Mô t? nh?ng s? khác bi?t gi?a h? th?ng ngày tháng năm 1900 và h? th?ng ngày tháng năm 1904 trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214330 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Excel 2000 c?a bài vi?t này, xem các 180162.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Excel h? tr? hai ngày khác nhau h? th?ng. Các h? th?ng này là các h? th?ng ngày tháng năm 1900 và h? th?ng ngày tháng năm 1904. Bài vi?t này mô t? ngày tháng hai h? th?ng và nh?ng v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng sách bài t?p s? d?ng h? th?ng ngày khác nhau.

THÔNG TIN THÊM

H? th?ng ngày tháng năm 1900

Trong h? th?ng ngày tháng năm 1900, ngày đ?u tiên đư?c h? tr? là Ngày 1 tháng 1 1900. Khi b?n nh?p vào m?t ngày, ngày đư?c chuy?n thành m?t n?i ti?p s? đ?i di?n cho s? lư?ng trôi qua ngày k? t? ngày 01, 1900. Cho Ví d?, n?u b?n nh?p vào ngày 5 tháng 7 năm 1998, Excel chuy?n đ?i ngày đ? các s? sê-ri 35981.

Theo m?c đ?nh, Microsoft Excel cho Windows s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900. 1900 Ngày h? th?ng cho phép kh? năng tương thích t?t hơn gi?a Excel và các chương tr?nh b?ng tính, ch?ng h?n như Hoa Sen 1-2-3, đó là đư?c thi?t k? đ? ch?y dư?i MS-DOS ho?c Microsoft Windows.

H? th?ng ngày tháng năm 1904

Trong h? th?ng ngày tháng năm 1904, ngày đ?u tiên đư?c h? tr? là 1 Tháng m?t năm 1904. Khi b?n nh?p vào m?t ngày, ngày đư?c chuy?n thành m?t n?i ti?p s? đ?i di?n cho s? lư?ng trôi qua ngày k? t? tháng m?t 1, 1904. Cho Ví d?, n?u b?n nh?p vào ngày 5 tháng 7 năm 1998, Excel chuy?n đ?i ngày đ? các s? sê-ri 34519.

Theo m?c đ?nh, Microsoft Excel cho Macintosh s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904. V? c?a thi?t k? c?a máy tính Macintosh đ?u tiên, ngày tháng trư?c khi tháng m?t 1, 1904 đ? không đư?c h? tr?. Thi?t k? này nh?m m?c đích ngăn ch?n v?n đ? liên quan đ?n th?c t? r?ng 1900 không ph?i là m?t năm nhu?n. N?u b?n chuy?n sang h? th?ng ngày tháng năm 1900, Excel cho Macintosh nào h? tr? ngày đ?n s?m nh?t là vào ngày 1, 1900.

S? khác bi?t gi?a h? th?ng ngày tháng

B?i v? hai ngày b?t đ?u h? th?ng s? d?ng khác nhau t? vài ngày, các cùng ngày đư?c đ?i di?n b?i s? serial khác nhau trong m?i ngày h? th?ng. Cho Ví d?, ngày 5 tháng 7 năm 1998 có th? có hai con s? serial khác nhau, như sau.
           Serial number
  Date system    of July 5, 1998
  ----------------------------------

  1900 date system  35981
  1904 date system  34519
				
S? khác bi?t gi?a hai h? th?ng ngày là 1.462 ngày; mà là, s? serial chà h? th?ng ngày 1900 luôn luôn 1.462 ngày l?n hơn các s? serial c?a cùng m?t ngày trong h? th?ng ngày tháng năm 1904. 1.462 ngư?i ngày này là tương đương v?i b?n năm và m?t ngày (bao g?m c? ngày m?t nhu?n).

Thi?t l?p h? th?ng ngày cho m?t Workbook

Trong Excel, m?i b?ng tính có th? có h? th?ng ngày c?a riêng m?nh thi?t l?p, ngay c? khi nhi?u sách bài t?p m?.

Đ? thi?t l?p h? th?ng ngày cho m?t b?ng tính trong Microsoft Office Excel 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Excel, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? ho?c chuy?n sang b?ng tính.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn. Trong Excel X và phiên b?n m?i nh?t cho Macintosh, nh?p vào S? thích trên các Excel tr?nh đơn.
 3. B?m vào các Tính toán tab.
 4. S? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 ? b?ng tính, nh?p vào Xoá các 1904 ngày h? th?ng h?p ki?m. S? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904 t?i các b?ng tính, nh?n vào đây đ? ch?n các 1904 ngày h? th?ngh?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok.

Đ? thi?t l?p h? th?ng ngày cho m?t b?ng tính trong Microsoft Office Excel 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? ho?c chuy?n sang b?ng tính.
 2. B?m vào các Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào Excel tùy ch?n.
 3. Nh?p vào Nâng cao.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng h? th?ng d? li?u 1904 h?p ki?m dư?i các Khi tính b?ng tính này, và sau đó nh?p vào Ok.
Nh?n th?y r?ng n?u b?n thay đ?i h? th?ng ngày cho m?t b?ng tính r?ng đ? có ngày đ?n, s? chuy?n đ?i ngày tháng c?a b?n năm và m?t ngày. Cho thông tin v? làm th? nào đ? đúng shifted ngày đ?n, nh?n th?y nh?ng "đi?u ch?nh chuy?n ngày" keá tieáp.

