Programski dodaci se ne u?itavaju pri kori??enju komande CreateObject u programu Excel

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 213489 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pristupite programu Microsoft Excel kao objektu OLE automatizacije pomo?u komande CreateObject, ne u?itavaju se programski dodaci, datoteke koje se nalaze u direktorijumu XLStart, kao ni podrazumevana nova radna sveska.

UZROK

Kada poku?ate da u?itate programske dodatke i datoteke, Excel ?alje poruku aplikaciji koja je uputila poziv, na primer Visual Basic, da nije spreman da odgovori na zahtev i da poku?a ponovo kasnije. Aplikacija koja je uputila poziv mo?da ne mo?e da obradi ovaj zahtev i nastavi sa preostalim komandama.

ZAOBILA?ENJE

Microsoft obezbe?uje primere programiranja samo radi ilustracije, bez izri?ite ili podrazumevane garancije. To obuhvata, ali se ne ograni?ava na podrazumevane garancije za mogu?nosti prodaje ili prikladnost za odre?enu svrhu. Ovaj ?lanak podrazumeva da ste upoznati sa programskim jezikom koji se prikazuje i sa alatkama koje se koriste za procedure kreiranja i otklanjanja gre?aka. In?enjeri podr?ke korporacije Microsoft mogu da pomognu u obja?njavanju funkcija odre?ene procedure. Me?utim, oni ne?e menjati ove primere da bi obezbedili dodatne funkcije niti kreirati procedure da bi ispunili va?e odre?ene zahteve.

Da biste u?itali datoteku programskog dodatka kada pokrenete Excel kao objekat OLE automatizacije, ru?no u?itajte programski dodatak. Slede primeri ovog metoda.

Microsoft Office Excel 2007

Sub LoadAddin()

  ' Dimenzionirajte promenljivu xl kao tip objekta.
  Dim xl As Object

  ' Aktivirajte Microsoft Excel i dodelite promenljivoj xl.
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")

  ' Otvorite ?eljenu datoteku programskog dodatka, u ovom primeru to je XLQUERY.XLAM.
  XL.Workbooks.Open (XL.librarypath & "\MSQUERY\XLQUERY.XLAM")

  ' Ako treba da registrujete funkcije i komande
  ' koje se nalaze u resursu (XLL), koristite metod ?RegisterXLL?.
  ' U dolenavedenom primeru registrovane su sve funkcije resursa
  ' Analys32.xll.
  ' XL.RegisterXLL "Analys32.xll"

  ' Pokrenite automatske makroe koji se nalaze u datoteci programskog dodatka
  ' Automatski makroi se ne pokre?u kada otvorite datoteku
  ' pomo?u metoda ?Otvaranje?.
  XL.Workbooks("xlquery.xlam").RunAutoMacros 1

  Set XL = Nothing
 End Sub
				

Microsoft Office Excel 2003 i starije verzije programa Excel

Sub LoadAddin()

  ' Dimenzionirajte promenljivu xl kao tip objekta.
  Dim xl As Object

  ' Aktivirajte Microsoft Excel i dodelite promenljivoj xl.
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")

  ' Otvorite ?eljenu datoteku programskog dodatka, u ovom primeru to je XLQUERY.XLA.
  XL.Workbooks.Open (XL.librarypath & "\MSQUERY\XLQUERY.XLA")

  ' Ako treba da registrujete funkcije i komande
  ' koje se nalaze u resursu (XLL), koristite metod ?RegisterXLL?.
  ' U dolenavedenom primeru registrovane su sve funkcije resursa
  ' Analys32.xll.
  ' XL.RegisterXLL "Analys32.xll"

  ' Pokrenite automatske makroe koji se nalaze u datoteci programskog dodatka
  ' Automatski makroi se ne pokre?u kada otvorite datoteku
  ' pomo?u metoda ?Otvaranje?.
  XL.Workbooks("xlquery.xla").RunAutoMacros 1

  Set XL = Nothing
 End Sub
				

DODATNE INFORMACIJE

Budu?i da Excel ne u?itava programske dodatke ili datoteke iz direktorijuma XLStart kada ga pozovete kao objekat OLE automatizacije, imate potpunu kontrolu nad procesom u?itavanja. Ako ?elite da se u?ita neki programski dodatak, mo?ete ga ru?no u?itati.

Ovo pona?anje zna?i i da u?itavanje programa Excel kada ga pozove komanda CreateObject ne spre?avaju gre?ke makroa, upozorenja o zaklju?anoj datoteci ili o datoteci samo za ?itanje. Druga prednost ovog pona?anja je u tome ?to je potrebno manje vremena da se Excel u?ita nego kada se u?itavaju programski dodaci ili datoteke.

REFERENCE

Za vi?e informacija o pronala?enju pomo?i za Visual Basic za aplikacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
226118 Lista resursa koji su dostupni da vam pomognu da nau?ite programiranje u programu Visual Basic za aplikacije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 213489 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbautomation kbvba kbexpertiseinter kbdtacode kbprb kbprogramming KB213489

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com