Làm th? nào đ? s? d?ng ngày tháng và th?i gian trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214094 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t Microsoft Excel 2001 cho Mac phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 303216.


Đ?i v?i Microsoft Office Excel 2007, truy c?p vào các Văn ph?ng tr? giúp Excel 2007 và làm th? nào đ? Web trang tr?c tuy?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng built-in ngày và th?i gian ch?c năng trong Microsoft Excel đ? th?c hi?n ph?c t?p ngày và th?i gian tính toán.

Excel lưu các ngày đ?n t?t c? các s? nguyên và th?i gian là phân s? th?p phân. V?i h? th?ng này, Excel có th? thêm, tr? ho?c so sánh ngày tháng th?i gian c?ng gi?ng như b?t k? s? nào khác và t?t c? các ngày đ?n đư?c ch? tác b?ng cách s? d?ng h? th?ng này.

Trong h? th?ng này, s? sê-ri 1 đ?i di?n cho 1/1/1900 12:00 gi? 00 l?n đư?c lưu tr? như là con s? th?p phân gi?a.0 và.99999, nơi .0 là 00: 00: 00 và.99999 là 23: 59: 59. S? nguyên ngày tháng và th?i gian th?p phân phân s? có th? đư?c k?t h?p đ? t?o ra con s? đó có m?t d?u th?p phân và m?t s? nguyên ph?n. Ví d?, m?t s? 32331.06 đ?i di?n cho ngày và th?i gian 7/7/1988 1:26:24 sáng

Đ? giúp b?n th?c hi?n ph?c t?p ngày và th?i gian tính toán, Excel bao g?m nhi?u đư?c xây d?ng trong ngày và th?i gian ch?c năng.

Ch?c năng TODAY() và ch?c năng NOW()

Các NGÀY HÔM NAY ch?c năng tr? v? s? serial c?a ngày hôm nay d?a trên c?a b?n đ?ng h? h? th?ng và không có th?i gian. Các BÂY GI? ch?c năng tr? v? s? serial c?a ngày hôm nay và bao g?m th?i gian.

Làm th? nào ngày tháng đư?c s?p x?p d?a vào s? sê-ri

Trong Excel, ngày đ?n đư?c s?p x?p d?a vào s? serial c?a các ngày, thay v? ngày hi?n th? s?. V? v?y, khi b?n s?p x?p ngày đ?n trong Excel, b?n có th? không nh?n đư?c k?t qu? mà b?n mong đ?i.

Ví d?, n?u b?n s?p x?p m?t lo?t các ngày đ?n đư?c hi?n th? trong các mmmm ngày đ?nh d?ng (n?i ch? tháng đư?c hi?n th?), các tháng là không s?p x?p theo th? t? abc. Thay vào đó, nh?ng ngày đư?c s?p x?p d?a trên ti?m ?n ngày serial s? c?a h?.

Làm th? nào ngày tháng đư?c so sánh d?a trên s? sê-ri

B?i v? s? serial c?ng đư?c s? d?ng trong ngày và th?i gian so sánh k?t qu? th?c t? có th? khác v?i nh?ng g? b?n mong đ?i (d?a trên các hi?n th? các giá tr?).

Ví d?, khi b?n s? d?ng các BÂY GI? ch?c năng đ? so sánh m?t ngày v?i ngày hi?n t?i, như trong các công th?c
  =IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)
công th?c tr? v? FALSE, ngay c? khi ngày hi?n t?i là 10/1/92; nó tr? v? TRUE ch? khi ngày 10/1/92 12:00:00 gi? sáng N?u b?n đang so sánh hai ngày trong m?t công th?c, và b?n không c?n ph?i có th?i gian bao g?m trong k?t qu?, b?n có th? làm vi?c xung quanh hành vi này b?ng cách s? d?ng các NGÀY HÔM NAY ch?c năng đ? thay th?:
  =IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)

Làm th? nào đ? làm vi?c v?i công th?c ngày

Làm th? nào đ? t?m s? ngày gi?a ngày hôm nay và m?t ngày trong tương lai

Đ? t?m s? ngày gi?a bây gi? và ngày m?t đôi khi trong các trong tương lai, s? d?ng công th?c sau
  ="mm/dd/yy"-NOW()
nơi "mm/dd/yy" là ngày trong tương lai. S? d?ng t?ng h?p đ?nh d?ng đ? đ?nh d?ng các t? bào có ch?a các công th?c.

