Straipsnio ID: 2142236 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai siun?iamas ?ifruotas lai?kas i? ?Microsoft Office Outlook 2010? gav?jui, naudojan?iam tre?iosios ?alies el. pa?to klient?, pvz., ?Lotus Notes?, ?Entrust?, ?SeaMonkey? arba ?Thunderbird?, gav?jui gali nepavykti perskaityti u??ifruoto lai?ko. Jei naudojamas ?Thunderbirdemail? klientas, atidarius lai?k? jo turinyje gali b?ti rodomas toks prane?imas:

?Thunderbird? negali i??ifruoti ?io lai?ko

Siunt?jas u??ifravo ?? lai?k? naudodamas vien? i? skaitmenini? sertifikat?, ta?iau ?Thunderbird? nepavyko rasti ?io sertifikato ir atitinkamo priva?iojo rakto.

Galimi sprendimai:

 • Jei turite intelektuali?j? kortel?, ?d?kite j? dabar.
 • Jei naudojate nauj? kompiuter? arba nauj? ?Thunderbird? profil?, i? atsargin?s kopijos turite atkurti sertifikat? ir privat?j? rakt?. Sertifikat? atsargin?s kopijos paprastai baigiasi .p12.

?Thunderbird? klientas gali rodyti tok? ?sp?jim?:

Prane?im? sauga

Lai?ke n?ra skaitmeninio para?o

?iame lai?ke n?ra siunt?jo skaitmeninio para?o. Jei n?ra skaitmeninio para?o, rei?kia, kad lai?k? gal?jo i?si?sti ka?kas, kas apsimeta turintis ?? el. pa?to adres?. Gali b?ti, kad lai?kas buvo pakeistas jam keliaujant tinklu. Ta?iau nepana?u, kad bent vienas i? ?i? dalyk? atsitiko.

Lai?ko negalima i??ifruoti

?is lai?kas prie? siun?iant jums buvo u??ifruotas ir jo negalima i??ifruoti. I?kilo ne?inoma problem?, susijusi? su u??ifruotu lai?ku.

Be to, ?Microsoft Entourage 2008? (?traukta ? ?Microsoft Office 2008?, skirt? ?Mac?) ir ?Microsoft Outlook 2011?, skirtoje ?Mac?, gali neb?ti galimyb?s i??ifruoti el. lai?kus, i?si?stus i? ?Outlook 2010?. Gali b?ti rodomas toks klaidos prane?imas ?Outlook 2011?, skirtoje ?Mac?:

D?l klaidos negalima patikrinti ?io lai?ko saugos.

PRIE?ASTIS

Kriptografin? lai?ko sintaks? (CMS) dokumentuojama RFC 5652. Tokia specifikacija leid?ia naudoti ?subjectKeyIdentifier? arba ?issuerAndSerialNumber? kaip ?SignerIdentifier?. ?Outlook 2010? leidimo versijoje (RTM) naudojama ?subjectKeyIdentifier? kaip ?SignerIdentifier?, o senesn?se versijose naudojama ?issuerAndSerialNumber?. Jei ?subjectKeyIdentifier? pl?tinys nenurodytas sertifikate, ?Outlook 2010? RTM j? sukuria. Kai kurie el. pa?to klientai arba tre?i?j? ?ali? operacin?s sistemos negali naudoti ?Outlook? sukurto ?subjectKeyIdentifier?. D?l to gav?jas negali i??ifruoti ir perskaityti lai?ko.

SPRENDIMAS

?i problema pataisyta ?Microsoft Office 2010? 1 pakeitim? pakete (SP1). Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:

2460049?Office 2010? SP1 apra?as

Jei ?diegus SP1 ?subjectKeyIdentifier? pl?tinio sertifikate n?ra, ?Outlook? naudoja ?issuerAndSerialNumber? kaip ?SignerIdentifier?.

Sprendimas

Jei negalite ?diegti ?Microsoft Office 2010? 1 pakeitim? paketo, galite pasinaudoti toliau pateiktu problemos sprendimu.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50724Pastaba ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba. Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? pataisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Siunt?jo kliente naudokite toliau nurodyt? registro reik?m?, kad ?Outlook 2010? pateikt? ankstesn?se ?Outlook? versijose rast? veiksm?.

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, galikilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t?kuo saugiau, pasidarykite atsargin? registro kopij? ir tik tada j? keiskite, kad i?kilus problemoms gal?tum?te registr? atkurti. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? kopij? ir tada atkurtiregistr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:

322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Nor?dami pasirinkti dalin? registro rakt?, raskite ir spustel?kite:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Pastaba. Sukurkite \Saugos registro dalin? rakt?, jei jo n?ra.
 3. ?traukite nurodytus registro duomenis ? ?? rakt?:

  Reik?m?s tipas: DWORD
  Reik?m?s pavadinimas: UseIssuerSerialNumber
  Reik?m?s duomenys: 1
 4. I?eikite i? registro rengykl?s.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, pad?sian?i? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista be ?sp?jimo. ?Microsoft? neatsako u? ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslum?.

Jei reikia informacijos apie tai, kaip susisiekti su ?iame straipsnyje min?tomis ?mon?mis, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

Savyb?s

Straipsnio ID: 2142236 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 22 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
KB2142236

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com