Mô t? c?a v?n đ? cơ b?n b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u Access 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 209534 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Novice: Đ?i h?i ki?n th?c v? giao di?n ngư?i dùng trên đ?a đơn ngư?i dùng máy vi tính.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft truy c?p 97 c?a bài vi?t này, xem 100139.
Cho m?t truy c?p Microsoft 2002 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 283878.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích thu?t ng? b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u Đ?i v?i ngư?i m?i b?t đ?u. M?t s? hi?u bi?t cơ b?n c?a thu?t ng? này là h?u ích khi th?o lu?n v? vi?c thi?t k? cơ s? d? li?u quan h?.

LƯU ?: Microsoft c?ng cung c?p m?t WebCast th?o lu?n v? nh?ng căn b?n c?a b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u. Đ? xem WebCast này, vui l?ng truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc060600/wc060600.asp?fr=1
Đ? có thêm thông tin v? ch? đ? này trong m?t phiên b?n c? c?a truy c?p, nh?p vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
100139Khái ni?m cơ b?n b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u

THÔNG TIN THÊM

Mô t? v? b?nh thư?ng hoá

B?nh thư?ng là quá tr?nh t? ch?c các d? li?u trong cơ s? d? li?u. Đi?u này bao g?m vi?c t?o ra b?ng và thi?t l?p các m?i quan h? gi?a nh?ng ngư?i b?ng theo đ? quy t?c đư?c thi?t k? đ? b?o v? d? li?u và đ? làm cho các cơ s? d? li?u linh ho?t hơn b?ng cách lo?i b? s? th?a và ph? thu?c không phù h?p.

D? ph?ng d? li?u ch?t th?i dung lư?ng đ?a và t?o ra nh?ng v?n đ? b?o tr?. N?u d? li?u mà t?n t?i ? nhi?u hơn m?t nơi ph?i đư?c thay đ?i, các d? li?u ph?i thay đ?i trong cách chính xác cùng m?t trong t?t c? các đ?a đi?m. M?t s? thay đ?i đ?a ch? khách hàng d? dàng hơn đ? th?c hi?n n?u d? li?u đó đư?c lưu tr? ch? trong b?ng khách hàng và không có nơi nào khác trong cơ s? d? li?u.

Đi?u g? s? là m?t "không phù h?p ph? thu?c"? Trong khi đó là tr?c quan cho m?t ngư?i s? d?ng đ? t?m trong b?ng khách hàng cho đ?a ch? c?a m?t khách hàng c? th?, nó không th? làm cho tinh th?n đ? t?m có m?c lương c?a nhân viên kêu g?i các khách hàng đó. Ti?n lương c?a nhân viên liên quan đ?n, ho?c ph? thu?c vào, nhân viên và do đó nên đư?c chuy?n đ?n b?ng nhân viên. Ph? thu?c không phù h?p có th? làm cho d? li?u khó khăn đ? truy c?p v? đư?ng d?n đ?n t?m th?y các d? li?u có th? b? thi?u ho?c b? h?ng.

Có m?t vài quy t?c cho b?nh thư?ng hoá cơ s? d? li?u. M?i quy t?c đư?c g?i là m?t "h?nh d?ng thông thư?ng." N?u các quy t?c đ?u tiên quan sát, cơ s? d? li?u đư?c g?i là "dư?i h?nh th?c đ?u tiên c?a b?nh thư?ng." N?u là ngư?i đ?u tiên ba quy t?c đư?c áp d?ng, cơ s? d? li?u đư?c coi là trong b?nh "th? ba thư?ng h?nh th?c." M?c dù các m?c b?nh thư?ng là h?nh th?c có th?, th? ba b?nh thư?ng đư?c xem là m?c cao nh?t c?n thi?t cho h?u h?t các ?ng d?ng.

Như v?i nhi?u quy t?c chính th?c và thông s? k? thu?t, t?nh hu?ng th? gi?i th?c làm không ph?i luôn luôn cho phép đ?i v?i vi?c tuân th? hoàn h?o. Nói chung, b?nh thư?ng đ?i h?i ph?i b? sung b?ng bi?u và m?t s? khách hàng t?m th?y đi?u này rư?m rà. N?u b?n quy?t đ?nh vi ph?m m?t trong các quy t?c ba đ?u tiên c?a b?nh thư?ng hoá, đ?m b?o r?ng các ?ng d?ng d? ki?n b?t k? v?n đ? nào mà có th? x?y ra, ch?ng h?n như d? li?u d? ph?ng và ph? thu?c không phù h?p.

Nh?ng mô t? sau đây bao g?m Ví d?.

