Datumu sist?mu 1900 un datumu sist?mu 1904 at??ir?bas Excel apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 214330 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts Microsoft Excel 2000 versijai, skatiet 180162.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Programma Microsoft Excel atbalsta divas at??ir?gas datumu sist?mas. ??s sist?mas ir datumu sist?mu 1900 un datumu sist?mu 1904. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, divas dienas sist?m?m un probl?mas, kas var rasties, lietojot darbgr?matas, kuras izmanto da??das datumu sist?mas.

PAPILDINDORM?CIJA

Datumu sist?mu 1900

1900 Datumu sist?ma, tad pirmaj? dien?, kas ir atbalst?ts ir 1900. Gada 1. janv?ri. Datumu ievadot datumu p?rv?r? s?rijas skaitlis, kas apz?m? skaitli paiet dienas, kop? 1900. gada 1. janv?ra. Par piem?ram, ja ievad?t 1998. gada 5. j?lij?, programma Excel p?rv?r? datumu, lai s?rijas numurs 35981.

P?c noklus?juma programma Microsoft Excel oper?t?jsist?mai Windows izmanto datumu sist?mu 1900. 1900 Datumu sist?mu nodro?ina lab?ku sader?bu starp Excel un citas izkl?jlapu programmas, piem?ram, Lotus 1-2-3 izveidota t?, lai darbotos saska?? ar MS-DOS un Microsoft Windows.

Datumu sist?mu 1904

Datumu sist?mu 1904, pirmaj? dien?, kas ir atbalst?ts ir 1904. Gada 1. janv?ra. Datumu ievadot datumu p?rv?r? s?rijas skaitlis, kas apz?m? skaitli paiet dienas, kop? 1904. gada 1. janv?ra. Par piem?ram, ja ievad?t 1998. gada 5. j?lij?, programma Excel p?rv?r? datumu, lai s?rijas numurs 34519.

P?c noklus?juma programma Microsoft Excel Macintosh sist?mas datoriem izmanto datumu sist?mu 1904. Sakar? ar iepriek??jiem Macintosh datoriem, dizains bija neatbalsta datumus pirms 1904. gada 1. janv?ra. ?? projekta m?r?is bija nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar to, ka 1900 nav garais gads. Ja p?rsl?dzaties uz datumu sist?mu 1900, Excel for the Macintosh vai atbalsta datumi jau 1900. gada 1. janv?ra.

At??ir?ba starp datumu sist?mas

T? divi datumu sist?mu izmanto?ana citu s?kuma dienas, vienam datumam ir da??das s?rijas numurus, katras sist?mas. Par piem?ram, 1998. gada 5. j?lij? var b?t divas da??das s?rijas numurus ??di.
           Serial number
  Date system    of July 5, 1998
  ----------------------------------

  1900 date system  35981
  1904 date system  34519
				
Starp?ba starp div?m datumu sist?m?m ir 1462 dienas; kas ir s?rijas numurs datumu sist?m? 1900 datumu vienm?r ir 1462 dienas liel?ka par s?rijas numuru no t?s pa?as dienas datumu sist?mu 1904. 1,462 dienas l?dzin?s ?etrus gadus un vienu dienu (ieskaitot vienu l?cienu dien?).

Datumu sist?mu iestat??ana darbgr?matai

Programm? Excel, katr? darbgr?mat? var b?t savs datumu sist?mu iestat?jumu, pat tad, ja ir atv?rtas vair?kas darbgr?matas.

Lai iestat?tu datumu sist?mu darbgr?matu programm? Microsoft Office Excel 2003 un vec?k?s programmas Excel versij?s, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet vai p?rsl?dzieties uz darbgr?matu.
 2. Par R?ki izv?lni, noklik??iniet uz Opcijas. Excel x un jaun?ka versija Macintosh datoriem, noklik??iniet uz Preferences par Excel izv?lne.
 3. Noklik??iniet uz Apr??ins TAB.
 4. Izmanto datumu sist?mu 1900, darbgr?mat?, noklik??iniet, lai not?r?tu uz datumu sist?mu 1904 izv?les r?ti?u. Lietot datumu sist?mu 1904 darbgr?matu, noklik??iniet, lai atlas?tu datumu sist?mu 1904izv?les r?ti?u.
 5. Noklik??iniet uz labi.

Lai iestat?tu datumu sist?mu darbgr?matu programm? Microsoft Office Excel 2007, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet vai p?rsl?dzieties uz darbgr?matu.
 2. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas, un p?c tam noklik??iniet uz Excel opcijas.
 3. Noklik??iniet uz Papildu.
 4. Noklik??iniet, lai atlas?tu Izmantot datu sist?ma 1904 izv?les r?ti?u zem Apr??inot ?o darbgr?matu, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
Iev?rojiet, ka, mainot datumu sist?mu darbgr?matu, kas jau ir datumi, datumi mai?as, ?etrus gadus un vienu dienu. Par inform?ciju par to, k? nov?rst p?rvietotaj?m datumus, redz?t "Labo nob?d?ts datumi" sada??.

Probl?mas, kas savieno un kop??anas datumiem darbgr?mat?s

Ja divas darbgr?matas izmanto at??ir?gas datumu sist?mas, var rasties probl?mas saites vai kop?jot datumiem darbgr?mat?s. Konkr?ti datumi var p?riet ?etrus gadus un vienu dienu.

