Straipsnio ID: 2028653 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Sistemai ?Microsoft Office 2010? ?Microsoft? si?lo nauj? ?Office 2010? produkt? atsisiuntimo ir diegimo b?d?. ?i technologija vadinama ?Click-to-Run?. ?iame straipsnyje aptariama ?Click-to-Run? ir kaip ji s?veikauja su kai kuriomis apsaugos nuo kenk?ji?k? program? taikomosiomis programomis.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kas yra ?Click-to-Run??

Technologija ?Click-to-Run? ? tai pla?iajuos?io ry?io vartotojams skirtas naujas b?das pristatyti ir atnaujinti ?Microsoft Office?. ?Click-to-Run? naudoja ?Microsoft? virtualizavimo ir srautinio perdavimo technologijas. 

Kaip veikia ?Click-to-Run??

?Click-to-Run? produktai naudoja srautin? duomen? perdavim?. Tai vyksta pana?iai kaip srautinis vaizdo ?ra?o perdavimas. Vaizdo ?ra?? galite prad?ti ?i?r?ti dar prie? atsisi?sdami vis? fail?. Pana?iai ir ?Click-to-Run?: galite prad?ti naudotis ?Office? dar prie? atsisi?sdami vis? program? paket? ar produkt?. Jums naudojant taikom?j? program? fone netrukdomai atsisiun?iamas ?Office?. 

Be to, ?Office Click-to-Run? suteikia unikal? b?d? saugoti ?Office? kompiuteryje j? atsisiuntus. ?Click-to-Run? naudojama ?Microsoft? virtualizavimo technologija, tod?l ?Office 2010? saugomas virtualizuotoje taikomosios programos vietoje. Virtuali erdv? atskirta ?Office? nuo ?prastin?s fail? sistemos ir taikom?j? program? stand?iajame diske. Taip ?Office 2010 Click-to-Run? suteikiama galimyb? veikti kartu su esama ?Office? versija, kuri jau yra ?diegta j?s? kompiuteryje. Be ?io, yra kit? ?Office Click-to-Run? prana?um?. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? interneto dienora??io svetain?je:

http://blogs.technet.com/office2010/archive/2009/11/06/click-to-run-delivering-office-in-the-21st-century.aspx
Kod?l aplanke Mano kompiuteris naudojant ?Click-to-Run? ?diegus ?Office? atsiranda diskas Q arba R?

Diskas Q (arba kartais diskas R) atsiranda tada, kai vartotojai ?diegia ?Office 2010? produkt? arba program? paket?, kuriam ?diegti naudojamas ?Click-to-Run?. ?iems produktams loginiame diske reikia ?diegti virtuali? fail? sistem?, tod?l atsiranda diskas Q arba R.

Kokiuose produktuose naudojama ?Click-to-Run??

Technologija ?Click-to-Run? naudojama ?Office Home & Student 2010? ir ?Office Home & Business 2010?, jei juos atsisiun?iate tiesiogiai i? ?Microsoft?. ?Click-to-Run? yra naudojama ir ?Office Starter 2010?.

?Office Click-to-Run? ir apsaugos nuo kenk?ji?k? program? taikomosios programos

?Click-to-Run? suderinamumas su programine ?ranga, apsaugan?ia nuo kenk?ji?k? program?

Disko Q (arba kai kuriose sistemose disko R) diegimas kol kas n?ra visi?kai suderinamas su kai kuriais naudojamais apsaugos nuo kenk?ji?k? program? sprendimais. Kol visi apsaugos nuo kenk?ji?k? program? teik?jai nepateiks savo programin?s ?rangos versij?, kurios b?t? suderinamos su ?Microsoft? virtualizavimo technologija, kai kurios apsaugos nuo kenk?ji?k? program? taikomosios programos gali neaptikti arba nepa?alinti kenk?ji?kos programos, kuri pateko ? virtuali?j? ?Office 2010? program? paketo, ?diegto naudojant ?Click-to-Run?, aplink?.

Ar ?Click-to-Run? kelia gr?sm? saugumui, jei vartotojai diegdami ?Office 2010? naudojo ?Click-to-Run??

?Microsoft Office Click-to-Run? diegimas, paremtas ?Microsoft? virtualizavimo technologija, atitinka grie?tus ?Microsoft? saugos standartus. Vartotoj? saugumui nekyla didesn? gr?sm? nei nesinaudojant ?Click-to-Run Office? produktu. ?Click-to-Run? s?kmingai per?jo tre?i?j? ?ali? ?sibrovimo patikrinimus ir ilgas saugos per?i?ras.

Tai parod?, kad vartotojams sukurta disko Q arba R konfig?racija yra nesuderinama su kai kuriais apsaugos nuo kenk?ji?k? program? sprendimais. Tod?l kenk?ji?ka programa gali neaptikta patekti ? disk? Q arba R, ta?iau tik tada, kai vartotojo kompiuteris jau yra apkr?stas. ?Microsoft? ne?ino toki? atvej?, bet manoma, kad tai ?manoma.

Koki? veiksm? vartotojai gali imtis, kad apsisaugot? nuo kenk?ji?kos programin?s ?rangos, kol j? apsaugos nuo kenk?ji?k? program? teik?jai i?leis naujinim?, kuris bus suderinamas su ?Microsoft? virtualizavimo technologija?

Vartotojai tur?t? naudoti turim? programin? ?rang?, skirt? apsaugai nuo kenk?ji?k? program?. J? saugumui nekyla didesn? gr?sm? nei neturint ?diegto ?Click-to-Run Office? produkto. Jei diegiant ?Office? kyla problem?, vartotojai gali atlikti ?Office? taisym?. Atliekant ?i? proced?r? pa?alinamas bet koks ne ?Microsoft? turinys ir atkuriama pradin? ?Office? diegimo b?sena. Be to, ?Microsoft? rekomenduoja vartotojams susisiekti su turimos apsaugos nuo kenk?ji?k? program? teik?ju d?l konkre?ios pagalbos ?iais klausimais.

Kaip elgtis, jei apsaugos nuo kenk?ji?k? program? teik?jas negali pasi?lyti jokio sprendimo, pad?sian?io aptikti ir pa?alinti kenk?ji?k? programin? ?rang? i? disko Q arba R?

Apsaugos nuo kenk?ji?k? program? teik?jai tur?t? kreiptis ? ?Microsoft?.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2028653 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
Rakta?od?iai: 
KB2028653

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com