?ng d?ng Office m? ra ? d?ng tr?ng t? Sharepoint, WebDAV ho?c trang web khi trang web l HTTP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2123563 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi s? c? ny x?y ra, b?n c?ng c th? g?p ph?i cc tri?u ch?ng b? sung sau:
 • Ban khng nhn c li nhc nhp Mt khu xac thc c ban khi ban c gng m hoc tai tp xung.
 • Ban khng nhn c thng bao li khi c gng m tp. ?ng d?ng Office ?c lin k?t b?t ?u nhng t?p ? ch?n khng m?.

Nguyn nhn

S c nay xay ra khi cac iu kin di y la ung:
 • My ch? ?c c?u h?nh cho Xc th?c c b?n.
 • Kt ni gia may tinh cua ban va may chu web khng s dung Lp Socket Bao mt (SSL).
Theo mc inh, cac hoat ng cua tp s dung Xac thc c ban qua kt ni HTTP khng SSL bi v hiu ha trong cac ng dung Office 2010 v Office 2013.

Khi Xac thc c ban bi v hiu hoa, mt trong nhng trng hp sau xay ra:
 • ng dung khach s dung mt phng thc xac thc khac. Trng hp nay xay ra nu may chu h tr phng thc xac thc khac.
 • Yu c?u khng thnh cng (? bi?t chi ti?t v? nh?ng i?u s? x?y ra khi yu c?u khng thnh cng, h?y xem danh sch trong ph?n "Chi ti?t tri?u ch?ng b? sung").

Gi?i php

N?u gi?i php s? d?ng HTTPS thay v? HTTP khng ho?t ?ng, gi?i php l b?t m? ha SSL trn my ch? web ? cho php truy c?p ?ng d?ng khch qua HTTPS.

Ch ? Theo mc inh, cac ng dung Office 2010 co th truy cp va tai xung cac t?p t may chu web chi s dung Xac thc c ban qua kt ni SSL.

Cch gi?i quy?t khc

khc phuc s c nay, hay cac ng dung Office 2013 v Office 2010 kt ni vi mt may chu web bng cach s dung Xac thc c ban qua kt ni khng SSL.

C?nh bo Khi b?n b?t Xc th?c c b?n m khng c SSL, b?n ph?i ch?u r?i ro ng k? v? b?o m?t.

Gi?i thi?u v? Xc th?c c b?n v r?i ro b?o m?t

Xc th?c c b?n yu c?u ng?i dng c tn ng?i dng v m?t kh?u h?p l? ? truy c?p n?i dung. Phng php xc th?c ny khng yu c?u tr?nh duy?t c? th? v t?t c? cc tr?nh duy?t chnh ?u h? tr? phng php ny. Xc th?c c b?n c?ng hi?u qu? v?i t?ng l?a v my ch? proxy. V? nh?ng l? do trn, b?n nn ch?n ty ch?n ny khi mu?n h?n ch? m?t s? nhng khng ph?i t?t c? n?i dung trn my ch?.

Tuy nhin, nh?c i?m c?a Xc th?c c b?n l phng php ny truy?n m?t kh?u ?c m? ha b?ng base64 khng ?c m? ha qua m?ng. Nu mt khu nay bi chng trinh theo doi lu thng trn mang ngn chn qua mang, ngi dung trai phep co th xac inh tn ngi dung va mt va s dung lai nhng uy nhim nay. Vi ly do rui ro v bao mt nay ma cac ng dung Office 2010 v hiu hoa Xac thc c ban qua kt ni khng SSL trong cu hinh mc inh.

B?n ch? nn s? d?ng Xc th?c c b?n khi b?n bi?t r?ng k?t n?i gi?a my khch v my ch? l b?o m?t. K?t n?i ph?i ?c thi?t l?p qua ?ng dy ring ho?c b?ng cch s? d?ng m? ha SSL v B?o m?t L?p Truy?n t?i (TLS). V d?: ? s? d?ng Xc th?c c b?n v?i WebDAV, b?n nn c?u h?nh m? ha SSL.

? bi?t thm thng tin v? Xc th?c c b?n, h?y xem Xc th?c c b?n v C?u h?nh Xc th?c c b?n (IIS 7).

? bi?t thm thng tin v? SSL v ch?ng ch?, h?y xem SSL v ch?ng ch?.

B?t Xc th?c c b?n qua k?t n?i khng ph?i SSL

Hai bc sau m ta cach bt cac ng dung Office 2013 v Office 2010 m cac loai tp Office trc tip t may chu chi h tr Xac thc c ban qua kt ni khng ph?i SSL. Chi nn th?c hi?n theo nhng bc nay nu ban tin tng r?ng kt ni gia ngi dung va may chu web an toan. Kt ni cap trc tip hoc ng dy ring c coi la ti u cho kt ni an toan.

