Mô t? và ví d? xác nh?n d? li?u trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211485 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Excel 97 c?a bài vi?t này, xem các 159252.
Đ?i v?i m?t Microsoft Excel 98 Macintosh Edition Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 181323.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Xác nh?n d? li?u là m?t tính năng có s?n trong Microsoft Excel. Nó cho phép b?n đ? làm như sau:
 • T?o m?t danh sách các m?c đó h?n ch? các giá tr? đư?c cho phép trong m?t t? bào.
 • T?o m?t tin nh?n nhanh chóng gi?i thích v? các lo?i d? li?u cho phép trong m?t t? bào.
 • T?o tin nh?n xu?t hi?n khi d? li?u không chính xác đ? nh?p.
 • Ki?m tra các m?c không chính xác b?ng cách s? d?ng các Ki?m toán thanh công c?.
 • Đ?t m?t lo?t các giá tr? s? có th? đư?c nh?p vào trong m?t t? bào.
 • Xác đ?nh xem m?t m?c là h?p l? d?a trên tính toán trong m?t t? bào.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này mô t? m?t s? cách đ? s? d?ng d? li?u tính năng xác nh?n trong Microsoft Excel c?ng như các ví d? đ? minh h?a làm th? nào đ? th?c hi?n các tính năng này.

LƯU ?: Các ví d? dư?i đây gi? s? b?n đang làm vi?c v?i m?t Microsoft m?i B?ng tính Excel và r?ng b?n b?t đ?u v?i ví d? đ?u tiên và ti?p t?c thông qua các ví d? theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày.

T?o m?t danh sách các m?c cho phép trong các t? bào

B?n có th? làm cho m?t danh sách các m?c mà b?n s? ch?p nh?n cho m?t t? bào trên m?t b?ng tính. B?n có th? sau đó h?n ch? các t? bào đ? ch?p nh?n ch? m?c L?y t? danh sách b?ng cách s? d?ng tính năng xác nh?n d? li?u.

Đ? t?o ra m?t th? xu?ng danh sách và h?n ch? các giá tr? trong các t? bào đ? nh?ng kho?n m?c, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Ch?n cell A1.
 2. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n.
 3. Trên các Thiết đặt tab, b?m vào Danh sách trong các Cho phép danh sách th? xu?ng.
 4. Theo m?c đ?nh, các B? qua tr?ngTh? xu?ng trong t? bào h?p ki?m đ? đư?c ch?n. Không thay đ?i chúng.
 5. Trong các Ngu?n h?p, lo?i a, b, c. Nh?p vàoOk.

  GHI CHÚ:
  B?n c?ng có th? nh?p m?t ph?m vi đư?c đ?t tên theo ho?c tham kh?o t? bào n?u nó có ch?a m?t danh sách các giá tr?. C? hai đ?u ph?i đư?c trư?c b?i m?t d?u hi?u b?nh đ?ng.
  Có là m?t h?n ch? 255 k? t? cho h?p tho?i này.
 6. Cell A1 bây gi? có m?t danh sách th? xu?ng bên c?nh đ? nó và b?n có th? s? d?ng danh sách này đ? ch?n giá tr? nh?p vào trong t? bào.
 7. B?m vào danh sách th? xu?ng và sau đó nh?p vào b?t k? m?c nó ch?a.
Giá tr? này s? đư?c nh?p vào trong t? bào.

LƯU ?: B?n có th? nh?p th? công "a", "b" hay "c" (không có d?u ngo?c kép đánh d?u) trong t? bào; b?n không ph?i ch?n nh?ng t? danh sách. N?u b?n c? g?ng đ? nh?p th? công b?t c? đi?u g? khác nh?ng giá tr?, m?t thông đi?p ng?ng xu?t hi?n và b?n không th? ghi giá tr? di đ?ng này. L?a ch?n duy nh?t c?a b?n Th? l?i ho?c H?y b?.