Lai redz?tu piem?rs ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Excel izveidot divas jaunas darbgr?matas (Gr?mata1 un Book2).
 2. Izpildiet "nosaka datumu sist?mu Darbgr?mata, sada?? Lietot datumu sist?mu 1900 gr?matas 1. Izmanto 1904 datumu Book2 sist?mu.
 3. Book1, ievadiet datumu 1998. gada 5. j?lij?.
 4. Atlasiet ??nu, kur? ir nor?d?ts datums, un p?c tam noklik??iniet uz Kopija par Redi??t izv?lne.

  Piez?me Programm? Excel 2007, atlasiet ??nu, kur? ir nor?d?ts datums, un p?c tam noklik??iniet uz Kopija programm? Starpliktuv? grupu M?jas TAB.
 5. P?rsl?dzieties uz Book2, atlasiet ??nu un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t par Redi??t izv?lne.

  Piez?me Programm? Excel 2007, p?rsl?dzieties uz Book2, atlasiet ??nu un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t programm? Starpliktuv? grupu M?jas TAB.

  Datums tiek iel?m?ta k? 6 July 2002. Iev?rojiet, ka datums ir ?etrus gadus un vienu dienu v?l?k par datumu, 3. darb?b?, jo Book2 izmanto datumu sist?mu 1904.
 6. Book2, ierakstiet datumu 1998. Gada 5. j?lij?. Atlasiet ??nu, kur? tiek att?lots datums un p?c tam noklik??iniet uz Kopija par Redi??t izv?lne.

  Piez?me Programm? Excel 2007, ierakstiet datumu 1998. Gada 5. j?lij? kas Book2. Atlasiet ??nu, kur? ietver datumu un p?c tam noklik??iniet uz Kopija programm? Starpliktuv? grupu M?jas TAB.
 7. P?rsl?dzieties uz Gr?mata1, atlasiet ??nu un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t par Redi??t izv?lne.

  Piez?me Programm? Excel 2007, p?rsl?dzieties uz Gr?mata1, atlasiet ??nu un p?c tam noklik??iniet uz Iel?m?t programm? Starpliktuv? grupu M?jas TAB.

  Datums tiek iel?m?ta k? 1994. gada 4. j?lija. Tas ir nob?d?ts uz leju ?etrus gadus un vienu dienu, jo Gr?mata1 izmanto 1900 datumu sist?mu.

Labojot nob?d?ts datumi

Hipersaiti vai kop?jot datumiem darbgr?mat?s vai ja jums main?t datumu sist?mu darbgr?matu, kur? jau ir datumi, datumi var p?riet ?etrus gadus un vienu dienu. Var labot p?rvietotaj?m datumus r?kojieties ??di:
 1. Tuk?? ??n? ievadiet v?rt?bu 1462.
 2. Atlasiet ??nu. Par Redi??t izv?lni, noklik??iniet uz Kopija.

  Piez?me Programm? Excel 2007, atlasiet ??nu un p?c tam noklik??iniet uz Kopija programm? Starpliktuv? grupu M?jas TAB.
 3. Atlasiet ??nas, kuras satur datumus, kas main?j?s. Par Redi??t izv?lni, noklik??iniet uz ?pa?? iel?m??ana.

  Piez?me Programm? Excel 2007, atlasiet ??nas, kas satur p?rvietotaj?m datumus, noklik??iniet uz Iel?m?t programm? Starpliktuv? grupu M?jas cilni un p?c tam noklik??iniet uz ?pa?? iel?m??ana.
 4. Programm? ?pa?? iel?m??ana dialoglodzi??, noklik??iniet, lai atlas?tu V?rt?bas izv?les r?ti?u zem Iel?m?t, un p?c tam noklik??iniet, lai atlas?tu k?du no izv?les r?ti??m, saska?? ar Darb?ba.
     Select this   If
     --------------------------------------------------------------------
  
     Add       The dates must be shifted up by four years and one
             day.
  
     Subtract    The dates must be shifted down by four years and one
             day.
  					
 5. Noklik??iniet uz labi.
Atk?rtojiet ??s darb?bas, l?dz main?j?s datumi tiks labots.

Ja izmantojat formulu, lai saite uz citu datumu darbgr?matu, un ja formulas atgriezt? datuma ir nepareiza, jo darbgr?matas izmanto at??ir?gas datumu sist?mas, modific?t formulu, lai atgrieztu pareizo datums T?, piem?ram, izmantot ??das formulas:
  =[Book2]Sheet1!$A$1+1462

  =[Book1]Sheet1!$A$1-1462
				
??s formulas 1,462 tiek pievienots vai izdz?sts no datuma v?rt?ba.

UZZI?AS

Pla??ku inform?ciju par to, k? lietot datumu sist?mu 1900 un datumu sist?mu 1904 Excel, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
214348Diagrammas asis var b?t ?etru gadu s?kum?, p?c skalas format??anas
214365 Funkcija DATE var atgrie? # NUM! k??du, ja gad? ir 0-3
213593 Datums, kas atgriez?s makro ir ?etrus gadus p?r?k agri
214239 Lapas aizsardz?ba nevar atsp?jot opciju iestat?jumus
214058 Dienas ned??? pirms 1900. gada 1. mart?, ir nepareizs programm? Excel

Rekviz?ti

Raksta ID: 214330 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB214330 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 214330

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com