Hi?u su?t t?m nh?n th?p x?y ra trên m?t máy tính có NUMA d?a trên b? x? l? và đó ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7 n?u m?t ch? đ? yêu c?u r?t nhi?u b? nh? đó là trong đ?u tiên 4 ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2155311 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows 7.
 • Máy tính đ? không đ?ng b? nh? truy c?p (NUMA)-d?a trên b? x? l?.
 • M?t ch? đ? yêu c?u m?t lư?ng l?n b? nh? v?t l? đó là trong các đ?u tiên 4 Gigabyte (GB) b? nh?.
 • Đó là không đ? b? nh? v?t l? đ?y đ? trong v?ng đ?u tiên 4 GB b? nh? theo yêu c?u. Do đó, qu?n l? b? nh? đ? trao đ?i các web site đ? tăng b? nh? v?t l? có s?n.
Trong trư?ng h?p này, hệ điều hành đ?i h?i m?t th?i gian dài đ? đáp ?ng yêu c?u b? nh?. Ví d?, hệ điều hành yêu c?u m?t vài giây đ? đáp ?ng yêu c?u b? nh?. Trong giai đo?n này, vi?c s? d?ng CPU là cao.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? ngư?i qu?n l? b? nh? chuy?n b? nh? các trang đ?n b? nh? ?o trên t?t c? các nút ch?n m?t ngay c? khi các giao đi?m không có b? nh? v?t l? mà là trong v?ng đ?u tiên 4 GB b? nh?. Tuy nhiên, hành vi này là không c?n thi?t. V? v?y, các v?n đ? hi?u su?t xu?t hi?n đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix này. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, qu?n l? b? nh? di chuy?n các trang b? nh? đ?n b? nh? ?o trên ch? các nút ch?n m?t có b? nh? v?t l? trong ph?m vi đư?c yêu c?u.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.207311,286,44011 Tháng sáu, 201007: 14x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.207313,965,32011 Tháng sáu, 201007: 21không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.207313,909,50411 Tháng sáu, 201007: 21không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.207311,736,60011 Tháng sáu, 201005: 59x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.207315,477,25611 Tháng sáu, 201006: 02x 64
Ntdll.dll6.1.7600.207311,290,56811 Tháng sáu, 201007: 14x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.207313,965,32011 Tháng sáu, 201007: 21không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.207313,909,50411 Tháng sáu, 201007: 21không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntdll.dll6.1.7600.207312,783,23211 Tháng sáu, 201004: 59IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2073111,129,21611 Tháng sáu, 201005: 02IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.207311,290,56811 Tháng sáu, 201007: 14x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.207313,965,32011 Tháng sáu, 201007: 21không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.207313,909,50411 Tháng sáu, 201007: 21không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và trên các phiên b?n c?a s?n ph?m SQL Server mà các quy t?c đư?c đánh giá.


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m mà các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nhệ điều hành Windows thi?u C?p Nh?t KB2155311 đ? ngăn ch?n các v?n đ? hi?u su?t trên m?t NUMA d?a trên máy tínhH? th?ng Trung tâm c? v?n phát hi?n phiên b?n NTOSKRNL.EXE file, c?u h?nh NUMA và s? hi?n di?n c?a SQL Server trư?ng h?p trên máy tính giám sát và t?o ra các c?nh báo này. Xem l?i thông tin trong bài vi?t này và áp d?ng các s?a ch?a đ? ngăn ch?n ngư?i nghèo hi?u su?t trên NUMA d?a trên máy tính đang ch?y SQL Server.SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.881 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_04264acaa7d7aabde54d6fb67d04d2d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_420d27620bd0b10b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_581062e74d433c36df8e36ee5d8d87d4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_929118d5c9988de2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_5968e5567679e7b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,802
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_6cc268b52e6f4e07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)07: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_04264acaa7d7aabde54d6fb67d04d2d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_9e2bc2e5c42e2241.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_14fed2ffa49769d9e75ec6728c65f4a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_2c5658d6479dedf6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin50s
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_57a77acd6f82c92e0289ba25a0649f70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_3895f6148c45f62a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_76ade3a09828c724dba0f5b0f1ebbdb6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_e57060d458415e3a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ad3c7ed603f842e508dde41aed1a47d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_3652421c2d3d246f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b4d538fb3154570d4485551d96200e14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_2438eb75e87f2a8a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_b58780da2ed758eb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,806
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)08: 32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_c8e10438e6ccbf3d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)08: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,537
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_bfdc2b2c63381ae6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)07: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_6cc268b52e6f4e07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)07: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_04264acaa7d7aabde54d6fb67d04d2d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_420ecb580bceba07.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_38af53f9bf3550c0a6e076484e98e896_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_855043cc12d015a2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_490c3871c2b892a999b7e15b81197bd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_74f14de3d5c0e50c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_76ade3a09828c724dba0f5b0f1ebbdb6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_895369469fe1f600.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_596a894c7677f0b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,804
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)08: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_6cc40cab2e6d5703.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)08: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.690
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_bfdc2b2c63381ae6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.566 ngư?i
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)07: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20731_none_6cc268b52e6f4e07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)11 Tháng sáu, 2010
Th?i gian (UTC)07: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
dfgdfg

Thu?c tính

ID c?a bài: 2155311 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2155311 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2155311

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com