Identifikator ?lanka: 202517 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Kada koristite jedan od Microsoft Outlook proizvoda navedenih na po?etku ovog ?lanka, bri?ete stavke iz fascikle ?Po?tansko sandu?e? drugog korisnika gde imate privilegije za brisanje, a izbrisane stavke odlaze u fasciklu ?Izbrisane stavke?, a ne u fasciklu vlasnika po?tanskog sandu?eta.

DODATNE INFORMACIJE

Outlook obezbe?uje postavku za Windows registrator da bi promenio odredi?te izbrisanih stavki na fasciklu ?Izbrisane stavke? koja pripada vlasniku po?tanskog sandu?eta.

Promena odredi?ta izbrisanih stavki

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Da bismo promenili odredi?te izbrisanih stavki umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da sami promenite odredi?te izbrisanih stavki, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski prebacili odredi?te izbrisanih stavki, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


?uva izbrisane stavke u va?oj fascikli
Microsoft Fix it 50782
?uva izbrisane stavke u fascikli vlasnika po?tanskog sandu?eta
Microsoft Fix it 50783


Napomene
 • Re?enja za popravku ne?e raditi ako je primenjena vrednost  DelegateWasteBasketStyle pomo?u grupnih smernica.
 • Uverite se da delegat ima prava dozvole barem na nivou autora za fasciklu ?Izbrisane stavke? koja pripada vlasniku po?tanskog sandu?eta kada drugi put pokrenete re?enje Popravi .
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste promenili postavke registratora, sledite ove korake:
 1. U programima Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007 ili Outlook 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Izlaz.

  U programu Outlook 2000, u meniju Datoteka izaberite stavku Izlaz i odjava.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Prona?ite klju? registratora ispod koji odgovara va?oj verziji programa Outlook.
  • Za Outlook 2010

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\General
  • Za Outlook 2007
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General
  • Za Outlook 2003
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\General
  • Za Outlook 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Options\General
  • Za Outlook 2000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Options\General
 5. Desnim tasterom mi?ta kliknite na vrednost DelegateWastebasketStyle, a zatim izaberite stavku Izmeni.

  Ako klju? ne postoji, koristite ove korake da biste ga kreirali:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Op?te u putanji definisanoj u 4. koraku u odeljku ?Promena odredi?ta izbrisanih stavki? koji se nalazi u gornjem delu ovog ?lanka.
  2. Postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
  3. Otkucajte DelegateWastebasketStyle, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Promenite podatke o vrednosti u dijalogu Ure?ivanje DWORD vrednosti na neku od slede?ih vrednosti:
  • 8 = Skladi?ti izbrisane stavke u va?u fasciklu.
  • 4 = Skladi?ti izbrisane stavke u fasciklu vlasnika po?tanskog sandu?eta.
  Napomena Uverite se da delegat ima prava barem na nivou autora za fasciklu ?Izbrisane stavke? koja pripada vlasniku po?tanskog sandu?eta. Ako delegat nema ova prava, a ova opcija registratora je pode?ena na 4, onda je stavka trajno izbrisana ili korisnik dobija neku od slede?e dve poruke o gre?ci:
  Nije mogu?e izbirsati ovu stavku, ona je preme?tena ili ve? izbrisana ili je pristup odbijen.
  ili
  Operacija nije uspela.

  Napomena U programima Outlook 2007 ili Outlook 2010, korisnik dobija neku od slede?e dve poruke o gre?ci ako je vrednost DelegateWastebasketStyle=4, a delegat nema dozvolu barem na nivou autora za fasciklu ?Izbrisane stavke? koja pripada vlasniku po?tanskog sandu?eta.
  Nije mogu?e izbrisati neke stavke. One su preme?tene ili su ve? izbrisane ili pristup nije dozvoljen.

  ili

  Nije mogu?e dovr?iti brisanje. Stavke su mo?da izbrisane ili preme?tene.
 7. Zatvorite ure?iva? registratora.
 8. Ponovo pokrenite Outlook.

Utvrdite da li je vrednost DelegateWasteBasketStyle primenjena pomo?u grupnih smernica

Ako gorenavedena vrednost registratora nema efekta, administrator je mo?da primenio postavku pomo?u grupnih smernica. Vrednosti registratora za grupne smernice zamenjuju one koje su konfigurisane u odeljku za korisni?ke postavke u registratoru.

Postavke za Office korisnika nalaze se na slede?oj putanji klju?a registratora:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office

Postavke grupnih smernica za Office nalaze se na slede?oj putanji klju?a registratora:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office


Ako otkrijete da vrednost DelegateWasteBasketStyle postoji u potklju?u HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.x\Outlook\Options\General (gde xx.x predstavlja broj verzije sistema Office kako se pojavljuje u tabeli u nastavku), do toga je do?lo verovatno za?to ?to se grupne smernice koriste u va?oj organizaciji. Da biste pregledali grupne smernice koje se odnose na va? korisni?ki ili ra?unarski nalog, obratite se administratoru usluge Active Directory.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Verzija sistema OfficeBroj verzije
201014.0
200712.0
200311.0
200210.0
20009.0


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 202517 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbfixme kbmsifixme KB202517

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com