Các phương pháp đ? xác đ?nh li?u m?t năm là năm nhu?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214019 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh xem năm trong m?t ngày đư?c s? d?ng trong m?t tài li?u Microsoft Excel là m?t năm nhu?n.

Thông tin thêm

H? th?ng ngày đư?c s? d?ng b?i Excel d?a trên l?ch Dương lịch, l?n đ?u tiên đư?c thành l?p năm 1582 b?i giáo hoàng Dương lịch XIII. L?ch này đư?c thi?t k? đ? s?a l?i Đ? c?p b?i Julius ít chính xác hơn.

Trong l?ch Dương lịch, năm b?nh thư?ng bao g?m 365 ngày. B?i v? kho?ng năm thiên văn (th?i gian c?n thi?t đ? trái đ?t đ? xoay m?t l?n v? m?t tr?i), th?c t? là th?c s? 365.25635 ngày, m?t năm nhu?n"" 366 ngày s? d?ng m?t l?n m?i b?n năm đ? lo?i b? l?i gây ra b?i ba b?nh thư?ng (nhưng ng?n) năm. B?t k? năm đó là đ?ng đ?u chia h?t cho 4 là m?t năm nhu?n: ví d?, năm 1988, 1992, và năm 1996 là năm nhu?n.

Tuy nhiên, v?n c?n là m?t l?i nh? mà ph?i đư?c chi?m. Đ? lo?i b? l?i này, dương l?ch quy đ?nh r?ng m?t năm đó là đ?ng đ?u chia h?t cho 100 (ví d?, 1900) là m?t năm nhu?n ch? n?u nó c?ng là đ?ng đ?u chia h?t cho 400.

V? l? do này, nh?ng năm sau đó không ph?i là năm nhu?n:
1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600
Đi?u này là b?i v? h? là đ?ng đ?u chia h?t cho 100 nhưng không ph?i b?i 400.

Nh?ng năm sau đó là năm nhu?n:
1600, 2000, 2400
Đi?u này là b?i v? h? là đ?ng đ?u chia h?t cho 100 và 400.

V? phiên b?n c?a Microsoft Excel trư?c đó hơn Excel 97 x? l? ch? năm k? t? năm 1900 đ?n 2078, ch? năm 1900 ph?i tuân th? quy t?c lo?i tr? 100/400 năm nhu?n trong Microsoft Excel. Tuy nhiên, đ? đư?c tương h?p v? sau v?i các chương tr?nh khác, Microsoft Excel x? l? năm 1900 là m?t năm nhu?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
214058 Ngày trong tu?n trư?c khi 1 tháng 3 năm 1900 là không chính xác trong Excel

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t năm là m?t năm nhu?n

Đ? xác đ?nh li?u m?t năm là m?t năm nhu?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u năm đ?u chia h?t cho 4, đi đ?n bư?c 2.Otherwise, h?y chuy?n sang bư?c 5.
 2. N?u năm đ?u chia h?t cho 100, đi đ?n bư?c 3.Otherwise, h?y chuy?n sang bư?c 4.
 3. N?u năm đ?u chia h?t cho 400, đi đ?n bư?c 4.Otherwise, h?y chuy?n sang bư?c 5.
 4. Năm là năm nhu?n (nó có 366 ngày).
 5. Năm không ph?i là m?t năm nhu?n (nó có 365 ngày).

Công th?c đ? xác đ?nh li?u m?t năm là m?t năm nhu?n

S? d?ng công th?c sau đây đ? xác đ?nh xem s? năm nh?p vào m?t t? bào (trong ví d? này, cell A1) là m?t năm nhu?n:
=IF(or(Mod(A1,400)=0,and(Mod(A1,4)=0,mod(A1,100)<>0)), "Năm nhu?n", "Không ph?i năm nhu?n")
  If the value in cell A1 is this    The formula returns
  ----------------------------------------------------------
  1992                  Leap Year
  2000                  Leap Year
  1900                  NOT a Leap Year
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 214019 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB214019 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 214019

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com