T?o m?t tin nh?n nhanh chóng gi?i thích ki?u d? li?u đư?c cho phép trong m?t t? bào

B?n có th? t?o m?t tin nh?n mà gi?i thích lo?i d? li?u mà có th? đư?c nh?p trong m?t t? bào. Khi b?n ch?n các t? bào, tin nh?n s? xu?t hi?n g?n các t? bào. B?n có th? di chuy?n thư này, n?u c?n thi?t, và nó v?n c?n cho đ?n khi b?n di chuy?n đ?n m?t t? bào ho?c nh?n ESC. N?u tr? l? văn ph?ng có th? nh?n th?y, tin nh?n xu?t hi?n trên m?t khí c?u trên tr? l? văn ph?ng.

Ti?p t?c v?i các Ví d?, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n cell A1.
 2. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n và sau đó b?m vào các Đ?u vào thư tab.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng các Hi?n thông báo đ?u vào khi t? bào là đư?c ch?n ch?n h?p ki?m.
 3. Trong các Tiêu đ? h?p, lo?i Danh sách cho cell A1.

  Đi?u này là tiêu đ? cho h?p thư đó s? xu?t hi?n. Đó là trong văn b?n đ?m.
 4. Trong các Đ?u vào thư h?p, lo?iH?y ch?n m?t trong hai a, b ho?c c t? th? xu?ng danh sách.

  Đây là cơ th? c?a tin nh?n mà xu?t hi?n.
 5. Nh?p vào Ok.

  Tin nh?n xu?t hi?n b?i v? ô A1 l?a ch?n.
 6. Ch?n ô A10.

  Danh sách th? xu?ng bên c?nh đ? di đ?ng A1 và thông báo cho cell A1 c? hai bi?n m?t.
 7. Ch?n cell A1.

  C? hai trong danh sách th? xu?ng và các tin nh?n nhanh chóng xu?t hi?n bên c?nh ô A1.

  LƯU ?: N?u tr? l? văn ph?ng có th? nh?n th?y, tin nh?n nhanh chóng xu?t hi?n trên m?t khí c?u trên tr? l? văn ph?ng.
 8. Di chuy?n thư đ?n m?t v? trí trong b?ng tính.

  Khi b?n ch?n m?t t? bào và sau đó ch?n ô A1 m?t l?n n?a, các tin nh?n s? xu?t hi?n ? v? trí m?i.

  Lưu ?: Có là không có cách nào đ? thay đ?i các đ?nh d?ng cho thư này.

T?o m?t tin nh?n xu?t hi?n khi d? li?u không chính xác đư?c nh?p

Phong cách c?a các thông báo l?i Microsoft Excel s? hi?n th? khi b?n lo?i d? li?u không chính xác s? xác đ?nh cho dù các h?n ch? đư?c thi hành. B?n có th? hi?n th? m?t thông báo có đi?m d?ng b?n t? khi nh?p d? li?u giá tr? ngo?i tr? nh?ng ngư?i ch? đ?nh. B?n c?ng có th? hi?n th? gi?i thích và thông đi?p c?nh báo cho b?n nh?p d? li?u ra c?a t?m, ho?c b?n có th? đ?t gi?i h?n trên các d? li?u, nhưng không hi?n th? b?t k? tin nh?n.

Ti?p t?c v?i ví d? trư?c đó, làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n cell A1.
 2. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n và sau đó b?m vào các C?nh báo l?i tab.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng các Hi?n th? thông báo l?i sau khi d? li?u không h?p l? nh?p ch?n h?p ki?m.

  T?o ra m?t d?ng c?nh báo

  N?u b?n t?o m?t ng?ng c?nh báo và nh?p d? li?u không h?p l? trong các t? bào, l?a ch?n duy nh?t c?a b?n là Th? l?i ho?c H?y b?; b?n đang không cho phép đ? nh?p d? li?u không h?p l? trong t? bào.

  1. Trong các Phong cách danh sách, b?m vào D?ng.
  2. Trong các Tiêu đ? h?p, lo?i C?nh báo cho cell A1. Đây là nh?ng tiêu đ? cho h?p thư đó s? xu?t hi?n.
  3. Trong các Thông báo Lỗi ch?nh s?a h?p, nhaäp Các giá tr? cho phép ch? cho cell A1 là a, b, ho?c c. Đây là n?i dung xu?t hi?n và là gi?i h?n đ?i v?i 225 k? t?.
  4. Nh?p vào Ok.
 3. Nh?p th? công t, trong cell A1.