Chu y i vi cac ng dung Office 2013 v Office 2010, ca hai bc u la bt buc. i vi cac ng dung Office khac, chi bc 1 la bt buc.

B?c 1: C?u h?nh b i tuyn WebDAV trn my khch
Ch ? B?c ny b?t bu?c ?i v?i cc ?ng d?ng trong b? Office 2007 v trong Office 2013 v Office 2010.

Trn may khach, cu hinh B i tuyn WebDAV bt Xac thc c ban qua kt ni khng ph?i SSL.

Quan trong Th?c hi?n theo cc b?c trong ph?n ny m?t cch c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi s?a ?i kha ng k?, h?y sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.

Windows XP va Windows Server 2003

bt Xac thc c ban trn may khach, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit ri bm OK.
 2. Tim, sau o bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go UseBasicAuth, ri nhn Enter.
 5. Bm chut phai vao UseBasicAuth, ri bm Sa i.
 6. Trong d liu Gia tri, go 1, sau o bm OK.

  Chu y Xac thc c ban c bt nu muc ng ky UseBasicAuth c t thanh gia tri khac khng. Xc th?c c b?n b? t?t n?u m?c ng k? UseBasicAuth khng hi?n th? ho?c n?u m?c ng k? UseBasicAuth ?c ?t thnh 0(khng).

  nh x? nh sau:
  0 - Xc th?c c b?n b? v hi?u ha
  1 - Chi bt Xac thc c ban cho kt ni SSL
  2 - Xc th?c c b?n ?c b?t cho k?t n?i SSL v khng ph?i SSL
 7. Thoat Registry Editor ri khi ng lai may tinh.

Windows Vista, Windows 7 v Windows 8

bt Xac thc c ban trn may khach, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong Windows 7 hoc trong Windows Vista, bm Bt u, go regedit vao Bt u Tim kim, ri nhn Enter.

  Trong Windows 8, gi? phm Windows (WINKEY) + F, t sng ?ng d?ng trong thanh Menu, nh?p regedit vo n T?m ki?m , sau nh?n Enter.
 2. Tim, sau o bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go BasicAuthLevel, ri nhn Enter.
 5. Bm chut phai vao BasicAuthLevel, ri bm Sa i.
 6. Trong d liu Gia tri, go 2, sau o bm OK.

  Chu y Anh xa nh sau:
  0 - Xc th?c c b?n b? v hi?u ho
  1 - Chi bt Xac thc c ban cho kt ni SSL
  2 - Xc th?c c b?n ?c b?t cho k?t n?i SSL v khng ph?i SSL
 7. Thoat Registry Editor ri khi ng lai may tinh.

bit thm thng tin v cach cu hinh b? ?i tuy?n WebDAV ? b?t Xc th?c c b?n, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
841215 Thng bo l?i khi b?n c? k?t n?i v?i th vi?n ti li?u Windows SharePoint: "L?i h? th?ng 5 ? x?y ra"
B?c 2: C?p nh?t S? ng k? trn my khch
Ch ? B?c ny b?t bu?c ?i v?i cc ?ng d?ng Office 2013 v Office 2010.

Trn may khach, thm kha ng ky BasicAuthLevel va gia tri phu hp. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau.

Quan trong Th?c hi?n theo cc b?c trong ph?n ny m?t cch c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi s?a ?i kha ng k?, h?y sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.
 1. Khi ng Registry Editor.
  • Trong Windows 8, gi? phm Windows (WINKEY) + F, t sng ?ng d?ng trong thanh Menu, nh?p regedit vo n T?m ki?m , sau nh?n Enter. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a ng?i qu?n tr?, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  • Trong Windows 7 hoc trong Windows Vista, bm Bt u, go regedit vao Bt u Tim kim, ri nhn Enter. N?u b?n ?c nh?c nh?p m?t kh?u ho?c xc nh?n c?a ng?i qu?n tr?, nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xc nh?n.
  • Trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.

 2. inh vi va sau o bm vao mt trong nhng khoa con ng ky sau:

  ?i v?i Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  ?i v?i Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go BasicAuthLevel, ri nhn Enter.
 5. Bm chut phai vao BasicAuthLevel, ri bm Sa i.
 6. Trong d liu Gia tri, go 2, sau o bm OK.

  Chu y Anh xa nh sau:
  0 - Xc th?c c b?n b? v hi?u ho
  1 - Chi bt Xac thc c ban cho kt ni SSL
  2 - Bt Xac thc c ban cho kt ni SSL va khng SSL
 7. Thoat Registry Editor ri khi ng lai may tinh.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2123563 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Tam 2014 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? kha:
kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com