N?i dung b? thi?u, sai, ho?c c? trong qu?n l? danh m?c đ?u tư ti?n MSN

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 213873 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n xem danh m?c đ?u tư c?a b?n trong MSN ti?n đ?u tư, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • N?i dung qu?n l? danh m?c đ?u tư có th? là m?t tích, không chính xác ho?c đ? l?i th?i.
 • B?n có th? th?y ch? có tài kho?n m?u đư?c li?t kê trong thePortfolio qu?n l? c?a s?.
 • B?n có th? th?y ch? MSN c?a b?n chia s? tài kho?n ch?ng khoán danh (MSNStock danh sách).
 • B?n có th? đư?c nh?c t?o m?t danh m?c đ?u tư.
Lưu ? N?u các m?c Tác v? thông thư?ng và các Nhi?m v? khác đang m?t tích ? bên trái c?a tr?nh qu?n l? danh m?c đ?u tư, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i các danh m?c đ?u tư sang tr?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i MSN ti?n Deluxe danh m?c đ?u tư, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176841 Làm th? nào đ? lo?i b? và cài đ?t chuyên bi?t l?i các thành ph?n MSN ti?n đ?u tư

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n kí nh?p vào tài kho?n Microsoft h? chi?u m?ng khác nhau ho?c ki?m nh?p cho m?t newPassport tài kho?n m?ng không ph?i là liên quan đ?n t?p tin d? li?u danh m?c đ?u tư c?a b?n.
 • B?n ph?i thi?t l?p l?i k?t n?i đ?n web site MSN ti?n InvestingWeb.
 • B?n thay đ?i ho?c nâng c?p tr?nh duy?t c?a b?n.
 • B?n m? ra trư?ng h?p hai hay nhi?u c?a qu?n l? danh m?c đ?u tư, và m?t trư?ng h?p overwrote các thay đ?i b?n th?c hi?n trong trư?ng h?p khác.
 • Tr?nh duy?t có th? báo cáo m?t UserAgentstring không h?p l?.
 • Các t?p tin d? li?u danh m?c đ?u tư đ? b? h?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng phương pháp thích h?p mà các đ?a ch? nguyên nhân c?a v?n đ?.

B?n kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n h? chi?u m?ng khác nhau

kí xu?t kh?i h? chi?u m?ng hi?n t?i và sau đó kí nh?p l?i vào h? chi?u m?ng b?ng cách s? d?ng tên và m?t kh?u b?n ban đ?u đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào t?p tin d? li?u danh m?c đ?u tư c?a b?n.

M?c dù tên c?a h? chi?u m?ng là trong các h?nh th?c c?a m?t đ?a ch? e-mail, nó không liên tr?c ti?p k?t v?i đ?a ch? e-mail th?c t? c?a b?n (tr? khi b?n đang s? d?ng Outlook.com ho?c msn.com). V? v?y, ngay c? khi b?n có m?t đ?a ch? e-mail m?i, b?n có th? v?n s? d?ng đ?a ch? c? như h? chi?u m?ng tên kí nh?p c?a b?n đ? truy c?p d? li?u danh m?c đ?u tư liên quan đ?n tên h? chi?u m?ng đó.

N?u b?n mu?n giúp đ? xác đ?nh n?u b?n đ? t?o tài kho?n h? chi?u m?ng khác, liên h? v?i h? tr? h? chi?u m?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Articles.moneycentral.MSN.com/Common/networkstatus.aspx

Đ?t l?i k?t n?i web site web site MSN ti?n đ?u tư Web

Đ? thi?t l?p l?i k?t n?i c?a b?n đ?n web site MSN ti?n đ?u tư Web, ng?t k?t n?i t? Internet, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó k?t n?i v?i MSN Web site sau:
http://moneycentral.MSN.com/Investor
Lưu ? C?p Nh?t b?t k? l?i t?t, yêu thích, ho?c đánh d?u ki?m b?n s? d?ng đ? k?t n?i đ? qu?n l? danh m?c đ?u tư.

Tr?nh duy?t thay đ?i ho?c nâng c?p

Khi b?n nâng c?p ho?c thay đ?i tr?nh duy?t mà b?n s? d?ng, vị trí mặc định c?a b?n t?p tin d? li?u có th? thay đ?i, và qu?n l? danh m?c đ?u tư không th? xác đ?nh v? trí t?p d? li?u g?n đây nh?t c?a b?n.

B?n có th? t?m và khôi ph?c t?p tin d? li?u c? c?a b?n ho?c khôi ph?c t?p tin sao lưu d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y xem ph?n "Thông tin".

Lưu ? Đ? s? d?ng phiên b?n Deluxe c?a danh m?c đ?u tư qu?n l?, b?n ph?i có Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) ho?c trong Windows Internet Explorer 7.

Trư?ng h?p hai hay nhi?u c?a qu?n l? danh m?c đ?u tư đư?c m?

MSN ti?n đ?u tư ti?t ki?m nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong qu?n l? danh m?c đ?u tư khi b?n làm m?i tr?nh duy?t c?a b?n ho?c nh?p vào m?t khu v?c bên trong MSN ti?n đ?u tư. N?u b?n m? nhi?u hơn m?t ví d? c?a qu?n l? danh m?c đ?u tư, b?n có th? vô t?nh ghi đè lên thay đ?i b?n th?c hi?n.

