Vi?c xác đ?nh phiên b?n c?a ADSI đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216290
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tùy thu?c vào h? đi?u hành, m?t s? khác nhau các phiên b?n c?a Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI) có th? đư?c cài đ?t trên m?t máy tính. Bài vi?t này mô t? k? thu?t mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh Phiên b?n hi?n đang đư?c cài đ?t.

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor riêng c?a b?n nguy cơ.

Trong Microsoft Windows 2000, ADSI là m?t h? th?ng thành ph?n. V? c?a b?o v? t?p c?a Windows, ADSI không th? đư?c cài đ?t trên ho?c xóa.

Trong Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT 4.0, ADSI là m?t thành ph?n riêng bi?t đư?c cài đ?t.

Ho?t đ?ng Thư m?c khách hàng ph?n m? r?ng (DSClient) là s? thay th? cho ADSI 2.x. Có có hai phiên b?n c?a DSClient:
 • M?t cho máy tính ch?y Windows 95 và Windows 98
 • M?t cho máy ch? Windows NT và máy tr?m
B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a ADSI, b?n có th? mu?n xác đ?nh phiên b?n hi?n đang đư?c cài đ?t trên m?t máy tính c? th?. Thông tin này có th? đư?c b?t ngu?n b?ng cách s? d?ng các phương pháp sau đây:
 • B?ng cách ki?m tra s? đăng k?.
 • B?ng cách xem xét các con s? phiên b?n c?a m?t s? t?p tin trong các h? th?ng t?p tin.

Ki?m tra s? đăng k?

Các phiên b?n g?n đây c?a ADSI cài đ?t đăng k? sau khóa mà ch?a s? phiên b?n hi?n t?i:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\ {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E}
B?ng sau liên quan ADSI Phiên b?n v?i các giá tr? có th? đư?c t?m th?y trong này khóa đăng k?:
Version       Value
----------------   --------
Earlier than 2.5   n/a
2.5         2,5,00,0
Windows 2000     5,0,00,0
DSClient for 9x   5,0,00,0
DSClient for NT   This registry value will not be created or updated.	
Các phiên b?n đó là s?m hơn ADSI 2.5 chưa này đăng k? baám giö? phím. N?u phím này không ph?i là hi?n nay, t?m sau đây khóa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ADs


N?u Đi?u quan tr?ng trư?c đó là hi?n nay, ADSI 2,0 đ? đư?c cài đ?t. N?u phím này không ph?i là hi?n nay, t?m sau đó phím sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ADs
N?u phím này là hi?n nay, ADSI đ? đư?c cài đ?t. N?u phím này không ph?i là hi?n nay, b?n có th? có m?t cài đ?t không đúng ho?c không có cài đ?t ADSI ? t?t c?.

Ki?m tra các h? th?ng t?p tin

ADSI cài đ?t m?t s? DLLs và m?t thư vi?n ki?u vào h? th?ng thư m?c g?c c?a máy tính. Trên m?t máy tính d?a trên Windows NT ho?c m?t Windows 2000-d?a máy tính, c?p này là c?p \Winnt\System32. Trên m?t Windows 95 d?a trên máy tính ho?c máy tính Windows 98-d?a, c?p là các \Windows\System thư m?c.

B?ng dư?i đây phù h?p v?i t?p tin ADSI cùng v?i phiên b?n tương ?ng c?a h?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệp2,0 Web cài đ?t2.5
ActiveDs.dll4.1.100.14.1.258.1
ActiveDs.tlbkhông có phiên b?n đư?c li?t kê4.1.258.1
Adsldp.dll4.1.100.14.1.258.1
Adsldpc.dll4.1.100.14.1.258.1
Adsmsext.dllDLL không hi?n di?n4.1.258.1
Adsnds.dll4.1.100.14.1.258.1
Adsnt.dll4.1.100.14.1.258.1
Adsnw.dll4.1.100.14.1.258.1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpWindows2000DSClient cho 98DSClient cho NT
ActiveDs.dll5.0.2172.15.0.2172.15.0.2195.2649
ActiveDs.tlb5.0.2143.15.0.2143.15.0.2195.2778
Adsldp.dll5.0.2172.15.0.2172.15.0.2195.2649
Adsldpc.dll5.0.2172.15.0.2172.15.0.2195.2649
Adsmsext.dll5.0.2172.15.0.2172.15.0.2195.2649
Adsnds.dll5.0.2143.15.0.2143.1DLL không hi?n di?n
Adsnt.dll5.0.2191.15.0.2191.15.0.2195.2649
Adsnw.dll5.0.2143.15.0.2143.1DLL không hi?n di?n
Chú ý
 • Ti?n tr?nh cài đ?t ADSI c?ng C?p nh?t các t?p tin Wldap32.dll và các t?p tin Nwapi32.dll. Tuy nhiên, thư vi?n c?ng C?p Nh?t c?a gói d?ch v? và các ?ng d?ng Microsoft khác.
 • Khi b?n nâng c?p m?t phiên b?n c? c?a ADSI v?i các DSClient cho NT, DLL không có trong DSClient cho NT cài đ?t không đư?c ghi đè.
ADSI Phiên b?n 2.0 đư?c v?n chuy?n qua m?t vài xe. ActiveDs.dll Phiên b?n s? ph?m vi t? 4.1.100.1 đó là vi?c phát hành s?m nh?t đ? có s?n trên Web, thông qua 4.1.172.1 đó là vi?c phát hành trong Microsoft Trao đ?i BackOffice Resource Kit.

Phiên b?n beta c?a ADSI 2.5 c?ng đ? có s?n t? các trang Web trư?c khi chính th?c phát hành ADSI 2.5. Phiên b?n các con s? cho ADSI 2.5 là trong cú pháp 4.1.25X.1, nơi X có giá tr? 0 (zero) trong phiên b?n Beta đ?u tiên lên thông qua m?t giá tr? c?a 8 cho xây d?ng phiên b?n cu?i cùng. B?n ph?i nâng c?p Prerelease Phiên b?n c?a ADSI 2.5 đ? phát hành xây d?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADSI, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/Technologies/ActiveDirectory/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223048Kh?c ph?c: S? d?ng ADO v?i ADSI tr? v? "l?i 800a01ad (429)"
216709 ADSI 2.0, 2.5, và v?n đ? tương thích MDAC 2,1
251287 Thông báo l?i: cú pháp T?p INF không chính xác trong ph?n "checkforprevver"
288358 Làm th? nào đ? cài đ?t ph?n m? r?ng Active Directory khách hàng

Thu?c tính

ID c?a bài: 216290 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmsg kbmt KB216290 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216290
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com