li?u s?ch, và sau đó b?m phím ENTER. D?a trên các tùy ch?n đư?c đưa ra, các qu?n tr? viên có th? th?c hi?n các lo?i b?, nhưng c?u h?nh thêm tham s? ph?i đư?c xác đ?nh trư?c các lo?i b? có th? x?y ra.
 4. Lo?i các k?t n?i và nh?n ENTER. Tr?nh đơn này đư?c s? d?ng đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? c? th? mà nh?ng thay đ?i x?y ra. N?u ngư?i s? d?ng hi?n đang đăng nh?p vào không có quy?n hành chính, ?y nhi?m khác nhau có th? đư?c cung c?p b?ng cách xác đ?nh các thông tin đăng nh?p đ? s? d?ng trư?c khi th?c hi?n k?t n?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? đ?t credsDomainNameTên ngư?i dùngM?t kh?u, và sau đó nh?n ENTER. Đ?i v?i m?t kh?u tr?ng, g? null cho tham s? m?t kh?u.
 5. Lo?i k?t n?i t?i h? ph?c v?ServerName, và sau đó nh?n ENTER. B?n s? nh?n đư?c xác nh?n r?ng k?t n?i thành công đư?c thành l?p. N?u m?t l?i x?y ra, xác minh r?ng b? đi?u khi?n vùng đang đư?c s? d?ng trong k?t n?i có s?n và các ch?ng ch? b?n cung c?p có hành chính quy?n trên máy ch?.

  Chú ý N?u b?n th? k?t n?i t?i h? ph?c v? cùng mà b?n mu?n xóa, khi b?n c? g?ng xóa các máy ch? mà bư?c 15 đ? c?p đ?n, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
  L?i 2094. Đ?i tư?ng DSA có th? không là deleted0x2094
 6. Lo?i b? thu?c lá, và sau đó nh?n ENTER. CácSiêu d? li?u Cleanup tr?nh đơn xu?t hi?n.
 7. Lo?i ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng và b?m phím ENTER.
 8. Lo?i danh sách tên mi?n và nh?n ENTER. Một danh sách các tên mi?n trong r?ng s? đư?c hi?n th?, m?i v?i m?t liên k?t s?.
 9. Lo?i ch?n tên mi?ns? r?i b?m phím ENTER, nơis? là m?t s? liên k?t v?i các tên mi?n các máy ch? b?n đang lo?i b? là m?t thành viên c?a. Tên mi?n b?n ch?n đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u h? ph?c v? đư?c lo?i b? là đi?u khi?n vùng trư?c đó tên mi?n.
 10. Lo?i danh sách các trang web và nh?n ENTER. Một danh sách các trang web, m?i v?i m?t s? liên k?t, xu?t hi?n.
 11. Lo?i ch?n trang webs? r?i b?m phím ENTER, nơis? là m?t s? liên k?t v?i các trang web các máy ch? b?n đang lo?i b? là m?t thành viên c?a. B?n s? nh?n đư?c m?t xác nh?n danh sách các trang web và tên mi?n b?n đ? ch?n.
 12. Lo?i danh sách các máy ch? trang web vaø baám NH?P. Danh sách các máy ch? trong các trang web, m?i v?i m?t s? liên k?t, hi?n th?.
 13. Lo?i ch?n h? ph?c v?s?, nơis? là m?t s? liên k?t v?i h? ph?c v? b?n b?n mu?n lo?i b?. B?n nh?n đư?c m?t xác nh?n danh sách các máy ch? đư?c ch?n, c?a nó Domain Name System (DNS) tên máy ch?, và v? trí c?a máy tính c?a máy ch? trương m?c b?n mu?n lo?i b?.
 14. Lo?i b? thu?c lá và nh?n ENTER. Các Siêu d? li?u Cleanup tr?nh đơn xu?t hi?n.
 15. Lo?i lo?i b? l?a ch?n máy ch? và b?m phím ENTER. B?n s? nh?n đư?c xác nh?n vi?c lo?i b? hoàn thành thành công. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, đ?i tư?ng NTDS cài đ?t có th? đ? b? lo?i b? kh?i ho?t đ?ng Thư m?c như là k?t qu? c?a m?t qu?n tr? viên g? b? cài đ?t NTDS đ?i tư?ng ho?c làm b?n sao c?a lo?i b? thành công c?a đ?i tư?ng sau khi ch?y DCPROMO ti?n ích.
  L?i 8419 (0x20E3)
  Không t?m th?y đ?i tư?ng DSA


