Netiek iel?d?tas pievienojumprogrammas, izmantojot komandu CreateObject programm? Excel

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 213489 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Piek??stot programmai Microsoft Excel k? OLE automatiz?cijas objektam, izmantojot komandu CreateObject, netiek iel?d?tas pievienojumprogrammas, faili, kas atrodas direktorij? XLStart, un jauna noklus?juma darbgr?mata.

IEMESLS

M??inot iel?d?t pievienojumprogrammas un failus, programma Excel nos?ta zi?ojumu izsauco?ajai lietojumprogrammai, piem?ram, Visual Basic, ka t? nav gatava rea??t uz piepras?jumu un ka v?l?k j?m??ina v?lreiz. Izsauco?? lietojumprogramma, iesp?jams, nevar apstr?d?t ?o piepras?jumu un turpin?s ar n?kamaj?m komand?m.

PROFILAKSE

Korpor?cija Microsoft nodro?ina tikai ilustrat?vus programm??anas paraugus, nesniedzot nek?das tie?as vai netie?as garantijas, tai skait?, bet neaprobe?ojoties ar, netie?as garantijas, kas attiecas uz piepras?jumu vai piem?rot?bu k?dam m?r?im. ?is raksts paredz?ts cilv?kiem, kas p?rzina aprakst?to programm??anas valodu, r?kus un atk??do?anas proced?ras. Microsoft atbalsta in?enieri var pal?dz?t izskaidrot k?das noteiktas proced?ras funkcionalit?ti. Ta?u vi?i nemain?s ?os piem?rus, lai tos padar?tu skaidr?kus, un neveidos jaunas proced?ras, kas atbilstu ?pa??m pras?b?m.

Lai iel?d?tu pievienojumprogrammas failu, palai?ot programmu Excel k? OLE automatiz?cijas objektu, iel?d?jiet pievienojumprogrammu manu?li. ??s metodes piem?ri ir ??di:

Microsoft Office Excel 2007

Sub LoadAddin()

  ' Main?gais izm?rs xl k? objekta tips.
  Dim xl As Object

  ' Aktiviz?jiet programmu Microsoft Excel un pie??iriet main?gajam xl.
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")

  ' Atveriet v?lamo pievienojumprogrammas failu, ?aj? piem?r? XLQUERY.XLAM.
  XL.Workbooks.Open (XL.librarypath & "\MSQUERY\XLQUERY.XLAM")

  ' Ja j?re?istr? funkcijas un komandas, kas
  ' atrodas resurs? (XLL), izmantojiet metodi RegisterXLL.
  ' T?l?k nor?d?taj? piem?r? visas Analys32.xll funkcijas ir
  ' re?istr?tas.
  ' XL.RegisterXLL "Analys32.xll"

  ' Palaidiet jebkuru autom?tisko makro, kas atrodas pievienojumprogrammas fail?
  ' Autom?tiskais makro netiek palaists, ja atverat failu,
  ' izmantojot metodi Atv?rt.
  XL.Workbooks("xlquery.xlam").RunAutoMacros 1

  Set XL = Nothing
 End Sub
				

Microsoft Office Excel 2003 un vec?kas Excel versijas

Sub LoadAddin()

  ' Main?gais izm?rs xl k? objekta tips.
  Dim xl As Object

  ' Aktiviz?jiet programmu Microsoft Excel un pie??iriet main?gajam xl.
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")

  ' Atveriet v?lamo pievienojumprogrammas failu, ?aj? piem?r? XLQUERY.XLA.
  XL.Workbooks.Open (XL.librarypath & "\MSQUERY\XLQUERY.XLA")

  ' Ja j?re?istr? funkcijas un komandas, kas
  ' atrodas resurs? (XLL), izmantojiet metodi RegisterXLL.
  ' T?l?k nor?d?taj? piem?r? visas Analys32.xll funkcijas ir
  ' re?istr?tas.
  ' XL.RegisterXLL "Analys32.xll"

  ' Palaidiet jebkuru autom?tisko makro, kas atrodas pievienojumprogrammas fail?
  ' Autom?tiskais makro netiek palaists, ja atverat failu,
  ' izmantojot metodi Atv?rt.
  XL.Workbooks("xlquery.xla").RunAutoMacros 1

  Set XL = Nothing
 End Sub
				

PAPILDINDORM?CIJA

T? k? programma Excel neiel?d? pievienojumprogrammas vai failus direktorij? XLStart, kad to izsaucat k? OLE automatiz?cijas objektu, j?s piln?b? kontrol?jat iel?des procesu. Ja v?laties, lai tiktu iel?d?ta pievienojumprogramma, varat to iel?d?t manu?li.

??da darb?ba noz?m? ar? to, ka makro k??das, br?din?jumi par blo??tu failu vai tikai las?mu failu attur programmu Excel no iel?des, kad to izsauc komanda CreateObject. Cita ??das darb?bas priek?roc?ba ? maz?ks Excel iel?des laiks, nek? iel?d?jot pievienojumprogrammas vai failus.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? sa?emt pal?dz?bu darb? ar programmu Visual Basic for Applications, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
226118 Pieejamo resursu saraksts, lai pal?dz?tu apg?t Visual Basic for Applications programm??anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 213489 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautomation kbvba kbexpertiseinter kbdtacode kbprb kbprogramming KB213489

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com