P?rl?kprogramm? Internet Explorer maksim?lais vietr??a URL garums ir 2083 rakstz?mes

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 208427 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

P?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer maksim?lais vienot? resursu vietr??a (URL) garums ir 2083 rakstz?mes. T?pat p?rl?kprogramm? Internet Explorer maksim?lais ce?a garums ir 2048 rakstz?mes. Ierobe?ojums attiecas gan uz POST, gan GET piepras?juma vietr?di URL.

Ja izmantojat GET metodi, ierobe?ojums ir 2048 rakstz?mes, neskaitot rakstz?mju skaitu faktiskaj? ce??.

Toties POST metodi nosaukumu/v?rt?bu p?ru iesnieg?anai neierobe?o vietr??a URL garums. ?ie p?ri tiek p?rs?t?ti uz galveni un nevis uz vietr?di URL.

RFC 2616, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1," nenor?da nek?das vietr??a URL garuma pras?bas.

UZZI?AS

P?r?jos komponentus skatiet Wininet galvenes fail?.

Papildinform?ciju skatiet ?General Syntax? (Visp?r?g? sintakse) RFC 2616, ?Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1,? sada?? 3.2.1, ?aj? Interneta sabiedr?bas vietn?:
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2616.txt

Rekviz?ti

Raksta ID: 208427 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 3.6
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 2. servisa pakotne
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com