  Chú ý B?n c?ng có th? th?y l?i này khi b?n c? g?ng liên k?t v?i các tên mi?n b? đi?u khi?n s? đư?c g? b?. Ntdsutil đ? liên k?t v?i m?t tên mi?n b? đi?u khi?n khác hơn là m?t trong đó s? b? lo?i b? v?i siêu d? li?u d?n d?p.
 16. Lo?i b? thu?c lá, và sau đó b?m phím ENTER t?i m?i đơn b? các Ntdsutil ti?n ích. B?n s? nh?n đư?c xác nh?n r?ng k?t n?i ng?t k?t n?i thành công.
 17. H?y b? b?n ghi CNAME trong các _msdcs.ngư?i ch? tên mi?n c?a r?ng Khu DNS. Gi? s? r?ng DC s? cài đ?t l?i và re-promoted, m?t đ?i tư?ng NTDS cài đ?t m?i đư?c t?o ra v?i m?t m?i GUID và m?t b?n ghi CNAME phù h?p trong DNS. B?n không mu?n DCs t?n t?i đ? s? d?ng b?n ghi CNAME c?.

  Là t?t nh?t th?c hành, b?n nên xóa các tên máy ch? và các b?n ghi DNS. N?u th?i gian cho thuê mà v?n c?n trên máy ch? đ?ng Configuration Protocol (DHCP) đ?a ch? đư?c gán ph?c v? ngo?i tuy?n vư?t quá sau đó khách hàng khác có th? có đư?c đ?a ch? IP c?a v?n đ? DC.
 18. Trong giao di?n đi?u khi?n DNS, s? d?ng DNS MMC đ? xóa h? sơ a trong DNS. K? l?c a c?ng đư?c g?i là các b?n ghi máy ch? lưu tr?. Đ? xóa h? sơ A, Nh?p chu?t ph?i vào k? l?c A, và sau đó nh?p vào Xóa. Ngoài ra, xóa b?n ghi CNAME trong thùng ch?a _msdcs. Đ? th?c hi?n vi?c này, m? r?ng các_msdcs kho ch?a, b?m chu?t ph?i vào CNAME, và sau đó Nh?p vào Xóa.

  Quan tr?ng N?u đi?u này là m?t máy ch? DNS, lo?i b? tham chi?u đ?n này DC dư?i cácTên máy ch? tab. Đ? làm đi?u này, trong giao di?n đi?u khi?n DNS, nh?p vào tên mi?n dư?iForward Lookup khu, và sau đó lo?i b? h? ph?c v? này t? cácTên máy ch? tab.

  Chú ý N?u b?n đ? đ?o ngư?c tra c?u khu, c?ng lo?i b? các máy ch? t? nh?ng vùng này.
 19. N?u đ? xoá máy tính là đi?u khi?n vùng cu?i cùng trong m?t tên mi?n con, và tên mi?n con c?ng đ? đư?c xóa, s? d?ng ADSIEdit đ? xóa các trustDomain đ?i tư?ng cho đ?a tr?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok
  2. M? r?ng các Tên mi?n NC container.
  3. M? r?ng DC =C?a b?n MiềnDC = COM, PRI, Đ?A PHƯƠNG, NET.
  4. M? r?ng CN = h? th?ng.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các Tin tư?ng tên mi?n đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Xóa.
 20. S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? đ? lo?i b? các đi?u khi?n vùng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
  2. M? r?ng Các trang web.
  3. M? r?ng c?a máy ch? trang web. Trang web m?c đ?nh là Đ?u tiên-trang web-tên m?c đ?nh.
  4. M? r?ng Máy chủ.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào b? đi?u khi?n tên mi?n, và sau đó nh?p vào Xóa.
 21. Khi b?n s? d?ng nhân r?ng DFS trong Windows Server 2008 và trong phiên b?n sau này, phiên b?n hi?n t?i c?a Ntdsutil.exe không s?ch lên đ?i tư?ng DFS nhân r?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? s? d?ng Adsiedit.msc đ? s?a các đ?i tư?ng nhân r?ng DFS cho d?ch v? mi?n Active Directory (AD DS) b?ng tay. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Đăng nh?p b? ki?m soát mi?n như qu?n tr? viên tên mi?n trong tên mi?n b? ?nh hư?ng.
  2. B?t đ?u Adsiedit.msc.
  3. K?t n?i v?i b?i c?nh đ?t tên m?c đ?nh.
  4. Xác đ?nh v? trí container tô pô DFS Replication sau đây:
   CN = tô pô, CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n, CN = DFSR-Globalsettings, CN = h? th?ng, DC = tên mi?n c?a b?n, DC = h?u t? mi?n
  5. Xóa các msDFSR-thành viên CN đ?i tư?ng có tên máy tính c?.

