Inform?cija par Office instal?cij?m Click-to-Run un ar t?m saist?taj?m ?aunprogrammat?ras nov?r?anas lietojumprogramm?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2028653 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Programmu komplektam Microsoft Office 2010 korpor?cija Microsoft pied?v? jaunu veidu, k? lejupiel?d?t un instal?t Office 2010 produktus. ?o tehnolo?iju d?v? par Click-to-Run, un ?aj? rakst? sniegta inform?cija par tehnolo?iju Click-to-Run un t?s mijiedarb?bu ar da??m ?aunprogrammat?ras nov?r?anas lietojumprogramm?m.

PAPILDINDORM?CIJA

Kas ir tehnolo?ija Click-to-Run?

Click-to-Run ir jauna metode, k? pieg?d?t un atjaunin?t programmu komplektu Microsoft Office klientiem ar platjoslas piesl?gumu. Click-to-Run izmanto Microsoft virtualiz?cijas un straum??anas tehnolo?ijas. 

K? darbojas tehnolo?ija Click-to-Run?

Click-to-Run produkti izmanto straum??anu. Tas notiek l?dz?gi, k? straum?jot video. Varat noskat?ties videoklipa pirmo da?u pirms visa faila lejupiel?d??anas. L?dz?gi, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run, varat s?kt izmantot Office pirms visa programmu komplekta vai produkta lejupiel?d??anas. Kam?r izmantojat savu lietojumprogrammu, p?r?j? Office da?a tiek neman?mi lejupiel?d?ta fon?. 

Cita Office Click-to-Run ?pa??ba ir unik?lais veids, k? Office tiek saglab?ts p?c t? lejupiel?des dator?. Tehnolo?ija Click-to-Run izmanto Microsoft virtualiz?cijas tehnolo?iju, lai ietvertu programmu komplektu Office 2010 virtualiz?t? lietojumprogrammas telp?. ?is virtu?lais apvalks atdala Office no parast?s failu sist?mas un lietojumprogramm?m cietaj? disk?. Tas nodro?ina, ka programmu komplekts Office 2010 Click-to-Run var atrasties dator? kop? ar jebkuru eso?o jau instal?tu Office versiju. Ta?u Office Click-to-Run sniedz ar? citas priek?roc?bas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft emu?ra vietni:

http://blogs.technet.com/office2010/archive/2009/11/06/click-to-run-delivering-office-in-the-21st-century.aspx
K?p?c sada?? Mans dators tiek par?d?ts diskdzinis Q vai diskdzinis R, p?c tam, kad tiek izmantota tehnolo?ija Click-to-Run, lai instal?tu Office?

Diskdzinis Q (vai da?reiz diskdzinis R) tiek par?d?ts, kad lietot?js instal? Office 2010 produktu vai programmu komplektu, kas tiek izvietots, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run. ?iem produktiem j?veic virtu?l?s failu sist?mas instal??ana lo?iskaj? disk?, un tas ir iemesls, k?d?? lietot?ji redz diskdzini Q vai diskdzini R.

K?di produkti izmanto tehnolo?iju Click-to-Run?

Click-to-Run pieg?de ir pieejama programmu komplektam Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai un Office Home and Business 2010, veicot tie?u lejupiel?di no Microsoft. Tehnolo?ija Click-to-Run tiek izmantota ar? programmu komplektam Office Starter 2010.

Office Click-to-Run un ?aunprogrammat?ras nov?r?anas lietojumprogrammas

Click-to-Run ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ras sader?ba

Diskdzi?a Q (vai da??s sist?m?s diskdzi?a R) ievie?ana v?l nav piln?b? sader?ga ar da?iem eso?ajiem ?aunprogrammat?ras nov?r?anas risin?jumiem. L?dz br?dim, kad visi ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ras pieg?d?t?ji izplat?s programmat?ras versijas, kas ir sader?gas ar Microsoft virtualiz?cijas tehnolo?iju, da?as ?aunprogrammat?ras nov?r?anas lietojumprogrammas, iesp?jams, nevar?s noteikt vai izt?r?t ?aunprogrammat?ru, kura iek?uvusi programmu komplektu Office 2010 virtu?laj? vid?, kas instal?ti, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run.

Vai tehnolo?ija Click-to-Run rada dro??bas risku lietot?jiem, kas izmantoju?i Click-to-Run, lai ieg?tu programmu komplektu Office 2010?

Microsoft Office Click-to-Run ievie?anas metode, kuras pamat? ir Microsoft virtualiz?cijas tehnolo?ija, atbilst korpor?cijas Microsoft stingrajiem dro??bas standartiem. Lietot?ji tiek aizsarg?ti t?d? pa?? l?men?, k? pirms Click-to-Run Office produkta lejupiel?des. Tehnolo?ija Click-to-Run ir iztur?jusi tre??s puses iek???anas p?rbaudes, un tai ir veikti pla?i dro??bas p?rskati.

K? jau nor?d?ts, lietot?jiem b?s diskdzi?a Q vai diskdzi?a R konfigur?cija, kas nav sader?ga ar da?iem ?aunprogrammat?ras nov?r?anas risin?jumiem. Tas noz?m?, ka nenoteikta ?aunprogrammat?ra var tikt pasl?pta diskdzin? Q vai diskdzin? R, ta?u tikai tad, ja lietot?ja dators jau ir izmantots. Korpor?cija Microsoft nav inform?ta par jebk?du ?? scen?rija gad?jumu, ta?u tas ir iesp?jams.

K? r?koties lietot?jiem, lai nodro?in?tu aizsardz?bu pret ?aunprogrammat?ru, l?dz br?dim, kad ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ras pieg?d?t?ji izlaid?s atjaunin?jumu, kas ir sader?gs ar Microsoft virtualiz?cijas tehnolo?iju?

Lietot?jiem j?izmanto eso?? ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ra. Lietot?ji tiek aizsarg?ti t?d? pa?? l?men?, k? pirms Click-to-Run Office produkta lejupiel?des. Ja radu??s probl?mas ar Office instal?ciju, lietot?ji var izlabot Office. ?? proced?ra no?em visu saturu, kas nav Microsoft saturs, un atjauno programmu komplektu Office t? s?kotn?j?s instal?cijas st?vokl?. Korpor?cija Microsoft ar? iesaka lietot?jiem sazin?ties ar ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ras pieg?d?t?jiem, lai ieg?tu specifisku pal?dz?bu saist?b? ar ?aunprogrammat?ras draudiem.

K? r?koties, ja ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ras pieg?d?t?jam nav risin?juma ?aunprogrammat?ras noteik?anai un izt?r??anai diskdzin? Q vai diskdzin? R?

?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ras pieg?d?t?jiem ir j?sazin?s ar korpor?ciju Microsoft.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2028653 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2010. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
Atsl?gv?rdi: 
KB2028653

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com