Đ?u tiên h?nh th?c b?nh thư?ng

 • Lo?i b? các nhóm l?p l?i trong b?ng cá nhân.
 • T?o m?t b?ng riêng bi?t cho m?i b? d? li?u liên quan.
 • Xác đ?nh m?i t?p h?p các d? li?u có liên quan v?i m?t khóa chính.
Không s? d?ng nhi?u l?nh v?c trong m?t b?ng duy nh?t đ? lưu tr? tương t? d? li?u. Ví d?, đ? theo d?i m?t m?c hàng t?n kho có th? đ?n t? hai t?t ngu?n, m?t h? sơ t?n kho có th? ch?a các l?nh v?c cho nhà bán Code 1 và nhà cung c?p M? 2.

Nh?ng g? s? x?y ra khi b?n thêm m?t ngư?i bán hàng th? ba? Thêm m?t l?nh v?c là không ph?i là câu tr? l?i; nó yêu c?u s?a đ?i chương tr?nh và b?ng và không su?t ch?a m?t s? năng đ?ng c?a nhà cung c?p. Thay vào đó, đ?t t?t c? các nhà bán thông tin ? m?t b?ng riêng bi?t đư?c g?i là nhà cung c?p, sau đó liên k?t hàng t?n kho v?i nhà cung c?p v?i m?t m? s? key, ho?c nhà cung c?p đ? hàng t?n kho v?i m?t ch?a khóa m? nhà cung c?p.

Th? hai h?nh th?c b?nh thư?ng

 • T?o b?ng riêng bi?t cho b? giá tr? mà áp d?ng cho nhi?u h? sơ.
 • Liên h? các b?ng v?i m?t ch?a khóa nư?c ngoài.
H? sơ không nên ph? thu?c vào b?t c? đi?u g? khác hơn là m?t b?ng ti?u h?c (phím m?t h?p ch?t, n?u c?n thi?t). Ví d?, h?y xem xét m?t khách hàng Đ?a ch? trong m?t h? th?ng k? toán. Đ?a ch? là c?n thi?t b?i khách hàng b?ng, nhưng c?ng b?i nh?ng đơn đ?t hàng, v?n chuy?n, hoá đơn, Accounts Receivable, và Các b? sưu t?p bàn. Thay v? c?a lưu tr? đ?a ch? c?a khách hàng như là m?t riêng bi?t m?c nh?p trong m?i c?a các b?ng, lưu tr? nó ? m?t nơi, ho?c là ? khách hàng b?ng ho?c m?t đ?a ch? riêng b?ng.

Th? ba h?nh th?c b?nh thư?ng

 • Lo?i b? các l?nh v?c không ph? thu?c vào quan tr?ng.
Các giá tr? trong m?t k? l?c mà không ph?i là m?t ph?n c?a h? sơ đó khóa làm không thu?c trong b?ng. Nói chung, b?t k? th?i gian n?i dung c?a m?t nhóm các l?nh v?c có th? áp d?ng cho nhi?u hơn m?t h? sơ duy nh?t trong b?ng, xem xét vi?c đ?t nh?ng các l?nh v?c trong m?t b?ng riêng bi?t.

Ví d?, trong m?t tuy?n d?ng nhân viên b?ng, m?t ?ng c? viên đ?i h?c tên và đ?a ch? có th? đư?c bao g?m. Nhưng b?n c?n m?t danh sách đ?y đ? c?a các trư?ng đ?i h?c cho nhóm thư. N?u thông tin đ?i h?c đư?c lưu tr? trong b?ng ?ng c? viên, đó là không có cách nào đ? danh sách các trư?ng đ?i h?c không có ?ng c? viên hi?n t?i. T?o ra m?t b?ng các trư?ng đ?i h?c riêng bi?t và liên k?t nó v?i các ?ng c? viên b?ng v?i m?t trư?ng đ?i h?c m? khóa.

Ngo?i l?: Tôn tr?ng các h?nh th?c b?nh thư?ng th? ba, trong khi v? m?t l? thuy?t h?p d?n, không luôn luôn th?c t?. N?u b?n có m?t khách hàng b?ng và b?n mu?n lo?i b? t?t c? có th? interfield quan h? ph? thu?c, b?n ph?i t?o b?ng riêng bi?t cho các thành ph?, m? bưu đi?n, bán hàng đ?i di?n, các l?p h?c khách hàng và b?t k? y?u t? khác có th? đư?c nhân đôi trong nhi?u h? sơ. Theo l? thuy?t, b?nh thư?ng hoá là giá tr? pursing. Tuy nhiên, nhi?u b?ng nh? có th? làm suy gi?m hi?u su?t ho?c vư?t quá m? t?p tin và b? nh? năng l?c.