Th? t?c 2: Windows 2000 (m?i phiên b?n) Windows Server 2003 RTM

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó Nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g?ntdsutil, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Lo?i siêu d? li?u s?ch, và sau đó b?m phím ENTER. D?a trên các tùy ch?n đư?c đưa ra, các qu?n tr? viên có th? th?c hi?n các lo?i b?, nhưng c?u h?nh thêm tham s? ph?i đư?c xác đ?nh trư?c các lo?i b? có th? x?y ra.
 4. Lo?i các k?t n?i và nh?n ENTER. Tr?nh đơn này đư?c s? d?ng đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? c? th? mà nh?ng thay đ?i x?y ra. N?u ngư?i s? d?ng hi?n đang đăng nh?p vào không có quy?n hành chính, ?y nhi?m khác nhau có th? đư?c cung c?p b?ng cách xác đ?nh các thông tin đăng nh?p đ? s? d?ng trư?c khi b?n t?o k?t n?i. Đ? làm đi?u này, lo?i đ?t credsDomainNameTên ngư?i dùngM?t kh?u, và sau đó nh?n ENTER. Đ?i v?i m?t kh?u tr?ng, g? null cho tham s? m?t kh?u.
 5. Lo?i k?t n?i t?i h? ph?c v?ServerName, và sau đó nh?n ENTER. B?n s? nh?n đư?c xác nh?n r?ng k?t n?i thành công đư?c thành l?p. N?u m?t l?i x?y ra, xác minh r?ng b? đi?u khi?n vùng đang đư?c s? d?ng trong k?t n?i có s?n và các ch?ng ch? b?n cung c?p có hành chính quy?n trên máy ch?.

  Chú ý N?u b?n th? k?t n?i t?i h? ph?c v? cùng mà b?n mu?n xóa, khi b?n c? g?ng xóa các máy ch? mà bư?c 15 đ? c?p đ?n, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
  L?i 2094. Đ?i tư?ng DSA có th? không là deleted0x2094
 6. Lo?i b? thu?c lá, và sau đó nh?n ENTER. CácSiêu d? li?u Cleanup tr?nh đơn xu?t hi?n.
 7. Lo?i ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng và b?m phím ENTER.
 8. Lo?i danh sách tên mi?n và nh?n ENTER. Một danh sách các tên mi?n trong r?ng s? đư?c hi?n th?, m?i v?i m?t liên k?t s?.
 9. Lo?i ch?n tên mi?ns? r?i b?m phím ENTER, nơis? là m?t s? liên k?t v?i các tên mi?n các máy ch? b?n đang lo?i b? là m?t thành viên c?a. Tên mi?n b?n ch?n đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u h? ph?c v? đư?c lo?i b? là đi?u khi?n vùng trư?c đó tên mi?n.
 10. Lo?i danh sách các trang web và nh?n ENTER. Một danh sách các trang web, m?i v?i m?t s? liên k?t, s? đư?c hi?n th?.
 11. Lo?i ch?n trang webs? r?i b?m phím ENTER, nơis? là m?t s? liên k?t v?i các trang web các máy ch? b?n đang lo?i b? là m?t thành viên c?a. B?n s? nh?n đư?c m?t xác nh?n danh sách các trang web và tên mi?n b?n đ? ch?n.
 12. Lo?i danh sách các máy ch? trang web vaø baám NH?P. Danh sách các máy ch? trong các trang web, m?i v?i m?t s? liên k?t, hi?n th?.
 13. Lo?i ch?n h? ph?c v?s?, nơis? là m?t s? liên k?t v?i h? ph?c v? b?n b?n mu?n lo?i b?. B?n nh?n đư?c m?t xác nh?n danh sách các máy ch? đư?c ch?n, c?a nó H? th?ng tên mi?n (DNS) lưu tr? tên, và v? trí c?a máy ch? trương m?c máy tính b?n có mu?n lo?i b?.
 14. Lo?i b? thu?c lá và nh?n ENTER. Các Siêu d? li?u Cleanup tr?nh đơn xu?t hi?n.
 15. Lo?i lo?i b? l?a ch?n máy ch? và b?m phím ENTER. B?n s? nh?n đư?c xác nh?n vi?c lo?i b? hoàn thành thành công. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i 8419 (0x20E3)
  Không t?m th?y đ?i tư?ng DSA
  thi?t đ?t NTDS đ?i tư?ng có th? đư?c g? b? t? ho?t đ?ng Thư m?c như là k?t qu? c?a m?t qu?n tr? viên g? b? cài đ?t NTDS đ?i tư?ng, ho?c b?n sao c?a lo?i b? thành công c?a đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y Dcpromo ti?n ích.

