B?n có th? g?p v?n đ? khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2032911 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Nó không đư?c khuy?n khích đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Có nh?ng h?n ch? b?o m?t c? th? khi ch?y SQL Server trong c?u h?nh này và cho các nhu c?u tài nguyên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n, SQL Server hi?u su?t có th? đư?c suy thoái. Ngoài ra, SQL Server không h? tr? trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n ch?-đ?c. Thi?t l?p thông thư?ng s? th?t b?i. Ngay c? khi b?n t?m th?y phương pháp đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? v?i cài đ?t chuyên bi?t, SQL Server không đư?c h? tr? trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n ch?-đ?c. Ngoài ra, SQL Server c?m chuy?n đ?i d? ph?ng không đư?c h? tr? đ? cài đ?t chuyên bi?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? h?n ch? b?o m?t cho SQL Server trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, h?y xem ph?n có tiêu đ?Ph?n c?ng và ph?n m?m yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ph?n c?ng và ph?n m?m yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 trong SQL Server sách tr?c tuy?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n ph?m ho?c công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và các phiên b?n c?a s?n ph?m SQL Server, h?y xem b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá
SQL Server 2008 R2 Best th?c hành Analyzer (SQL Server 2008 R2 BPA)
SQL Server cài đ?t chuyên bi?t trên PDC/BDCCác SQL Server 2008 R2 Best th?c hành Analyzer (SQL Server 2008 R2 BPA) cung c?p m?t quy t?c đ? phát hi?n n?u SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. SQL Server 2008 R2 BPA h? tr? SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2. N?u b?n ch?y công c? BPA và g?p m?t c?nh báo v?i tiêu đ? c?a đ?ng cơ - SQL Server cài đ?t chuyên bi?t trên PDC/BDC-, sau đó c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. BPA phát hi?n c?u h?nh này b?ng cách truy v?n nhà mi?n vai tr? làm ngư?i m?u cho win32_computersystem WMI h?ng.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2


SQL Server 2012 t?t nh?t th?c t? Analyzer (SQL Server 2012 BPA)SQL Server cài đ?t chuyên bi?t trên PDC/BDC


Các SQL Server 2012 Best th?c hành Analyzer (SQL Server 2012 BPA) cung c?p m?t quy t?c đ? phát hi?n n?u SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. N?u b?n ch?y công c? BPA và g?p m?t c?nh báo v?i tiêu đ? c?a đ?ng cơ - SQL Server cài đ?t chuyên bi?t trên PDC/BDC-, sau đó c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. BPA phát hi?n c?u h?nh này b?ng cách truy v?n nhà mi?n vai tr? làm ngư?i m?u cho win32_computersystem WMI h?ng.SQL Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2032911 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbmt KB2032911 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2032911

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com