Mt s ng dung khach email khng th giai ma email c gi t Outlook 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2142236 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi gi th a ma hoa t Microsoft Office Outlook 2010 n ngi nhn bng ng dung khach email cua bn th ba, chng han nh Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey hoc Thunderbird, ngi nht co th khng oc c th a ma hoa. Trong trng hp s dung ng dung khach Thunderbirdemail, ng dung khach nay co th hin thi thng bao sau trong phn thn cua th khi m:

Thunderbird khng th? gi?i ma th ny

Ngi gi a ma hoa th nay cho ban bng cach s dung mt trong nhng chng chi s cua ban, tuy nhin Thunderbird a khng th tim thy chng chi nay va khoa ca nhn tng ng.

Gi?i php c th?:

 • N?u b?n c m?t th? thng minh, hay ut the vao ngay by gi?.
 • Nu ban ang s dung mt may mi hoc nu ban ang s dung h s mi trn Thunderbird, ban cn khi phuc chng chi va khoa ca nhn cua minh t ban sao lu. Vic sao lu ch?ng ch? th?ng k?t thc trong ".P12".

ng dung khach Thunderbird c th? hi?n th? c?nh bo sau:

Bao mt Th

Th Khng c Ch? ky in t

Th ny khng co ch? ky i?n t? c?a ng?i g?i. Thiu ch ky in t nghia la th co th c gi bi ai o gia mao ia chi email nay. Cung co th th a bi thay i trong qua trinh chuyn qua mang. Tuy nhin, khng ch?c r?ng m?t trong hai s? ki?n a x?y ra.

Th Khng th? Gi?i ma c

Th nay a c ma hoa trc khi chuyn cho ban nhng khng th giai ma c. Co cac v?n ? khng xac inh vi th c ma hoa nay.

ng thi, Microsoft Entourage 2008 (co trong Microsoft Office 2008 danh cho Mac) va Microsoft Outlook 2011 danh cho Mac khng th giai ma th email c gi t Outlook 2010. Ban co th thy li sau trong Outlook 2011 danh cho Mac:

Khng th kim tra bao mt cua th nay do bi li.

NGUYN NHN

Cu phap Th Mt ma (CMS) c ghi lai trong RFC 5652. S inh ro o cho phep s dung subjectKeyIdentifier hoc issuerAndSerialNumber lam SignerIdentifier. Phin ban phat hanh (RTM) cua Outlook 2010 s dung subjectKeyIdentifier lam SignerIdentifier, trong khi o phin ban trc o s dung issuerAndSerialNumber. Nu phn m rng subjectKeyIdentifier khng c xac inh trong chng chi, Outlook 2010 RTM se tao mt phn m rng. Mt s ng dung email khach hoc h iu hanh cua bn th ba khng th s dung subjectKeyIdentifier do Outlook tao. iu nay khin ngi nhn khng th giai ma va oc th.

GI?I PHP

S c nay c khc phuc trong Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1). bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

2460049M t? v Office 2010 SP1

Sau khi cai t SP1, nu phn m rng subjectKeyIdentifier khng co trong chng chi, Outlook se hoan nguyn v s dung issuerAndSerialNumber lam SignerIdentifier.

Giai phap

Nu khng th cai t Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1, ban co th s dung giai phap sau.

yu cu chung ti khc phuc s c nay giup ban, hay chuyn n phn "Khc phuc s c giup ti". N?u b?n mu?n t? mnh kh?c ph?c s? c? ny, hy chuyn n phn "? ti t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo lin k?t Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50724Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Trn may khach cua ngi gi, hay s dung gia tri ng ky sau Outlook 2010 hoan nguyn v ch co trong cac phin ban Outlook trc o.

Quan trong Phng phap nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ras? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. cbao v nhiu hn, hay sao lu s? ng ky trc khi sa i ban co th khi phuc s? ng ky nu co s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu va sau o khi phuc s ng ky, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

322756Cch sao lu v khi phuc s ng ky trong Windows

 1. Khi ng Registry Editor.
 2. inh vi ri bm chon khoa con ng ky sau y:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Chu y Tao khoa con ng ky \Bao mtnu khoa con khng tn tai.
 3. Thm d? li?u ng ky sau vao khoa nay:

  Loai gia tri: DWORD
  Tn gia tri: D liu gia tri UseIssuerSerialNumber
  : 1
 4. Thoat khoi Registry Editor.

THNG TIN THM

Cac san phm cua bn-th ba a c thao lun trong bai vit nay do cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao am, du ngu y hay bng hinh thc khac, v hiu sut hay tin cy cua cac san phm nay.

Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba nhm giup ban tim c h tr ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

bit thng tin v cach lin h vi mt trong nhng cng ty c cp trong bai vit nay, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2142236 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? kha:
KB2142236

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com