  Chú ý B?n c?ng có th? th?y l?i này khi b?n c? g?ng liên k?t v?i các tên mi?n b? đi?u khi?n s? đư?c g? b?. Ntdsutil đ? đ? ràng bu?c lên b? ki?m soát mi?n khác hơn m?t trong đó s? b? lo?i b? v?i siêu d? li?u s?ch.
 16. Lo?i b? thu?c lá t?i m?i menu đ? thoát kh?i các Ntdsutil ti?n ích. B?n s? nh?n đư?c xác nh?n r?ng k?t n?i ng?t k?t n?i thành công.
 17. H?y b? b?n ghi CNAME trong các _msdcs.ngư?i ch? tên mi?n c?a r?ng Khu DNS. Gi? đ?nh r?ng DC s? đư?c cài đ?t l?i và Re-promoted, m?t đ?i tư?ng NTDS cài đ?t m?i đư?c t?o ra b?i s? d?ng m?t GUID m?i và m?t b?n ghi CNAME phù h?p trong DNS. B?n không mu?n các c?a DC mà t?n t?i đ? s? d?ng b?n ghi CNAME c?.

  Như th?c hành t?t nh?t, b?n nên xóa tên máy và các b?n ghi DNS. Nếu th?i gian cho thuê mà v?n c?n trên đ?a ch? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) h? ph?c v? đư?c ch? đ?nh đ? gián tuy?n vư?t quá sau đó khách hàng khác có th? có đư?c IP Đ?a ch? v?n đ? DC.
Bây gi? mà cài đ?t NTDS đ?i tư?ng đ? b? xóa, b?n có th? xoá trương m?c máy tính, h? sơ thành viên đ?i tư?ng, cname (ho?c bí danh) FRS trong các thùng ch?a _msdcs, A (ho?c máy ch?) ghi trong DNS, đ?i tư?ng trustDomain Đ?i v?i m?t đ?a tr? b? xóa tên mi?n, và b? đi?u khi?n tên mi?n.

Chú ý B?n không c?n ph?i t? lo?i b? đ?i tư?ng thành viên FRS trong Windows Server 2003 RTM v? ti?n ích Ntdsutil.exe đ? đ? lo?i b? đ?i tư?ng thành viên FRS khi b?n ch?y các ti?n ích. Additionaly, các siêu d? li?u c?a các tài kho?n máy tính không th? đư?c g? b? n?u tài kho?n máy tính c?a DC ch?a m?t lá đ?i tư?ng. Ví d?, d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS) có th? đư?c cài đ?t trên DC.

Adsiedit Ti?n ích đư?c bao g?m v?i các tính năng công c? h? tr? Windows trong c? Windows 2000 Server và Windows Server 2003. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows, sau các bư?c sau:
 • Windows 2000 Server: On the Windows 2000 Server CD, m? thư m?c Support\Tools, b?m đúp vào Setup.exe, và sau đó theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh.
 • Windows Server 2003: Trên đ?a CD Windows Server 2003, m? thư m?c Support\Tools, b?m đúp vào Suptools.MSI, b?mCài đ?t, và sau đó làm theo các bư?c trong s? h? tr? c?a Windows Thu?t s? thi?t l?p công c? hoàn t?t cài đ?t.
 1. Dùng ADSIEdit đ? xoá trương m?c máy tính. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
  2. M? r?ng các Tên mi?n NCcontainer.
  3. M? r?ng DC =Tên mi?n c?a b?n TênDC = COM, PRI, Đ?A PHƯƠNG, NET.
  4. M? r?ng OU = tên mi?n B? đi?u khi?n.
  5. Nh?p chu?t ph?i CN =đi?u khi?n vùng Tên, và sau đó nh?p vào Xóa.
  N?u b?n nh?n đư?c báo l?i "DSA đ?i tư?ng không th? xoá" thông báo khi b?n c? g?ng xóa các đ?i tư?ng, thay đ?i giá tr? UserAccountControl. Đ? thay đ?i giá tr? UserAccountControl, b?m chu?t ph?i vào b? đi?u khi?n tên mi?n trong ADSIEdit, và sau đó b?m Thu?c tính. Dư?i Ch?n m?t b?t đ?ng s?n đ? xem, b?m UserAccountControl. Nh?p vàoR? ràng, thay đ?i giá tr? đ? 4096, và sau đó nh?p vàoThi?t l?p. Bây gi? b?n có th? xoá các đ?i tư?ng.