Làm th? nào đ? t?m th?y m?t s? ngày, tháng, và năm gi?a hai ngày

Đ? tính toán s? ngày, tháng, và năm t? hai ngày, nơi b?t đ?u và k?t thúc ngày đư?c nh?p trong các t? bào A1 và A2 tương ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t b?ng tính m?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   B?ng tính Excel


 2. Trong các M?i Workbook c?a s?, b?m B?ng tính tr?ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Excel Workbook


 3. Nh?p d? li?u sau vào b?ng tính:
    A1:  03/25/94 
    A2:  05/01/98


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Các t? bào A1 và A2

 4. G? công th?c sau đây trong t? bào D1:
  =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), 
  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2) 
  <=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2) 
  >=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months, 
  "&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T? bào D1


  Chú ý N?u b?n sao chép và dán công th?c này, h?y ch?c ch?n r?ng có không có ng?t d?ng. N?u có các ng?t d?ng, công th?c s? không ho?t đ?ng.
N?u b?n g? công th?c chính xác, t? bào D1 hi?n th?:
  4 years, 1 months, 6 days

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T? bào D1
Thêm phân tích công th?c cho ngày, tháng, và năm
Công th?c này có th? c?ng đư?c chia nh? thành cá nhân các phân đo?n c?a ngày, tháng, và năm như sau.

Chú ý N?u b?n sao chép và dán các công th?c, đ?m b?o r?ng không có không ng?t d?ng ho?c công th?c s? không ho?t đ?ng.
  Time segment           Formula
  ------------------------------------------------------------------------
  The remaining number of     =A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-
  days between two dates,     IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"
  ignoring years and months
  

  The remaining number of     =MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)
  months between two dates,    <=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,
  ignoring years and days     IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)>=
                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),
                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"

  The number of whole years    =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<
  between two dates        MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1),
                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"
Chú ý Trong công th?c trư?c đó, & "ngày", & "tháng", và & "năm" tùy ch?n. Chúng cho phép b?n đ? phân bi?t các k?t qu? theo ngày, tháng, và năm.

Làm th? nào đ? t?m th?y s? lư?ng các ngày trong tu?n gi?a hai ngày

Đ? t?m s? lư?ng các ngày trong tu?n gi?a hai ngày, nơi b?t đ?u và k?t thúc ngày tháng đư?c g? vào ô A1 và A2 tương ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t b?ng tính m?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Excel Workbook


 2. Trong các M?i Workbook c?a s?, b?m B?ng tính tr?ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Excel Workbook


 3. Nh?p d? li?u sau vào b?ng tính:
    A1:  03/25/94 
    A2:  05/01/98
  

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Các t? bào A1 và A2


 4. Trong t? bào D1, g? công th?c sau đây:
    =NETWORKDAYS(A1,A2)
  

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T? bào D1


  "1071" xu?t hi?n như là k?t qu? trong t? bào D1.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T? bào D1
Chú ý N?u b?n xem # TÊN như là k?t qu?, nh?p vào Add-in trên các Công cụ tr?nh đơn. Nh?n vào đây đ? ch?n các Phân tích ToolPak ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Có N?u b?n đư?c nh?c như cho dù b?n mu?n cài đ?t nó.

Làm th? nào đ? tăng ngày đ?n t?ng bư?c

Đ? tăng m?t ngày b?i m?t s? năm, tháng ho?c ngày, h?y s? d?ng các Theo công th?c, nơi tham kh?o là m?t trong hai ngày giá tr? ho?c t? bào có ch?a ch? các ngày, và value1, value2, và value3 đang t?ng bư?c mà b?n mu?n đ? tăng năm, tháng, và ngày, tương ?ng.
  =DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)
Ví d?, đ? tăng m?t ngày b?i m?t tháng, công th?c là:
  =DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,
  DAY(DATEVALUE("6/20/96")))

Làm th? nào đ? làm vi?c v?i công th?c th?i gian

Làm th? nào đ? tính toán th?i gian đ? qua

Khi b?n tr? các n?i dung c?a m?t t? bào t? khác đ? t?m th?i gian trôi qua gi?a chúng, k?t qu? là m?t s? serial mà đ?i di?n cho elapsed gi?, phút và giây. Đ? th?c hi?n đi?u này s? d? dàng hơn đ? đ?c, s? d?ng đ?nh d?ng th?i gian h:mm trong t? bào có ch?a các k?t qu?.

Trong ví d? sau, n?u các t? bào C2 và D2 ch?a các công th?c = B2-A2, và t? bào C2 đ?nh d?ng trong các đ?nh d?ng chung, các t? bào hi?n th? m?t s? th?p phân (trong trư?ng h?p này, 0.53125, s? sê-ri đ?i di?n c?a 12 gi? 45 phút).
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference
                    (General)    (h:mm)
  A2: 6:30 AM   B2: 7:15 PM   C2: 0.53125   D2: 12:45

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T? bào D2


N?u n?a đêm rơi gi?a th?i gian b?t đ?u và k?t thúc c?a b?n, b?n ph?i tài kho?n cho 24 gi? th?i gian khác nhau. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách thêm s? 1, đ?i di?n cho m?t giai đo?n 24 gi?. Ví d?, b?n có th? thi?t l?p các b?ng dư?i đây, cho phép cho kéo dài th?i gian ngoài n?a đêm.
  A1: Start Time  B1: End Time  C1: Difference D1: Difference
                     (General)    (h:mm)
  A2: 7:45 PM    B2: 10:30 AM  C2: 0.614583333 D2: 14:45
Thi?t l?p b?ng này, g? công th?c sau đây trong các t? bào C2 và D2:
  =B2-A2+IF(A2>B2,1)

Làm th? nào đ? tích l?y gi? và phút l?n hơn 24 gi?