N?u b?n c? g?ng đ? ghi đè lên các t?p tin d? li?u, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
M?t ví d? c?a tr?nh duy?t đ? đ? lưu vào datafile MSN ti?n đ?u tư. B?n có mu?n thay th? các d? li?u đ? lưu v?i các d? li?u trong danh m?c đ?u tư này? T?t c? d? li?u đ? lưu trư?c đó s? đư?c ghi đè.
Làm theo các bư?c trong ph?n "Thông tin thêm" đ? xem n?u b?n có th? t?m và khôi ph?c t?p tin d? li?u có ch?a d? li?u b?n mu?n.

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, không ch?y nhi?u instances c?a qu?n l? danh m?c đ?u tư.

Tr?nh duy?t báo cáo m?t chu?i ngư?i dùng không h?p l?

N?u UserAgent là không h?p l? ho?c không ph?i là có th? đ?c đư?c, thoát kh?i tr?nh duy?t c?a b?n, ng?t k?t n?i t? Internet, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, nâng c?p ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh duy?t c?a b?n. Đ? nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Microsoft.com/IE/Download

T?p tin b? hư h?ng d? li?u

Làm theo các bư?c trong ph?n thông tin đ? t?m và khôi ph?c t?p tin d? li?u có ch?a d? li?u mà b?n mu?n.

Thông tin thêm

Xác đ?nh nơi t?p tin MSN ti?n c?a b?n đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n

Đ? xác đ?nh nơi t?p tin d? li?u c?a b?n đư?c lưu tr? và nh?ng g? nó hi?n đư?c đ?t tên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong danh m?c đ?u tư Manager, trong ph?n các nhi?m v? khác , b?m vào Thêm.
 2. Nh?p vào V? tr?nh qu?n l? danh m?c đ?u tư.

Xác đ?nh các phiên b?n c?a MSN ti?n đ?u tư mà b?n đang s? d?ng

B?n đang s? d?ng phiên b?n Deluxe (ActiveX) MSN ti?n đ?u tư n?u b?n có th? xem các Tác v? chungNhi?m v? khác tùy ch?n ? bên trái c?a qu?n l? danh m?c đ?u tư. N?u b?n không th?y các tùy ch?n này, b?n đang s? d?ng phiên b?n cơ b?n (HTML) c?a các trang web MSN ti?n đ?u tư Web. Trong phiên b?n cơ b?n, b?n đư?c truy c?p vào các t?p tin d? li?u c?a b?n đư?c lưu tr? trên máy ch? b?ng cách đăng nh?p vào tài kho?n h? chi?u m?ng đó là liên quan đ?n d? li?u c?a b?n.

T?m nơi qu?n l? danh m?c đ?u tư ti?t ki?m t?p tin d? li?u m?c đ?nh cho phiên b?n ActiveX c?a MSN ti?n đ?u tư

Đ? bi?t nơi t?p d? li?u c?a b?n đư?c lưu tr? và nh?ng g? nó hi?n đư?c đ?t tên, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong danh m?c đ?u tư Manager, trong ph?n các nhi?m v? khác , b?m vào Thêm.
 2. Nh?p vào V? tr?nh qu?n l? danh m?c đ?u tư.
Ghi l?i v? trí đư?ng d?n t?p tin c?a b?n.

T?m th?y MSN ti?n đ?u tư t?p tin d? li?u

Đ? t?m các t?p tin d? li?u cho MSN ti?n đ?u tư:
 1. Sao lưu các t?p tin d? li?u hi?n t?i. N?u b?n khôi ph?c l?i m?t Backupfile, b?n thay th? các t?p tin d? li?u hi?n t?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu d? li?u c?a b?n MSN Money, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  164062 Làm th? nào đ? sao lưu ho?c khôi ph?c d? li?u danh m?c đ?u tư ti?n MSN
 2. M? trang MSN ti?n đ?u tư ch? sau đây:
  http://moneycentral.MSN.com/Investor/Home.asp
 3. T?m ki?m các t?p tin d? li?u. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c, n?u thích h?p cho h? đi?u hành c?a b?n.

  Trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista
  1. Nh?p vào b?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Nút b?t đ?u
   , và sau đó b?m vào h?p B?t đ?u t?m ki?m .
  2. G? d?ng sau đây:
   *.mny, *.mbf
   Đi?u này t?m ki?m cho b?t k? t?p tin d? li?u hi?n t?i và b?t k? backupfiles mà b?n đ? th?c hi?n.
  Trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c m?t phiên b?n c? c?a Windows
  1. Trên thanh tác v? c?a Windows, b?m vào b?t đ?u, ch? đ? T?m, và sau đó nh?p vào t?p tin orFolders
  2. Trong h?p Named , g? d?ng sau đây:
   *.mny, *.mbf
   Đi?u này t?m ki?m cho b?t k? t?p tin d? li?u hi?n t?i và b?t k? backupfiles mà b?n đ? th?c hi?n.
 4. Trong danh sách t?m th?y t?p tin, lưu ? tên và các t?p tin ofeach v? trí đ? đư?c t?m th?y. B?n có th? khôi ph?c l?i b?t k? m?t trong nh?ng t?p tin này trong PortfolioManager.

Khôi ph?c t?p d? li?u MSN ti?n đ?u tư ActiveX

 1. M? tr?nh qu?n l? danh m?c đ?u tư.
 2. Nh?p vào Thêm, và sau đó nh?p vào tùy ch?n t?p.
 3. Nh?p vào khôi ph?c.
 4. Trong nh?n vào h?p, b?m vào thatcontains thư m?c t?p tin mà b?n mu?n khôi ph?c.
 5. B?m vào các t?p tin mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vàom?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 213873 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • MSN Money
 • MSN Money Plus
T? khóa: 
kbmoneyinvest kbmoneyweb kbprb kbmt KB213873 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 213873

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com