  Chú ý Đ?i tư?ng FRS thuê bao s? b? xóa khi máy tính là xóa b? v? nó là m?t đ?a tr? c?a tài kho?n máy tính.
 2. S? d?ng ADSIEdit đ? xóa đ?i tư?ng thành viên FRS. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok
  2. M? r?ng các Tên mi?n NCcontainer.
  3. M? r?ng DC =C?a b?n MiềnDC = COM, PRI, Đ?A PHƯƠNG, NET.
  4. M? r?ng CN = h? th?ng.
  5. M? r?ng CN = sao nhân b?n t?p D?ch v?.
  6. M? r?ng CN = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (SYSVOL chia s?).
  7. Nh?p chu?t ph?i vào b? đi?u khi?n tên mi?n b?n đang lo?i b?, và sau đó b?m Xóa.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n DNS, s? d?ng DNS MMC đ? xóa h? sơ a trong DNS. K? l?c a c?ng đư?c g?i là các b?n ghi máy ch? lưu tr?. Đ? xóa h? sơ A, Nh?p chu?t ph?i vào k? l?c A, và sau đó nh?p vào Xóa. C?ng xóa b?n ghi cname (c?ng đư?c g?i là bí danh) trong các _msdcscontainer. Đ? làm như v?y, m? r?ng các _msdcs kho ch?a, b?m chu?t ph?i vào cname, và sau đó b?m Xóa.

  Quan tr?ng N?u đi?u này là m?t máy ch? DNS, lo?i b? tham chi?u đ?n này DC dư?i các Tên máy ch? tab. Đ? làm đi?u này, trong giao di?n đi?u khi?n DNS, Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n dư?i Forward Lookup khu, b?m Thu?c tính, và sau đó lo?i b? h? ph?c v? này t? các Tên máy ch?tab.

  Chú ý N?u b?n đ? đ?o ngư?c tra c?u khu, c?ng lo?i b? các máy ch? t? nh?ng vùng này.
 4. N?u máy tính b? xóa là b? đi?u khi?n tên mi?n cu?i cùng trong m?t tên mi?n con và các tên mi?n con c?ng đ? đư?c xóa, s? d?ng ADSIEdit đ? xóa các trustDomain đ?i tư?ng cho đ?a tr?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok
  2. M? r?ng các Tên mi?n NCcontainer.
  3. M? r?ng DC =C?a b?n MiềnDC = COM, PRI, Đ?A PHƯƠNG, NET.
  4. M? r?ng CN = h? th?ng.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các Tin tư?ng tên mi?n đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Xóa.
 5. S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? đ? lo?i b? các đi?u khi?n vùng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
  2. M? r?ng Các trang web.
  3. M? r?ng c?a máy ch? trang web. Trang web m?c đ?nh là Đ?u tiên-trang web-teân maëc ñ?nh.
  4. M? r?ng Máy chủ.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào b? đi?u khi?n tên mi?n, và sau đó nh?p vào Xóa.

Cú pháp tùy ch?n nâng cao v?i SP1 hay phiên b?n sau c?a Ntdsutil.exe

Windows Server 2003 SP1 gi?i thi?u m?t cú pháp m?i mà có th? đư?c s? d?ng. B?ng cách s? d?ng cú pháp m?i, nó không c?n yêu c?u đ? ràng bu?c đ? DS và ch?n m?c tiêu ho?t đ?ng c?a b?n. Đ? s? d?ng m?i cú pháp, b?n ph?i bi?t hay có đư?c DN đ?i tư?ng cài đ?t NTDS c?a máy ch? đó b? h? c?p. Đ? s? d?ng cú pháp m?i d?n d?p siêu d? li?u, h?y theo các bư?c sau:
 1. Ch?y ntdsutil.
 2. Chuy?n sang d?u nh?c d?n d?p siêu d? li?u.
 3. Ch?y l?nh sau đây
  lo?i b? l?a ch?n máy ch?<dn of="" the="" server="" object="" in="" the="" config="" container=""></dn>
  M?t ví d? c?a l?nh này là như sau.

