WD2000: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติใน Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211955 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการสร้าง และใช้การเชื่อมโยงหลายมิติใน Microsoft Word 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เมื่อฉันพิมพ์อยู่แฟ้ม ด้วยช่องว่างใน Word แทนที่อยู่ ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติหลังจากที่ฉันกด SPACEBAR ความสามารถฉันจบสิ่งพิมพ์อยู่ที่มีการเว้นวรรคก่อนที่ Word แปลงดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ หรือไม่

  เพื่อให้แน่ใจว่า Word จะรับรู้ว่าที่อยู่ซึ่งมีการเว้นวรรคนั้นเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติเพียงการเชื่อมโยงเดียว ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศให้ที่อยู่นั้น หากไม่อยู่มีอยู่ในอัญประกาศ Word สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติเมื่อคุณกด SPACEBAR
 2. ฉันจะปิดการเชื่อมโยงหลายมิติแบบอัตโนมัติได้อย่างไร

  เมื่อต้องการปิดการเชื่อมโยงหลายมิติอัตโนมัติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการแก้ไขอัตโนมัติ.
  2. ในการจัดรูปแบบอัตโนมัติเป็นชนิดของคุณ(และคงจัดรูปแบบอัตโนมัติ) แท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติกล่องกาเครื่องหมาย
  3. คลิกตกลง.
 3. ฉันจะเปลี่ยนแปลงข้อความหรือรูปภาพที่แสดงของการเชื่อมโยงหลายมิติหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วได้อย่างไร

  คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแสดงผล'หรือ'รูปภาพสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติในลักษณะเดียวกับที่ที่คุณแก้ไขข้อความหรือรูปภาพใด ๆ ในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงไปยัง หรือเปิดไฟล์ที่แทน โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ ใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือกก่อนที่คุณแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

  1. คลิกใน front (ไปทางซ้าย) ของข้อความหรือรูปภาพ
  2. กด SHIFT + ลูกศรขวาเพื่อเลือกข้อความแสดงผลหรือรูปภาพ

   หมายเหตุ::กดตัวควบคุม + SHIFT + ลูกศรขวาเพื่อเลือกทั้งคำ
  ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขรูปภาพหรือชนิดใหม่ข้อความ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงที่อยู่ภายใต้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความแสดงข้อความแสดงผลของการเชื่อมโยงหลายมิติ กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  212309WD2000: การเปลี่ยนแปลงข้อความแสดง Hypertext เปลี่ยน Doesn't เชื่อมโยง
 4. ฉันจะเอาการเชื่อมโยงหลายมิติออกโดยไม่ทำให้ข้อความหรือรูปภาพที่แสดงสูญหายได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงหลายมิติโดยไม่สูญเสียข้อความแสดงผลหรือรูปภาพ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  หมายเหตุ::เมื่อคุณเอาการเชื่อมโยงหลายมิติ แสดงข้อความจะถูกรักษารูปแบบข้อความปกติ ถ้าคุณเอาการเชื่อมโยงหลายมิติจากรูปภาพ รูปจะถูกรักษาเป็นรูปภาพเมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงหลายมิติแบบครั้งเดียว

  1. คลิกขวาที่ข้อความเชื่อมโยงหลายมิติหรือรูปภาพ ชี้ไปที่เชื่อมโยงหลายมิติบนเมนูทางลัด แล้วคลิกแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ.
  2. ในการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติกล่องโต้ตอบ คลิกเอาการเชื่อมโยง.
  เมื่อต้องการเอาการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดในเอกสาร

  1. ในการแก้ไขเมนู คลิกเลือกทั้งหมด.
  2. กด CTRL + SHIFT + F9 บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 5. ฉันจะเปลี่ยน Uniform Resource Locator (URL) พื้นฐานให้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเปลี่ยน URL พื้นฐานสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่ข้อความเชื่อมโยงหลายมิติหรือรูปภาพ ชี้ไปที่เชื่อมโยงหลายมิติบนเมนูทางลัด แล้วคลิกแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ.
  2. ในการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ หรือเลือก URL จากนั้นพิมพ์ชื่อแฟ้มหรือเว็บเพจกล่อง
  3. คลิกตกลง.
 6. ฉันจะสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังตำแหน่งที่อยู่ภายในเอกสารเดียวกันได้หรือไม่

  เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังตำแหน่งภายในเอกสารเดียวกัน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  วิธีที่ 1: ใช้การดำเนินการลาก และปล่อย

  เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ โดยการลาก ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. บันทึกเอกสาร
  2. เลือกคำ วลี หรือภาพที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางของการเชื่อมโยงหลายมิติ
  3. คลิกขวาและกดเมาส์ค้างไว้ในขณะที่ลากสิ่งที่เลือกไว้ไปที่ตำแหน่งใหม่ แล้วปล่อยเมาส์
  4. คลิกสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติที่นี่.
  วิธีที่ 2: สร้างที่คั่นหน้า และสร้างการเชื่อมโยง

  เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. บันทึกเอกสาร
  2. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นปลายทางสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ
  3. ในการแทรกเมนู คลิกที่คั่นหน้า.
  4. ในการชื่อที่คั่นหน้ากล่อง พิมพ์ชื่อเฉพาะสำหรับคั่นหน้า และคลิกadd.
  5. ย้ายจุดแทรกไปยังตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการจะสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ
  6. ในการแทรกเมนู คลิกเชื่อมโยงหลายมิติ.
  7. คลิกที่คั่นหน้า.
  8. ในการเลือกตำแหน่งในเอกสารกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกคั่นหน้าที่คุณต้องการใช้เป็นการเชื่อมโยงหลายมิติของปลายทาง แล้วคลิกตกลง.
  9. คลิกตกลงอีกครั้ง
 7. ความแตกต่างระหว่างสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์คืออะไร

  An absolute hyperlink jumps to the destination document using its full address; a relative hyperlink uses the address relative to the containing document's address, which is also known as the hyperlink base.

  For example, suppose that a document whose address is
  C:\My Documents\1999 report.doc
  has absolute and relative hyperlinks to a document whose full address (and absolute hyperlink) is
  C:\My Documents\April\Sales.doc
  The relative hyperlink will only contain the relative address to Sales.doc, which is
  April\Sales.doc
  Use a relative link if you want to move or copy your files to another location, such as a Web server.
 8. When I click a hyperlink in Word, I receive a message indicating that no program is registered to open the file. What do I do to open the file?

  You receive this message when Windows is unable to find the program associated with the type of document specified in the hyperlink path. This information is encoded in the extension of the hyperlink address. To view the hyperlink, turn on ScreenTips, and then position the mouse pointer over the hyperlink. (To locate this option, clickตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการมุมมองแท็บ)

  To correct this problem, install the program associated with the document type specified in the hyperlink.

  The file name extension is the group of characters following the last period in the address. The following table lists some of the Office document types and their extensions.
    Document type            Extension
    ----------------------------------------------
  
    Microsoft Access Database      .mdb
    Microsoft Excel Spreadsheet     .xls
    Microsoft PowerPoint Presentation  .pot
    Microsoft Project Schedule      .prj
    Microsoft Publisher Document     .pub
    Microsoft Word Document       .doc
  					

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about hyperlinks, clickวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดเชื่อมโยงหลายมิติในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211955 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbweb kbmt KB211955 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211955

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com