  D?ng c?nh báo b?n t?o xu?t hi?n và l?a ch?n duy nh?t c?a b?nTh? l?i ho?c H?y b?.
 4. Nh?p vào H?y b? trên các D?ng Alert h?p thư.
 5. Ch?n cell A1.
 6. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n và sau đó b?m vào các C?nh báo l?i tab.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng các Hi?n th? thông báo l?i sau khi d? li?u không h?p l? nh?p ch?n h?p ki?m.

  T?o ra m?t c?nh báo c?nh báo

  N?u b?n t?o ra m?t thông đi?p c?nh báo và nh?p d? li?u không h?p l? trong các t? bào, l?a ch?n c?a b?n là nhi?u hơn m?t chút linh ho?t hơn cho m?t d?ng c?nh báo. Một C?nh báo c?nh báo này có ba tùy ch?n n?a: Có, đ? cho phép nh?p c?nh c?a các d? li?u không h?p l?; Không, đ? cung c?p cho b?n m?t cơ h?i đ? nh?p d? li?u h?p l?; và H?y b?, đ? lo?i b? các m?c nh?p không h?p l?.

  1. Trong các Phong cách danh sách, b?m vào C?nh báo.
  2. Trong các Tiêu đ? h?p, lo?i C?nh báo cho cell A1. Đây là nh?ng tiêu đ? cho h?p thư đó s? xu?t hi?n.
  3. Trong các Thông báo lỗi h?p, lo?i Giá tr? ch? cho phép cho cell A1 là a, b, ho?c c. Đây là n?i dung xu?t hi?n và là gi?i h?n đ?i v?i 225 k? t?.
  4. Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p th? công j trong cell A1.

  Thông đi?p c?nh báo b?n t?o xu?t hi?n yêu c?u n?u b?n mu?n Ti?p t?c.
 8. Nh?p vào Có.

  Giá tr? không h?p l? "j" đư?c nh?p vào ô A1.
 9. Ch?n cell A1.
 10. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n và sau đó b?m vào các C?nh báo l?i tab.

  LƯU ?: H?y ch?c ch?n r?ng các Hi?n th? thông báo l?i sau khi d? li?u không h?p l? nh?p ch?n h?p ki?m.

  T?o ra m?t thông tin c?nh báo

  N?u b?n t?o m?t tin nh?n thông tin và nh?p d? li?u không h?p l? trong các t? bào, l?a ch?n c?a b?n là linh ho?t nh?t. Khi m?t thông tin c?nh báo xu?t hi?n, b?n có th? nh?p vào Ok ch?p nh?n giá tr? không h?p l? ho?c b?n có th? nh?p vào H?y b? đ? t? ch?i nó.

  1. Trong các Phong cách danh sách, b?m vào Thông tin.
  2. Trong các Tiêu đ? h?p, lo?i C?nh báo cho cell A1. Đây là nh?ng tiêu đ? cho h?p thư đó s? xu?t hi?n.
  3. Trong các Thông báo lỗi h?p, lo?i Giá tr? ch? cho phép cho cell A1 là a, b, ho?c c. Đây là n?i dung xu?t hi?n và là gi?i h?n đ?i v?i 225 k? t?.
  4. Nh?p vào Ok.
 11. Nh?p th? công p trong cell A1.

  Thông tin c?nh báo b?n t?o xu?t hi?n yêu c?u n?u b?n mu?n đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i giá tr? b?n nh?p.
 12. Nh?p vào Ok.

  Giá tr? không h?p l? "p" đư?c nh?p vào ô A1.

Ki?m tra các m?c không chính xác b?ng cách s? d?ng thanh công c? ki?m đ?nh

Sau khi d? li?u đư?c nh?p, b?n có th? t?m m?c có bên ngoài các gi?i h?n b?n thi?t l?p. Khi b?n nh?p vào V?ng tr?n d? li?u không h?p l? trên các Ki?m toán thanh công c?, v?ng tr?n xu?t hi?n xung quanh các t? bào có ch?a không chính xác m?c. N?u b?n s?a m?t m?c nh?p không h?p l?, v?ng tr?n bi?n m?t.

