Ngày trong tu?n trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900 là không chính xác trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214058 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các NGÀY TRONG TU?N ch?c năng đ? tính toán ngày trong tu?n cho nh?ng ngày trư?c khi 1 tháng 3 năm 1900 trong Microsoft Excel 2000, các ch?c năng tr? v? m?t k?t qu? không chính xác.

Ví d?, n?u b?n s? d?ng các NGÀY TRONG TU?N ch?c năng đ? xác đ?nh ngày trong tu?n cho 16 tháng hai năm 1900, tr? v? Microsoft Excel 5, mà ch? ra đó ngày 16 tháng 2 là m?t th? năm. Ch?c năng nên tr? v? 6, v? 16 năm 1900, đ? th?c s? là m?t th? sáu.

Khi b?n s? d?ng các NGÀY TRONG TU?N ch?c năng t?m th?y trong ngày c?a tu?n l? cho ngày đ?n ngày ho?c sau ngày 1 tháng 3 năm 1900, ch?c năng tr? v? câu tr? l?i đúng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n s? d?ng các NGÀY TRONG TU?N ch?c năng đ? xác đ?nh ngày trong tu?n cho ngày trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900.
  • B?n s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm m?t đ?n k?t qu? c?a công th?c như trong Ví d? sau:
=WEEKDAY("2/16/1900",1)+1

THÔNG TIN THÊM

Khi h? th?ng ngày tháng trong Microsoft Excel ban đ?u đư?c t?o ra, nó đ? đư?c thi?t k? đ? hoàn toàn tương thích v?i ngày h? th?ng đư?c s? d?ng b?i khác các chương tr?nh b?ng tính.

Tuy nhiên, trong h? th?ng ngày này, năm 1900 là không chính xác hi?u như năm nhu?n. V? không có 29 tháng 2 ("ngày nhu?n") trong năm 1900, ngày trong tu?n cho b?t k? ngày trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900 (vào ngày hôm sau các "nh?y ngày"), không tính toán m?t cách chính xác.

Lưu ? r?ng đi?u này ch? ?nh hư?ng đ?n ngày trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900, và r?ng các l?i ch? x?y ra khi b?n s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1900 trong Microsoft Excel.

V?n đ? này không x?y ra n?u b?n đang s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904. Khi b?n s? d?ng h? th?ng ngày tháng năm 1904 và ch?c năng ngày trong tu?n đ? tính ngày c?a tu?n l? cho ngày tháng trư?c khi tháng m?t 1, 1904, ch?c năng tr? v? m?t #VALUE! l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 214058 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2001 for Mac
  • Microsoft Excel 98 for Macintosh
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB214058 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214058

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com