  Chú ý Sau đây là m?t trong nh?ng d?ng nhưng đ? đư?c gói.
  Gỡ bỏ h? ph?c v? đ? ch?n CN = servername, cn = máy ch?, cn = sitename, cn = các trang web, cn = c?u h?nh, dc =<forest_root_domain></forest_root_domain>
 4. H?y b? b?n ghi CNAME trong tên mi?n _msdcs.root c?a khu v?c r?ng trong DNS. Gi? s? r?ng DC s? đư?c cài đ?t l?i và re-promoted, m?t m?i Thi?t đ?t NTDS đ?i tư?ng đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t GUID m?i và m?t phù h?p v?i b?n ghi CNAME trong DNS. B?n không mu?n DCs t?n t?i đ? s? d?ng b?n ghi CNAME c?.

  Như th?c hành t?t nh?t, b?n nên xóa tên máy ch? và các DNS h? sơ. N?u th?i gian cho thuê mà v?n c?n trên Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) đ?a ch? h? ph?c v? đư?c ch? đ?nh đ? gián tuy?n vư?t quá, m?t khách hàng có th? L?y đ?a ch? IP v?n đ? DC.
 5. N?u máy tính b? xóa là b? đi?u khi?n tên mi?n cu?i năm m?t tên mi?n con, và tên mi?n con c?ng đ? đư?c xóa, s? d?ng ADSIEdit đ? xóa đ?i tư?ng trustDomain cho đ?a tr?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. M? r?ng các Tên mi?n NCcontainer.
  3. M? r?ng DC =Tên mi?n c?a b?n TênDC = COM, PRI, Đ?A PHƯƠNG, NET.
  4. M? r?ng CN = h? th?ng.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các Tin tư?ng tên mi?n đ?i tư?ng,, và sau đó nh?p vào Xóa.
 6. S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? đ? lo?i b? các đi?u khi?n vùng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
  2. M? r?ng Các trang web.
  3. M? r?ng c?a máy ch? trang web. Trang web m?c đ?nh là Đ?u tiên-trang web-teân maëc ñ?nh.
  4. M? r?ng Máy chủ.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào b? đi?u khi?n tên mi?n, và sau đó nh?p vào Xóa.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? m?nh m? demote b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 ho?c Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
332199B? đi?u khi?n vùng không demote gracefully khi b?n s? d?ng thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? bu?c vi?c trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

Xác đ?nh DN máy ch?

Có có m?t s? cách đ? có đư?c DN đ?i tư?ng máy ch? đó là đ? đư?c g? b?. Các Ví d? sau s? d?ng Ldp.exe. Đ? có đư?c DN b?ng cách s? d?ng Ldp.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y LDP.
 2. Liên k?t v?i rootDSE.
 3. Ch?n View\tree. Căn c? DN nên CN = c?u h?nh, dc = rootdomain, dc =<suffix>.</suffix>
 4. M? r?ng Các trang web.
 5. M? r?ng trang web nơi cư trú c?a các đ?i tư?ng h? ph?c v?.
 6. M? r?ng Các máy ch?.
 7. M? r?ng máy ch? b?n đang lo?i b?.
 8. H?y t?m m?t đư?ng ? phía bên tay ph?i đó b?t đ?u b?ng DN.
 9. Sao chép toàn b? d?ng không bao g?m DN.

  Ví d? snip c?a ph?n đ?u tiên c?a đ?ng LDP spew:

  Expanding base 'CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com'...
  Result <0>: (null)
  Matched DNs: 
  Getting 1 entries:
  >> Dn: CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com”
  
  What you would copy would be 
  
  "CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com"
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
887424Thông báo l?i "DsRemoveDsDomainW l?i 0x2015" khi b?n s? d?ng Ntdsutil đ? c? g?ng lo?i b? siêu d? li?u cho m?t b? đi?u khi?n vùng đ? đư?c g? b? t? m?ng c?a b?n trong Windows Server 2003

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?t k?ch b?n đ? lo?i b? siêu d? li?u Active Directory cho b? ki?m soát mi?n, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:

http://www.Microsoft.com/technet/scriptcenter/Scripts/AD/Domains/addmvb04.mspx

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng đ? h?a (GUI) đ? th?c hi?n các siêu d? li?u ng?u nhiên trong Windows Server 2008 và sau đó, truy c?p vào Microsoft TechNet Web Site sau:

http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/cc816907 (WS.10) .aspx # bkmk_graphical

Thu?c tính

ID c?a bài: 216498 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB216498 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216498

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com