V?n đ? liên k?t và sao chép ngày gi?a Workbooks

N?u hai sách bài t?p s? d?ng h? th?ng ngày khác nhau, b?n có th? g?p ph?i v?n đ? khi b?n liên k?t ho?c sao chép ngày gi?a sách bài t?p. C? th?, nh?ng ngày có th? đư?c chuy?n b?ng b?n năm và m?t ngày.

Đ? xem m?t ví d? v? hành vi này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Excel, t?o ra hai m?i sách bài t?p (Book1 và Book2).
 2. Làm theo các bư?c trong các "thi?t l?p h? th?ng ngày cho m?t Workbook"ph?n đ? s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 trong cu?n sách 1. S? d?ng ngày tháng năm 1904 h? th?ng trong Book2.
 3. Trong Book1, h?y nh?p ngày 5 tháng 7 năm 1998.
 4. Ch?n các t? bào có ch?a ngày và sau đó b?m Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

  Chú ý Trong Excel 2007, ch?n các t? bào có ch?a ngày và sau đó b?m Sao trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab.
 5. Chuy?n sang Book2, ch?n m?t ô, và sau đó nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

  Chú ý Trong Excel 2007, chuy?n sang Book2, ch?n m?t ô, và sau đó nh?p vào Dán trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab.

  Ngày dán như 6 tháng 7 năm 2002. Nh?n th?y r?ng ngày là b?n năm và m?t ngày sau đó hơn ngày trong bư?c 3 v? Book2 s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904.
 6. Trong Book2, g? ngày 5 Tháng 7 năm 1998. Ch?n ô mà ch?a ngày và sau đó b?m Sao trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

  Chú ý Trong Excel 2007, g? ngày 5 Tháng 7 năm 1998 trong Book2. Ch?n ô mà ch?a ngày, và sau đó b?m Sao trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab.
 7. Chuy?n đ?n Book1, ch?n m?t ô, và sau đó nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

  Chú ý Trong Excel 2007, chuy?n đ?n Book1, ch?n m?t ô, và sau đó b?m Dán trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab.

  Ngày dán như 4 tháng 7 năm 1994. Nó đ? đư?c chuy?n b?i b?n năm và m?t ngày b?i v? Book1 s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900.

Đi?u ch?nh chuy?n ngày tháng

N?u b?n liên k?t t? ho?c sao chép ngày gi?a sách bài t?p, ho?c n?u b?n thay đ?i h? th?ng ngày cho m?t b?ng tính đ? có ngày tháng, ngày tháng có th? đư?c chuy?n b?ng b?n năm và m?t ngày. B?n có th? s?a ch?a ngày tháng shifted b?i theo các bư?c sau:
 1. Trong m?t t? bào tr?ng r?ng, nh?p giá tr? 1462.
 2. Ch?n các t? bào. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.

  Chú ý Trong Excel 2007, ch?n ô, và sau đó nh?p vào Sao trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab.
 3. Ch?n các t? bào có ch?a nh?ng ngày shifted. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán đ?c bi?t.

  Chú ý Trong Excel 2007, ch?n các t? bào có ch?a nh?ng ngày shifted, b?m vào Dán trong các B?ng t?m nhóm vào các Trang ch? tab, và sau đó b?m Dán đ?c bi?t.
 4. Trong các Dán đ?c bi?t h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Các giá tr? h?p ki?m dư?i Dán, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong h?p ki?m sau dư?i Ho?t đ?ng.
     Select this   If
     --------------------------------------------------------------------
  
     Add       The dates must be shifted up by four years and one
             day.
  
     Subtract    The dates must be shifted down by four years and one
             day.
  					
 5. Nh?p vào Ok.
L?p l?i các bư?c này cho đ?n khi t?t c? các ngày đ?n shifted đ? S?a ch?a.

N?u b?n đang s? d?ng m?t công th?c đ? liên k?t đ?n m?t ngày khác b?ng tính, và n?u ngày tr? l?i b?i công th?c là không đúng b?i v? các sách bài t?p s? d?ng h? th?ng ngày khác nhau, s?a đ?i các công th?c đ? tr? v? đúng ngày. Ví d?, s? d?ng công th?c sau đây:
  =[Book2]Sheet1!$A$1+1462

  =[Book1]Sheet1!$A$1-1462
				
Trong nh?ng công th?c, 1.462 ngư?i thêm vào ho?c xoá kh?i giá tr? ngày.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 và h? th?ng ngày tháng năm 1904 t?i Excel, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
214348B?ng x?p h?ng tr?c có th? b?n năm đ?u sau khi b?n đ?nh d?ng quy mô
214365 Ch?c năng ngày có th? tr? l?i #NUM! l?i khi năm là 0-3
213593 Ngày tr? l?i vào m?t v? mô là b?n năm quá s?m
214239 T?m b?o v? vô hi?u hóa tùy ch?n cài đ?t
214058 Ngày trong tu?n trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900, là không chính xác trong Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 214330 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
T? khóa: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB214330 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214330

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com