N?u b?n mu?n hi?n th? chính xác m?t th?i gian l?n hơn 24 gi?, b?n có th? s? d?ng đ?nh d?ng đư?c xây d?ng trong 37:30:55. N?u b?n mu?n s? d?ng m?t đ?nh d?ng tùy ch?nh Thay vào đó, b?n ph?i kèm theo các thông s? gi? c?a các đ?nh d?ng trong ngo?c, cho Ví d?:
  [h]:mm

Làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t ngày đ? tương đương c?a nó s? th?p phân

Đ? chuy?n đ?i m?t ngày đăng trên (HH) đ? m?t s? th?p phân (0,00), b?n ph?i chuy?n đ?i s? serial cho m?t th?p phân b?ng cách chuy?n đ?i đ? m?t 24-gi? cơ s?. B?n làm đi?u này b?ng cách nhân th?i gian 24 như sau
  =Time*24
nơi Giờ là m?t s? mà b?n mu?n đ? chuy?n đ?i t? m?t đ?nh d?ng th?i gian đ? m?t s? th?p phân; con s? này có th? là m?t t? bào tham chi?u ho?c m?t chu?i các con s? trong các TIMEVALUE ch?c năng.

Ví d?, n?u ô A1 ch?a m?t th?i đi?m "4: 30" đ?i di?n cho b?n gi? và 30 phút, công th?c là:
  =A1*24
K?t qu? là 4.5.

N?u các t? bào có ch?a c? m?t ngày và m?t th?i gian, s? d?ng công th?c sau đây:
  =(Time-INT(Time))*24
Ví d?, n?u ô A1 l?n đ?c "6/20/96 4:30 AM", công th?c là:
  =(A1-INT(A1))*24
K?t qu? m?t l?n n?a là 4.5.

Làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t s? th?p phân vào tương đương c?a nó ngày

Đ? chuy?n đ?i m?t s? th?p phân (0,00) đ?n ngày n?i ti?p c?a nó tương đương (HH), b?n ph?i chuy?n đ?i s? serial cho m?t th?p phân b?ng cách chuy?n đ?i đ? m?t 24-gi? cơ s?. B?n làm đi?u này b?ng cách chia th?i gian c?a 24 như sau
  =Time/24
nơi Giờ là m?t s? mà b?n mu?n đ? chuy?n đ?i t? m?t th?p phân s? đ? m?t s? sê-ri ngày và có th? m?t t? bào tham chi?u ho?c m?t s? th?c. Ví d?, n?u b?n có m?t giá tr? c?a 4,5 đ? đ?i di?n cho b?n gi? 30 phút trong cell A1, công th?c là:
  =A1/24
K?t qu? là 4: 30.

Làm th? nào đ? chuy?n các t?p tin gi?a Microsoft Excel cho Mac và Excel cho Windows

Theo m?c đ?nh, Excel cho Mac s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904 và Excel cho Windows s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900. Đi?u này có ngh?a là khi b?n g? các n?i ti?p s? 1 trong Excel cho Mac và đ?nh d?ng nó như m?t ngày, Excel hi?n th? nó như 1/2 năm 1904 12:00 gi? sáng Excel for Windows s? hi?n th? s? serial 1 như 1/1/1900 12:00 gi? sáng

N?u b?n chuy?n các t?p tin t? Excel cho Mac đ? Excel cho Windows, s? khác bi?t này trong h? th?ng ngày nên không gây ra m?t v?n đ?, b?i v? h? th?ng ngày tháng đư?c lưu tr? trong m?i t?p tin. Tuy nhiên, n?u b?n sao chép và dán gi?a các t?p tin v?i các h? th?ng khác nhau ngày có ngu?n g?c vào n?n t?ng khác nhau, ngày có th? hi?n th? b?n năm và m?t ngày đi t? ngày chính xác c?a h?.

Đ? thay đ?i đ? h? th?ng ngày tháng năm 1904 trong Excel cho Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Excel cho Windows


 2. B?m vào các Tính toán tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các 1904 ngày h? th?ng ki?m tra h?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?p tho?i tùy ch?n


Đ? thay đ?i đ? h? th?ng ngày tháng năm 1904 trong Excel cho Mac, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Excel tr?nh đơn, nh?p vào S? thích.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Excel cho Mac


 2. B?m vào các Tính toán tab, và sau đó b?m Xóa các 1904 ngày h? th?ng ki?m tra h?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?p tho?i Tu? ch?n

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
214233Văn b?n ho?c s? chuy?n đ?i sang đ?nh d?ng s? không mong đ?i trong Excel
214386 Th?i gian t?i đa trong Microsoft Excel
241072 Ngày tháng và th?i gian hi?n th? như s? serial khi xem công th?c trong Excel
264372 Làm th? nào đ? ki?m soát và hi?u cài đ?t trong h?p tho?i Format Cells trong Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 214094 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate kbmt KB214094 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214094

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com