Identifikator ?lanka: 211494 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario:

Dvaput ste kliknuli na Microsoft Excel radnu svesku u programu Microsoft Windows Explorer

ili

Dvaput ste kliknuli na pre?icu do Excel datoteke koja se nalazi na radnoj povr?ini ili bilo kojoj drugoj lokaciji

Pokre?e se aplikacija Microsoft Excel, ali Excel datoteka se na otvara i dobijate poruku o gre?ci.
Poruka o gre?ci mo?e da se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju koristite.

U operativnom sistemu Windows 7 mo?da ?ete videti ovu poruku o gre?ci:
Do?lo je do problema prilikom slanja komande programu.

U operativnom sistemu Windows Vista mo?da ?ete videti ovu poruku o gre?ci:
Windows ne mo?e da prona?e ?PutanjaDatoteke\ImeDatoteke?. Uverite se da ste ispravno otkucali ime, a zatim poku?ajte ponovo.

U operativnom sistemu Windows XP mo?da ?ete videti ovu poruku o gre?ci:
Nije mogu?e prona?i ?putanju? datoteke (ili neku od njenih komponenti). Uverite se da su putanja i ime datoteke ispravni i da su dostupne sve potrebne biblioteke.

Do?lo je do problema prilikom slanja komande programu.


UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je u programu Excel izabrana postavka Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE).

RE?ENJE

Da bismo re?ili problem umesto vas u programima Excel 2010, Excel 2007 i Excel 2003, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da ga re?ite sami ili imate verziju programa Excel stariju od verzije 2003, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem u programu Excel 2010, Excel 2007 ili Excel 2003, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50392

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili problem, sledite ove korake za svoju verziju programa Microsoft Excel:


Microsoft Excel 2010
 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.
 2. Kliknite na dugme Vi?e opcija, a zatim kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE) u oblasti Op?te postavke.
 3. Kliknite na dugme U redu.
Microsoft Office Excel 2007
 1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim kliknite na dugme Opcije programa Excel.
 2. Kliknite na dugme Vi?e opcija, a zatim kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE) u oblasti Op?te postavke.
 3. Kliknite na dugme U redu.
Microsoft Office Excel 2003 ili starije verzije programa Excel
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Op?te postavke.
 3. Opozovite izbor u polju za potvrdu Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE), a zatim kliknite na dugme U redu.
Kada to uradite, trebalo bi da mo?ete da otvorite radnu svesku tako ?to ?ete kliknuti dvaput na nju u programu Windows Explorer.

DODATNE INFORMACIJE

Kada kliknete dvaput na Excel radnu svesku u programu Windows Explorer, programu Excel ?alje se Dynamic Data Exchange (DDE) poruka koja mu daje uputstva da otvori radnu svesku na koju kliknete dvaput.

Ako je izabrana postavka Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE), Excel zanemaruje DDE poruke koje mu ?alju drugi programi. Kao rezultat toga, DDE poruka koju programu Excel ?alje Windows Explorer zanemaruje se i Excel ne otvara radnu svesku na koju ste kliknuli dvaput.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 211494 - Poslednji pregled: 4. maj 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Klju?ne re?i: 
kbconfig kbopenfile kbprb kbualink97 kbfixme kbmsifixme KB211494

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com