วิธีการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งในการเข้าถึงของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 209207 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูล Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู105128.
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้ใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณรัน Microsoft Access จากนั้นเริ่มการทำงานเมนูหรือเมนูทางลัด คุณสามารถใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลเฉพาะ เรียกใช้แมโคร หรือใส่รหัสผ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวเลือกบรรทัดคำสั่งในการเข้าถึงของ Microsoft
  Option    Effect                  Applies to
  -----------------------------------------------------------------
  database   Opens the specified Microsoft Access   Access 
        database or Microsoft Access project.   database or 
        Include a path if necessary. If you are  Access 
        running Windows 95, the default path is  project
        your My Documents folder.	
              
  /excl    Opens the specified Access database for  Access 
        exclusive access. To open the database  database 
        for shared access in a multiuser     only
        environment, omit this option. 
	
  /ro     Opens the specified Access database or  Access 
        Access project for read-only access.   database or 
                             Access 
                             project

  /user    Starts Access using the specified user  Access 
  user name  name.                   database 
                             only

  /pwd     Starts Access using the specified     Access 
  password   password.                 database 
                             only

  /profile   Starts Access using the options in the  Access 
  user     specified user profile instead of the   database or 
  profile   standard Microsoft Windows registry    Access 
        settings created when you installed    project
        Access. This replaces the /ini option 	
        used in versions of Access earlier  	
        than Access 97 to specify an  	
        initialization file.

  /compact   Compacts and repairs the Access      Access 
  target    database, or compacts the Access project, database or 
  database or specified before the /compact option and Access 
  target    then closes Access. If you omit a target project
  Access    file name following the /compact option, 	
  project   the file is compacted to the original 	
        name and folder. To compact to a different 
        name, specify a target file. If you don't 	
        include a path in target database or target 	
        Access project, the target file is created 	
        in your My Documents folder by default. In 	
        an Access project, this option compacts 	
        the Access project (.adp) file but not the 	
        SQL Server database. 
	
  /repair   Repairs the Access database specified   Access 
        before the /repair option and then    database 
        closesAccess. In Access 2000, compact   only
        and repair functionality is combined 	
        under /compact. The /repair option is 	
        supported for backward compatibility. 
	
  /convert   Converts an Access database in an     Access 
  target    earlier version to an Access 2000     database 
  database   database with a new name and then closes only
        Access. Specify the source database 	
        before using the /convert option. 	

  /x macro  Starts Access and runs the specified   Access 
        macro. Another way to run a macro when  database or 
        you open a database is to use an     Access 
        AutoExec macro.              project
               
  /cmd     Specifies that what follows on the    Access 
        command line is the value that will be  database or 
        returned by the Command function. This  Access 
        option must be the last option on the   project
        command line. You can use a semicolon (;)	
        as an alternative to /cmd. 	

  /nostartup  Starts Access without displaying the   Access 
        startup dialog box (the second dialog   database or 
        box that you see when you start Access). Access 
                             project

  /wrkgrp   Starts Access using the specified     Access 
  workgroup  workgroup information file.        database 
  information                      only
  file

  /runtime   Starts Access in run-time mode.      Accesss 
                             database or 
                             Access 
                             project

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเรียกใช้ Visual Basic สำหรับกระบวนงานของแอปพลิเคชันเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล ใช้กระทำ RunCode ในแมโคร AutoExec หรือแมโครที่คุณเรียกใช้ โดยใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง/x. นอกจากนี้คุณสามารถเรียกใช้กระบวนงาน Visual Basic เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล โดยการสร้างรูปแบบด้วยกระบวนงาน Visual Basic กำหนดไว้สำหรับเหตุการณ์ OnOpen ของ กำหนดแบบฟอร์มนี้เป็นรูปแบบเริ่มต้นใช้งาน โดยการคลิกขวาที่หน้าต่างฐานข้อมูล คลิกเริ่มต้นและจากนั้น ป้อนแบบฟอร์มนั้นในการฟอร์ม/หน้าจอแสดงผลกล่อง
 • เมื่อต้องการระบุเครื่องหมายทับไปข้างหน้า (/) หรืออัฒภาค () ในบรรทัดคำสั่ง พิมพ์อักขระสอง ตัวอย่าง การระบุรหัสผ่าน; mjs/mdบนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์;; mjs / / mdวิธีการ/pwdตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
 • ตัวอย่าง:

  คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบเพื่อเปิดฐานข้อมูล Access 2000 มีอยู่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เรียกใช้แมโครที่ระบุเมื่อเริ่มต้น:
  /X /Excl "Office\Office\samples\northwind.mdb Files\Microsoft C:\Program" "Office\Office\msaccess.exe Files\Microsoft C:\Program" เพิ่มผลิตภัณฑ์
  เมื่อต้องเปิดฐานข้อมูล Access 2002 มีอยู่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เรียกใช้แมโครที่ระบุเมื่อเริ่มต้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ:
  /X /Excl "Office\Office10\samples\northwind.mdb Files\Microsoft C:\Program" "Office\Office10\msaccess.exe Files\Microsoft C:\Program" เพิ่มผลิตภัณฑ์
  ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณต้องการเปิดฐานข้อมูล Access 2003 มีอยู่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เรียกใช้แมโครที่ระบุเมื่อเริ่มต้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ:
  /X /Excl "Office\Office11\samples\northwind.mdb Files\Microsoft C:\Program" "Office\Office11\msaccess.exe Files\Microsoft C:\Program" เพิ่มผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
208488วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้องใน Microsoft Access 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือก /Pwd คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
207891ไม่สามารถใช้ตัวเลือก /pwd กับฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Access 2000
292302ไม่สามารถใช้ตัวเลือก /pwd กับฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Access 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สวิตช์นี้ขณะสร้างแพคเกจรันไทม์ distributable คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236519วิธีการเขียนแมโครและสวิตช์สำหรับทางลัดในแพคเกจ'และ'ตัวช่วยสร้างการจัดวาง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ /convert สลับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319253วิธีการใช้ฐานข้อมูลการ /convert เพื่อแปลงสวิตช์บรรทัดคำสั่งลงในรูปแบบแฟ้ม Access 2000 เท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขณะกำลังเปิดการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเอง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266769ข้อผิดพลาดในการเริ่มการทำงานของ Microsoft Access 2000 กับส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเอง
For more information about command-line switches, clickวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดstartup command-line optionsในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 209207 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui kbmt KB209207 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209207

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com