Ti?p t?c v?i ví d? trư?c đó, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 2. Trong các Tùy ch?nh h?p tho?i h?p, b?m vào các Thanh công c? tab.
 3. Trong các Thanh công c? danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n các Ki?m toán ki?m tra h?p (n?u nó chưa đư?c ch?n) và sau đó b?m Đóng.
 4. Trên các Ki?m toán thanh công c?, b?m các V?ng tr?n d? li?u không h?p l? ki?m soát. Cell A1 khoanh.
 5. Ch?n cell A1.
 6. Nh?p vào m?i tên th? xu?ng bên c?nh cell A1 và sau đó nh?p vào m?t trong nh?ng m?c trong danh sách. V?ng tr?n bi?n m?t.

Đ?t m?t giá tr? ph?m vi c?a s? có th? đư?c nh?p vào trong m?t t? bào

B?n có th? đ?t gi?i h?n trên các d? li?u có th? đư?c nh?p vào trong m?t t? bào, b?n có th? đ?t t?i thi?u và l?n nh?t ho?c ki?m tra cho các hi?u ?ng m?t m?c có th? có vào m?t t? bào.

 1. Ch?n cell A5.
 2. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n và b?m vào các Thiết đặt tab.
 3. Trong các Cho phép danh sách, b?m vào S? nguyên.
 4. Trong các D? li?u danh sách, b?m vào gi?a.
 5. Trong các T?i thi?u h?p, nh?p 1.
 6. Trong các T?i đa h?p, nh?p 10.

  LƯU ?: B?n có th? s? d?ng di đ?ng tài li?u tham kh?o cho bư?c 5 và 6 đ? xác đ?nh các t? bào có ch?a các giá tr? t?i thi?u và t?i đa.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Nh?p giá tr? 3 trong cell A5. Giá tr? đư?c nh?p vào mà không có l?i.
 9. Nh?p giá tr? 33 trong cell A5.

  B?i v? các d? li?u xác nh?n thi?t đ?t b?n đ? t?o cho ô A1 (m?t thông tin Alert) không áp d?ng đ? nh?ng ngư?i cho cell A5, b?n nh?n đư?c m?t ng?ng c?nh báo (đư?c m?c đ?nh giá tr?) và l?a ch?n duy nh?t c?a b?n là đ? nh?n vào đây Th? l?i ho?c H?y b?.
 10. Nh?p vào H?y b?. Giá tr? c?a 3 xu?t hi?n trong các t? bào.

Xác đ?nh n?u m?c nh?p là h?p l? d?a trên tính toán trong m?t t? bào

Trong h?p tho?i xác nh?n d? li?u b?n có th? s? d?ng m?t công th?c, m?t bi?u th?c ho?c m?t tham chi?u đ?n m?t tính toán trong m?t t? bào đ? xác đ?nh xem các b?n có th? làm là h?p l?.
 1. Nh?p giá tr? 1 trong t? bào B10.
 2. Ch?n ô A10.
 3. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào Xác nh?n và b?m vào các Thiết đặt tab.
 4. Trong các Cho phép danh sách, b?m vào Tu? ch?nh.
 5. Trong các Công th?c h?p nh?p công th?c sau đây:

  =IF(A10>B10,TRUE,FALSE)

  LƯU ?: Công th?c b?n nh?p ph?i b?t đ?u v?i m?t d?u hi?u b?nh đ?ng và nó ph?i đánh giá ph?i ho?c là đúng ho?c sai. Nó không ph?i là gi?i h?n trong ch?c năng n?u.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p giá tr? -1 trong t? bào A10.

  B?n nh?n đư?c m?t D?ng c?nh báo nêu r? giá tr? không h?p l?.
 8. Nh?p vào Th? l?i.
 9. Nh?p giá tr? 3 trong t? bào A10.

  B?n không nh?n đư?c thông báo l?i b?t k? t? khi giá tr? này là l?n hơn giá tr? b?n bư?c vào trong t? bào B10.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? d? li?u xác nh?n, b?m Tr? giúp Microsoft Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i xác nh?n d? li?u trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 211485 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbhowto kbualink97 kbmt KB211485 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:211485

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com