Kh?c ph?c: b?n ghi d?ch v? ki?m nh?p t? xa đ? v? khi m?t ?ng d?ng c? g?ng đ? l?y l?i hi?u su?t truy c?p d? li?u t? m?t th? hi?n c?a SQL Server trên m?t máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2159286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008, Windows Vista, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng trên máy tính khác. Các ?ng d?ng c? g?ng đ? t?i v? d? li?u hi?u su?t qu?y cho trư?ng h?p c?a SQL Server t? xa.
Trong trư?ng h?p này, D?ch v? t? xa đăng k? treo trên máy tính có cài đ?t SQL Server. Ngoài ra, thông báo l?i tương t? như sau đây đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng trên máy tính có th? hi?n c?a SQL Server cài đ?t:
Faulting ?ng d?ng tên: svchost.exe_RemoteRegistry, phiên b?n: 6..7600. 6385, th?i gian đóng d?u: 0x4a5bc3c
Faulting module tên: perf-MSSQLSERVER-sqlctr 0. .275_unloaded, phiên b?n: 0.0.0.0, th?i gian đóng d?u: 0x4b48 09 ngo?i tr? M?: 0xc0000005
L?i offset: 0x00000000626bfe57
Faulting quá tr?nh id: 0 x d 8
Faulting ?ng d?ng th?i gian b?t đ?u: 0x0 cad723f5bfd536
Faulting ?ng d?ng đư?ng d?n: Lái xe: \Windows\system32\svchost.exe
Faulting module đư?ng d?n: perf-MSSQLSERVER-sqlctr 0. .275
Báo cáo Id: da45823c-4327-df-qu?ng cáo 9-00 7a477845a

Faulting ?ng d?ng tên: svchost.exe_RemoteRegistry, phiên b?n: 6.1.7600.16385, th?i gian đóng d?u: 0x4a5bc3c1
Faulting module tên: sqlctr90.dll_unloaded, phiên b?n: 0.0.0.0, th?i gian đóng d?u: 0x492b1b55
Ngo?i tr? M?: 0xc0000005
L?i offset: 0x000000003353c171
Faulting quá tr?nh id: 0x2eec
Faulting ?ng d?ng th?i gian b?t đ?u: 0x01cad5a366dde911
Faulting ?ng d?ng đư?ng d?n: Lái xe: \Windows\system32\svchost.exe
Faulting module đư?ng d?n: sqlctr90.dll
Báo cáo Id: d0a6f0d5-41b3-11df-ae47-0017a4778006

Ngoài ra, m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng Windows trên máy tính có th? hi?n c?a SQL Server cài đ?t:
Ngày,Th?i gian PM, l?i, Tên_máy_ph?c_v?, 7034, ki?m soát d?ch v? qu?n l?, N/A, N/A, "The Registry t? xa d?ch v? ch?m d?t đ?t ng?t. Nó đ? làm đi?u này s? Time(s)."

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? truy c?p hi?u su?t SQL Server s? d?ng m?t phương pháp không chính xác đ? g?i RegQueryValueEx API đ? truy c?p vào m?t khóa registry. Hành vi này gây ra d?ch v? đăng k? t? xa t?i truy c?p hi?u su?t máy ch? SQL đ? s?p đ?.

Gi?i pháp

Lưu ?: Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3), áp d?ng tích l?y Update 13 cho SQL Server 2005 SP3 trên máy tính nơi b?n có trư?ng h?p SQL Server 2005 cài đ?t. Hi?n nay, đ? phân gi?i này ch? áp d?ng cho SQL Server 2005 SP3.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

V?n đ? đ? đư?c c? đ?nh đ?u tiên trong cumulative update sau c?a SQL Server.

Tích l?y Update 17 cho SQL Server 2008 SP3 CTP

Tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1

C?p Nh?t tích l?y 9 cho SQL Server 2008 R2

Tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 SP2

Cumulative Update 13 cho SQL Server 2005 SP3

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2005 SP4

Cumulative Update 13 cho SQL Server 2008 SP1

V? tích l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tích l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c cumulative update. Ki?m tra các b?n C?p Nh?t tích l?y đ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin hotfix Windows cơ s? d? li?u n?i b? (Microsoft SQL Server nhúng Edition)

Lưu ?: S?a ch?a này ch? áp d?ng cho các phiên b?n 2005 c?a c?a s? cơ s? d? li?u n?i b?.
M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows n?i b? cơ s? d? li?u đư?c cài đ?t trên máy tính.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sqlctr90.dll2005.90.5324.088,68025 tháng 8 năm 201204:43x 64
Sqlctr90.dll2005.90.5324.065,64025 tháng 8 năm 201205:13x 86
Sqlctr90.dll2005.90.5324.0129,64025 tháng 8 năm 201204:32IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Chúng tôi đ? xác đ?nh r?ng v?n đ? này x?y ra ch? khi b?n b?t đ?u công c? giám sát hi?u su?t (ví d?, giám sát h? th?ng Windows ho?c Logman) t? xa và c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? D?a trên Windows 2008 R2 có trư?ng h?p SQL Server cài đ?t. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng hi?u su?t giám sát công c? đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? Windows 2003-d?a đ? giám sát hi?u su?t qu?y đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? D?a trên Windows 2008 R2. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i s? d?ng môi trư?ng theo d?i này, đ?m b?o r?ng k?t n?i đ?u tiên đư?c th?c hi?n t? m?t d?a trên Windows 2008 R2 máy ch?. N?u b?n làm đi?u này, t?t c? các k?t n?i t? máy tính khách hàng Windows Server 2003 s? đư?c thành công.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2159286 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2159286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2159286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com