Nó có th? là kh? thi hơn đ? h?nh d?ng thông thư?ng th? ba ch? áp d?ng cho d? li?u đó thay đ?i thư?ng xuyên. N?u m?t s? l?nh v?c ph? thu?c c?n l?i, thi?t k? ?ng d?ng c?a b?n đ? yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? xác minh t?t c? các l?nh v?c liên quan khi b?t k? ai đư?c thay đ?i.

Các h?nh th?c b?nh thư?ng

Th? tư h?nh th?c b?nh thư?ng, c?ng g?i là Boyce Codd Normal Form (BCNF), và th? năm h?nh d?ng thông thư?ng t?n t?i, nhưng hi?m khi đư?c coi là trong thi?t k? th?c t?. B? qua nh?ng quy t?c này có th? d?n đ?n thi?t k? cơ s? d? li?u ít hơn hoàn h?o, nhưng nên không ?nh hư?ng đ?n ch?c năng.

B?nh thư?ng hoá m?t ví d? b?ng

Các bư?c ch?ng minh quá tr?nh b?nh thư?ng hoá m?t hư c?u sinh viên b?ng.
 1. B?ng unnormalized:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?nADV-ph?ngClass1Class2Class3
  1022Jones412101-07143-01159-02
  4123Smith216201-01211-02214-01
 2. H?nh th?c b?nh thư?ng đ?u tiên: Các không có l?p đi l?p l?i nhóm

  Bảng c?n ph?i có kích thư?c ch? có hai. K? t? khi m?t h?c sinh có m?t s? các l?p h?c, các các l?p h?c nên đư?c li?t kê trong m?t b?ng riêng bi?t. Các l?nh v?c Class1, Class2 và Class3 trong các h? sơ ? trên là d?u hi?u c?a s? c? thi?t k?.

  B?ng tính thư?ng xuyên s? d?ng kích thư?c th? ba, nhưng bàn không nên. M?t cách khác đ? xem xét v?n đ? này là v?i m?i quan h? m?t nhi?u, không đ?t m?t bên và các m?t nhi?u trong cùng m?t b?ng. Thay vào đó, t?o ra m?t b?ng trong đ?u tiên b?nh thư?ng h?nh th?c b?ng cách lo?i b? nhóm l?p đi l?p l?i (h?ng #), như đư?c hi?n th? dư?i đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?nADV-ph?ngL?p #
  1022Jones412101-07
  1022Jones412143-01
  1022Jones412159-02
  4123Smith216201-01
  4123Smith216211-02
  4123Smith216214-01
 3. Th? hai h?nh th?c b?nh thư?ng: Lo?i b? d? li?u d? ph?ng

  Chú ý các l?p # nhi?u giá tr? cho m?i h?c sinh # giá tr? trong b?ng ? trên. L?p # không ph?i là ch?c năng ph? thu?c vào h?c sinh # (khóa chính), v? th? this m?i quan h? không ph?i là ? h?nh th?c b?nh thư?ng th? hai.

  Hai b?ng sau đây ch?ng minh Th? hai h?nh d?ng thông thư?ng:

  Sinh viên

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?nADV-ph?ng
  1022Jones412
  4123Smith216

  Đăng k?

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #L?p #
  1022101-07
  1022143-01
  1022159-02
  4123201-01
  4123211-02
  4123214-01
 4. Th? ba h?nh th?c b?nh thư?ng: Lo?i b? d? li?u không ph? thu?c vào Key

  Trong ví d? cu?i, Adv-ph?ng (s? c?a c? v?n văn ph?ng) là ch?c năng ph? thu?c vào các thu?c tính c? v?n. Gi?i pháp là đ? di chuy?n mà thu?c tính t? sinh viên b?ng đ? bàn gi?ng viên, như đư?c hi?n th? dư?i đây:

  Sinh viên

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  H?c sinh #C? v?n
  1022Jones
  4123Smith

  Gi?ng viên

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  TênPh?ngDept
  Jones41242
  Smith21642

THAM KH?O

Ahlo, Hamilton M., Randy Brown và Peter Colclough. FoxPro 2: M?t nhà phát tri?n hư?ng d?n: chuyên gia hư?ng d?n cho s?c m?nh công nghi?p l?p tr?nh. John Wiley & con trai, tháng 10 năm 1991. Các trang 220-225.

Jennings, Roger. B?ng cách s? d?ng truy c?p 1.1 cho Windows. Que Corporation, tháng 7 năm 1993. Các trang 799-800.

Thu?c tính

ID c?a bài: 209534 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdatabase kbdesign kbinfo kbusage kbmt KB209534 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:209534

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com