Raksta ID: 2142236 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Programm? Microsoft Office Outlook 2010 nos?tot ?ifr?tu zi?ojumu tre?ajai pusei, izmantojot tre??s puses e-pasta klientu, piem?ram, Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey vai Thunderbird, sa??m?js, iesp?jams, nevar?s las?t ?ifr?to zi?ojumu. Ja esat Thunderbird klients, atverot zi?ojumu, t? pamattekst? var tikt par?d?ts ??ds zi?ojums:

Thunderbird nevar at?ifr?t ?o zi?ojumu

S?t?t?js ir ?ifr?jis ?o zi?ojumu, izmantojot vienu no j?su ciparsertifik?tiem, ta?u Thunderbird nevar?ja atrast ?o sertifik?tu un atbilsto?u priv?to atsl?gu.

Iesp?jamie risin?jumi:

 • ja jums ir viedkarte, ievietojiet to;
 • ja lietojat jaunu datoru vai jaunu Thunderbird profilu, atjaunojiet sertifik?tu un priv?to atsl?gu, izmantojot dubl?jumu. Sertifik?tu dubl?jumi parasti beidzas ar ?12?.

Thunderbird klients var par?d?t ??du br?din?jumu:

Zi?ojuma dro??ba

Zi?ojumam nav ciparparaksta

?aj? zi?ojum? nav ietverts s?t?t?ja ciparparaksts. Ciparparaksta tr?kums noz?m?, ka zi?ojumu, iesp?jams, nos?t?jis k?ds, kur? izliekas par ?? e-pasta ?pa?nieku. Ir ar? iesp?jams, ka laik?, kam?r t?kl? tiek veikts zi?ojuma tranz?ts, tas ir main?ts. Tom?r ??da iesp?jam?b? ir ?oti maza.

Zi?ojumu nevar at?ifr?t

Pirms nos?t??anas jums ?is zi?ojums tika ?ifr?ts, bet to nevar at?ifr?t. Ar ?ifr?to zi?ojumu radu??s nezin?ms probl?mas.

Turkl?t Microsoft Entourage 2008 (iek?auta programm? Microsoft Office 2008 oper?t?jsist?mai Mac) un Microsoft Outlook 2011 oper?t?jsist?mai Mac, iesp?jams, nevar?s at?ifr?t programm? Outlook 2010 nos?t?tos e-pasta zi?ojumus. Oper?t?jsist?mai Mac paredz?taj? programm? Outlook 2011 var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

?? zi?ojuma dro??bu nevar p?rbaud?t k??das d??.

IEMESLS

?ifr?t? zi?ojuma sintakse (CMS) ir dokument?ta specifik?cij? RFC 5652. ?? specifik?cija ?auj izmantojot subjectKeyIdentifier vai issuerAndSerialNumber k? SignerIdentifier. Outlook 2010 izlaist? versija (RTM) izmanto subjectKeyIdentifier k? SignerIdentifier, savuk?rt iepriek??j?s versijas izmanto issuerAndSerialNumber. Ja sertifik?t? nav defin?ts subjectKeyIdentifier papla?in?jums, to ?ener? Outlook 2010 RTM. Da?i e-pasta klienti vai tre?o pu?u oper?t?jsist?mas nevar izmantot Outlook ?ener?to subjectKeyIdentifier. T? rezult?t? sa??m?js nevar at?ifr?t un izlas?t zi?ojumu.

RISIN?JUMS

Microsoft Office 2010 1. servisa pakotn? (SP1) ?? probl?ma ir nov?rsta. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

2460049 Office 2010 SP1 apraksts

Ja sertifik?t? tr?kst subjectKeyIdentifier papla?in?juma, p?c SP1 instal??anas programma Outlook atkal izmantos issuerAndSerialNumber k? SignerIdentifier.

Probl?mas risin?jums

Ja nevar instal?t Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni, varat izmantot t?l?k nor?d?to probl?mas risin?jumu.

Ja v?laties, lai m?s nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai nov?rstu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Nov?rst probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Nov?rst probl?mu
Microsoft probl?mu nov?r?ana 50724Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja ?obr?d neizmantojat datoru, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai Outlook 2010 iztur??an?s b?tu t?da pati k? iepriek??j?m Outlook versij?m, s?t?t?ja klient? izmantojiet t?l?k nor?d?to re?istra v?rt?bu.

Svar?gi! ?aj? metod? ir ietverti nor?d?jumi par to, k? modific?t re?istru. Ta?u, ja modific?sit re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas, t?p?c uzman?gi izpildiet nor?d?t?s darb?bas. Laipalielin?tu aizsardz?bu, pirms modific??anas dubl?jiet re?istru, t?d?j?di var?sit ataunot re?istru, ja rad?sies probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t unp?c tam atjaunot re?istru, noklik??iniet un nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

322756K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows

 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet nor?d?to re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet, lai to atlas?tu:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Piez?me Izveidojiet re?istra apak?atsl?gu \Dro??ba, ja t? nepast?v.
 3. Pievienojiet atsl?gai ??dus re?istra datus:

  V?rt?bas tips: DWORD
  V?rt?bas nosaukums: UseIssuerSerialNumber
  V?rt?bas dati: 1
 4. Aizveriet re?istra redaktoru.

PAPILDINDORM?CIJA

Rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu jums sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o.pu?u kontaktinform?cijas pareiz?bu.

Lai ieg?tu inform?ciju, k? sazin?ties ar rakst? min?tajiem uz??mumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2142236 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 22. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
KB2142236

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com